Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1095

Bruxelles, den 7. september 2010

Europa-Kommissionen har afholdt de første rundbordsdrøftelser om aftaleret med repræsentanter for erhvervslivet og forbrugerne

Europa-Kommissionen har i dag afholdt det første møde med erhvervsfolk, forbrugerrepræsentanter og jurister, hvor man drøftede europæisk aftaleret. Der er i dag betydelige forskelle mellem de enkelte medlemsstaters aftaleretlige lovgivninger, som resulterer i øgede transaktionsomkostninger for erhvervslivet. Virksomhederne - og navnlig de små virksomheder – går glip af skalafordele i EU's indre marked. Og forbrugerne lider under, at der sælges færre varer på tværs af grænserne, hvilket resulterer i færre valgmuligheder og højere priser. Hvis man når videre på vejen mod en europæisk aftalelov, kan det hjælpe med til at løse disse problemer. Kommissionen søger at få skabt konsensus mellem de vigtigste aktører om, hvordan man bedst kan nå frem til en europæisk aftalelov. Den ønsker at sikre, at de forslag, som en gruppe aftaleretseksperter er i gang med at udarbejde (IP/10/595), tilgodeser såvel forbrugernes som erhvervslivets behov, især de små og mellemstore virksomheders. Den 1. juli udsendte Kommissionen derfor en grønbog, hvori den opstillede flere muligheder for at nå frem til en europæisk aftalelov, og satte en offentlig høring i gang herom (IP/10/872).

"Europa-Kommissionen ønsker at hjælpe forbrugerne og virksomhederne med at få det bedste udbytte af det indre marked. Netop derfor har deres synspunkter afgørende betydning for, at vi kan finde frem til reelle løsninger på de problemer, de har i deres aftalerelationer. Små virksomheder går ofte glip af mulighederne for at ekspandere på nye markeder på grund af de høje transaktionsomkostninger. Europa-Kommissionens indsats på det aftaleretlige område, som har fået stærk opbakning i Europa-Parlamentet, er derfor et vigtigt skridt på vejen, når det drejer sig om at åbne nye døre for erhvervslivet og sætte de 500 millioner forbrugere i stand til at udnytte fordelene ved det indre marked", sagde Europa-Kommissionens næstformand, Viviane Reding, der har ansvar for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab. "Det er af afgørende betydning for Kommissionen, at forbrugerne og erhvervslivet, navnlig de små og mellemstore virksomheder, inddrages i denne indsats. Vi ønsker at sikre, at forbrugernes, erhvervslivets og juristernes forventninger tilgodeses. Det møde, vi havde i dag, viste, at vi vil lytte til de europæiske forbrugere og virksomheder ved ethvert skridt, vi tager for at fremme en fremtidig europæisk aftalelov."

Der er nedsat en gruppe bestående af juridiske eksperter, som siden maj har arbejdet på udarbejdelsen af et udkast til en europæisk aftalelov. Og i dag mødtes en række nøgleaktører fra hele Europa, som skal inddrages i denne gruppes arbejde, for første gang. Blandt deltagerne var:

BusinessEurope, EuroCommerce, Eurochambres, Den Europæiske Organisation for Håndværk og Små og Mellemstore Virksomheder (UEAPME) og Det Internationale Handelskammer

den europæiske forbrugerorganisation, BEUC

Juristorganisationer såsom Rådet for Advokatsamfund i EU og Sammenslutningen af Notarer i EU.

Gruppen skal mødes hver måned for at følge ekspertgruppens arbejde og sikre, at der tages hensyn til virksomhedernes problemer med grænseoverskridende handel i praksis og til forbrugernes interesser.

Baggrund

Den 26. april 2010 nedsatte Kommissionen en ekspertgruppe, som skulle undersøge mulighederne for at udvikle en fakultativ aftalelov, der kan lette indgåelsen af grænseoverskridende aftaler.

De forskelle, der består mellem de nationale aftalelove, skaber hindringer på det indre marked. De afstedkommer høje transaktionsomkostninger for virksomheder, der ønsker at ekspandere i andre EU-lande. Og for forbrugerne resulterer de i begrænsede valgmuligheder og fortsat høje priser. Det betyder, at EU i dag ikke høster alle de potentielle fordele ved at handle via internettet. Ud af tæt ved 11 000 forsøg på at handle i et andet EU land via internettet mislykkedes det i 61 % af tilfældene, bl.a. fordi de handlende nægtede at levere i forbrugerens land.

Den 1. juli vedtog Kommissionen et strategisk oplæg, hvori den opstillede syv valgmuligheder. En af de løsninger, den foreslog, drejede sig om en valgfri europæisk aftalelov. Der er indledt en offentlig høring herom, som løber frem til den 31. januar 2011.

Inden for rammerne af Europa 2020-strategien – som Kommissionens formand, José Barroso, lancerede den 3. marts (IP/10/225) – arbejder Kommissionen på at eliminere flaskehalse på det indre marked for at få sat skub i et økonomisk opsving. Som led i denne indsats arbejder den bl.a. på at fremme en fakultativ europæisk aftalelov. Indførelsen af et sådant regelsæt er en af nøgleforanstaltningerne i den Digitale Dagsorden for Europa, som Kommissionen udsendte den 19. maj.

Europa-Parlamentet bakkede op om tanken om en fakultativ europæisk aftalelov i sin beslutning af 25. november 2009. Desuden pegede også den tidligere kommissær for det indre marked og konkurrence, Mario Monti, i sin rapport om det indre marked af 9. maj på de fordele, som en "28. aftalelov" kan give forbrugerne og erhvervslivet.

Den 21. maj indkaldte Kommissionen en ekspertgruppe, som fik til opgave at udvikle det første udkast til en europæisk aftalelov, der blev udarbejdet inden for rammerne af EU's forskningsprogram, til en brugervenlig løsning, der er afpasset efter forbrugernes og virksomhedernes behov (IP/10/595). Gruppen, der består af juraeksperter fra hele Europa, mødes for øjeblikket en gang om måneden i Bruxelles.

Yderligere oplysninger

Webstedet "Justice Directorate-General Newsroom":

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Viviane Redings (EU-kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab) hjemmeside:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar