Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1084

V Bruseli 1. septembra 2010

Európske moria: Komisia stanovuje kritériá dobrého environmentálneho stavu

Európska komisia dnes prijala rozhodnutie, v ktorom ustanovila kritériá potrebné na dosiahnutie dobrého environmentálneho stavu európskych morí. Pomôže to členským štátom vypracovať koordinované námorné stratégie pre každé regionálne more a zároveň zabezpečiť konzistentnosť a umožniť porovnanie pokroku v jednotlivých regiónoch. Vymedzenie kritérií je požiadavkou podľa rámcovej smernice o námornej stratégii, ktorej cieľom je do roku 2020 dosiahnuť dobrý environmentálny stav vo všetkých morských vodách EÚ.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik vyhlásil: „Chceme, aby boli naše moria zdravé a produktívne. Dnešným rozhodnutím sa začína proces určovania jednoznačných cieľov na dosiahnutie dobrého environmentálneho stavu. Prijatie rozhodnutia o kritériách dobrého environmentálneho stavu počas Medzinárodného roku biodiverzity je ďalším krokom vo vývoji stratégie EÚ pre biodiverzitu po roku 2010.“

Rozhodnutie Komisie

Rozhodnutie Komisie o kritériách dobrého environmentálneho stavu morských vôd sa zameriava na rôzne aspekty morských ekosystémov vrátane biologickej diverzity, populácie rýb, eutrofizácie, znečisťujúcich látok, odpadkov a hluku.

Kritériá a súvisiace ukazovatele vymedzené v rozhodnutí sa opierajú o vedecké a technické údaje, ktoré poskytli nezávislí odborníci a ktoré musia členské štáty zohľadniť pri určovaní environmentálneho stavu morského ekosystému. Vychádzajú z existujúcich povinností vyplývajúcich z právnych predpisov EÚ a vývoja v tejto oblasti a zahŕňajú otázky súvisiace s morským prostredím, ktorými sa ešte nezaoberajú existujúce politiky.

Zatiaľ čo sú však niektoré kritériá definované a uplatňované v plnej miere, iné si ešte vyžadujú ďalšie prepracovanie. V rozhodnutí sa zdôrazňuje potreba prehĺbiť vedecké chápanie posudzovania dobrého environmentálneho stavu v záujme podpory uplatňovania koncepcie hospodárenia s európskymi morskými vodami, ktorá by vychádzala z ekosystémov. Z tohto dôvodu bude potrebná revízia kritérií s cieľom zohľadniť nové vedecké poznatky.

Cieľ na rok 2020 týkajúci sa dobrého environmentálneho stavu

Dobrý environmentálny stav znamená, že celkový stav prostredia v morských vodách umožňuje existenciu ekologicky rozmanitých a dynamických oceánov a morí, ktoré sú zdravé a produktívne. Využívanie morského prostredia musí byť udržateľné, aby sa zaistilo, že ho budú môcť využívať súčasné aj budúce generácie. To znamená, že sa musí v plnej miere zohľadniť štruktúra, funkcie a procesy morských ekosystémov, že sa musí zabezpečiť ochrana morských druhov a biotopov a zabrániť strate biodiverzity spôsobenej človekom.

V záujme dosiahnutia cieľa EÚ týkajúceho sa dobrého environmentálneho stavu v prípade všetkých morských vôd do roku 2020 musia členské štáty vypracovať námorné stratégie, ktoré budú slúžiť ako akčné plány na uplatňovanie prístupu založenom na ekosystémoch na riadenie ľudských činností. Dobrý environmentálny stav sa musí určovať na úrovni morských regiónov alebo subregiónov na základe 11 kvalitatívnych deskriptorov stavu morského prostredia vymedzených v rámcovej smernici o námornej stratégii. Regionálna spolupráca sa vyžaduje v každej etape vykonávania tejto smernice.

Ďalšie informácie:

O rámcovej smernici o námornej stratégii:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/index_en.htm

O dohovoroch týkajúcich sa regionálnych morí:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/conventions_en.htm


Side Bar