Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1084

Bryssel den 1 september 2010

Europas hav: Kommissionen fastställer kriterier för gott miljötillstånd

Europeiska kommissionen antog idag ett beslut om kriterier för ett gott miljötillstånd i Europas hav. Detta kommer att hjälpa medlemsstaterna att utarbeta samordnade marina strategier för olika regionala hav. Därmed skapas samstämmighet och det blir möjligt att jämföra utvecklingen i de olika regionerna. Fastställandet av sådana kriterier är ett krav i ramdirektivet om en marin strategi som syftar till att senast 2020 ha skapat ett gott miljötillstånd i alla EU:s hav.

”Vi vill att våra hav ska vara sunda och produktiva. Dagens beslut utgör ett första steg mot att fastställa exakta mål för att skapa ett gott miljötillstånd. Antagandet av beslutet om kriterier för gott miljötillstånd i samband med det internationella året för biologisk mångfald är ytterligare ett led i utvecklingen av en ny EU-strategi för biologisk mångfald efter 2010”, sade miljökommissionär Janez Potočnik.

Kommissionens beslut

Kommissionens beslut om kriterier för ett gott miljötillstånd i havsmiljön är inriktat på olika aspekter av det marina ekosystemet, däribland biologisk mångfald, fiskbestånd, eutrofiering, föroreningar, skräp och buller.

De kriterierna och därmed sammanhängande indikatorer som definieras i beslutet är baserade på vetenskapliga och tekniska råd från oberoende experter och används av medlemsstaterna för att fastställa miljötillståndet för det marina ekosystemet. De bygger på befintliga skyldigheter och utvecklingen i EU-lagstiftningen och inbegriper faktorer i den marina miljön som dagens politik ännu inte tagit itu med.

En del kriterier är redan fastlagda och operationella medan andra måste förbättras. Beslutet belyser nödvändigheten av att uppnå större vetenskaplig kunskap om hur man ska bedöma gott miljötillstånd för att stödja en ekosystembaserad strategi för förvaltningen av Europas hav. En översyn av kriterierna är därför nödvändig för att beakta nya vetenskapliga rön.

2020-målet för gott miljötillstånd

Ett gott miljötillstånd innebär att havsmiljöns allmänna miljötillstånd är sådant att den präglas av ekologisk mångfald och dynamiska oceaner och hav som är sunda och produktiva. Utnyttjandet av havsmiljön måste ske på ett hållbart sätt som säkerställer dagens och framtida generationers möjligheter till nyttjande. Detta innebär att man måste ta hänsyn till de marina ekosystemens struktur, funktion och processer, att marina arter och livsmiljöer måste skyddas och att försämrad biologisk mångfald förorsakad av människan måste förhindras.

För att uppnå EU:s mål för gott miljötillstånd för alla havsmiljöer senast 2020 måste medlemsstaterna utveckla marina strategier som fungerar som handlingsplaner för en ekosystembaserad metod för styrning av mänskliga verksamheter. Ett gott miljötillstånd måste fastställas för havsregioner eller subregioner på grundval av de 11 kvalitativa deskriptorer för havsmiljön som beskrivs i ramdirektivet om en marin strategi. Regionalt samarbete krävs för varje etapp av genomförandet av detta direktiv.

Ytterligare upplysningar

om ramdirektivet om en marin strategi

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/index_en.htm

om regionala havskonventioner

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/conventions_en.htm


Side Bar