Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1091

Bryssel den 2 september 2010

Europeiska unionen godkänner att 19 länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet får 264 miljoner euro i hjälp för att kunna hantera följderna av den ekonomiska krisen

Europeiska kommissionen godkände de första finansieringsbesluten inom ramen för det anslag på 264 miljoner euro som gjorts för år 2010 till Sårbarhets-Flex-mekanismen i syfte att hjälpa de mest sårbara länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-länderna) att hantera följderna av den globala finanskrisen och ekonomiska avmattningen. Sårbarhets-Flex-mekanismen är ett instrument på kort sikt som ger 500 miljoner euro under två år (2009–2010).

Kommissionären för utvecklingsbistånd, Andris Piebalgs, har gjort följande uttalande: ”Utvecklingsländerna står fortfarande inför stora problem, t.ex. budgetunderskott, till följd av den globala finanskrisen. I år kommer denna EU-mekanism att hjälpa 19 AVS-länder att klara av sina offentliga utgifter på prioriterade områden, vilket kommer att mildra de sociala verkningarna av den ekonomiska avmattningen”.

Sårbarhets-Flex-mekanismen är Europeiska unionens snabbinsatsinstrument som ska hjälpa de länder som drabbats hårdast av den ekonomiska avmattningen till följd av sin låga motståndskraft mot externa chocker. Under 2010 kommer stöd att ges till följande länder på deras egen begäran: Antigua och Barbuda, Benin, Burundi, Burkina Faso, Centralafrikanska republiken, Demokratiska republiken Kongo, Grenada, Guinea-Bissau, Haiti, Kap Verde, Lesotho, Liberia, Malawi, Samoa, Sierra Leone, Togo, Tonga, Tuvalu och Zimbabwe. I dag har det antagits finansieringsbeslut till förmån för Burkina Faso (14 miljoner euro) och Grenada (3,5 miljoner euro). Finansieringsbeslut för andra länder kommer att fattas under hösten 2010.

Följande femton länder har redan fått stöd på 236 miljoner euro inom ramen för Sårbarhets-Flex-mekanismen: Benin, Burundi, Centralafrikanska republiken, Dominica, Ghana, Grenada, Guinea-Bissau, Haiti, Komorerna, Malawi, Mauritius, Salomonöarna, Seychellerna, Sierra Leone och Zambia.

Bakgrund

Sårbarhets-Flex-mekanismen agerar förebyggande och grundar sig på prognoser rörande bortfall av skatteintäkter och andra sårbarhetskriterier. Den är inriktad på att mildra verkningarna av krisen snarare än på att avhjälpa skadan när den redan är skedd. Den används för att ge ett snabbt och målinriktat stöd och utgör ett komplement till det lånebaserade bistånd som tillhandahålls av Världsbanken, Internationella valutafonden (IMF) och de regionala utvecklingsbanker, vilka dessutom varit med och utvecklat mekanismen.

Sårbarhets-FLEX-mekanismen är efterfrågestyrd och avsedd för länder som är mycket sårbara på det ekonomiska, sociala och politiska planet och som har strategier för att bekämpa krisen, tillräcklig absorptionskapacitet och budgetunderskott som det är möjligt att avskaffa, eller minska väsentligt, genom stöd från EU.

Sårbarhets-FLEX-mekanismen på 500 miljoner euro tillkommer utöver den livsmedelsmekanism på 1 miljard euro som antogs den 30 mars 2009 och EUF-anslaget på 200 miljoner euro för 2008 för att hjälpa utvecklingsländerna att klara de ökade livsmedelpriserna. På landsnivå utgör den ett komplement till andra finansieringsinstrument inom ramen för EU:s budget och Europeiska utvecklingsfonden (EUF).

Bilaga:

Förteckning över länder och belopp för vilka det fattats beslut under 2009–2010 om finansiering till följd av de ekonomiska krisen

(miljoner euro)

Sårbarhets-FLEX

anslag för 2009

Sårbarhets-FLEX

anslag för 2010

(programplanerat)

Totalt

Antigua och Barbuda

/

9

9

Benin

25

13

38

Burundi

13,6

15

28,6

Burkina Faso

/

14

14

Kap Verde

/

9

9

Centralafrikanska republiken

7,6

13

20,6

Komorerna

4,7

/

4,7

Dominica

5

/

5

Demokratiska republiken Kongo

/

50

50

Ghana

35

/

35

Grenada

5

3,5

8,5

Guinea-Bissau

8

8,5

16,5

Haiti

30

26

56

Lesotho

/

21

21

Liberia

/

12,5

12,5

Malawi

25

19

44

Mauritius

10,9

/

10,9

Samoa

/

5,5

5,5

Seychellerna

9

/

9

Sierra Leone

12

10

22

Salomonöarna

15,2

/

15,2

Togo

/

12

12

Tonga

/

5,5

5,5

Tuvalu

/

1,5

1,5

Zambia

30

/

30

Zimbabwe

/

16

16

Totalt

236

264

500


Side Bar