Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1084

Bruksela, 1 września 2010 r.

Europejskie morza: Komisja określa kryteria dobrego stanu środowiska

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska przyjęła decyzję określającą kryteria konieczne do osiągnięcia dobrego stanu środowiska w europejskich morzach. Pomoże to państwom członkowskim w opracowaniu skoordynowanych strategii morskich w obrębie każdego morza regionalnego, zapewniając spójność i umożliwiając porównanie postępów poszczególnych regionów. Określenie kryteriów jest wymogiem zawartym w dyrektywie ramowej w sprawie strategii morskiej, której celem jest osiągnięcie dobrego stanu środowiska we wszystkich wodach morskich UE do 2020 r.

Janez Potočnik, komisarz ds. środowiska, powiedział: „Chcemy, aby nasze morza były zdrowe i produktywne. Dzisiejsza decyzja jest punktem wyjścia przy określaniu dokładnych celów służących osiągnięciu dobrego stanu środowiska. Przyjęcie decyzji w sprawie kryteriów dobrego stanu środowiska w trakcie Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej stanowi kolejny krok na drodze rozwoju strategii różnorodności biologicznej w UE po 2010 r.”

Decyzja Komisji

Decyzja Komisji w sprawie kryteriów dobrego stanu środowiska wód morskich skupia się na różnych aspektach ekosystemów morskich obejmujących różnorodność biologiczną, populację ryb, eutrofizację, zanieczyszczenia, śmieci i hałas.

Kryteria i związane z nimi wskaźniki określone w decyzji opracowane zostały na podstawie doradztwa naukowego i technicznego niezależnych ekspertów i muszą być stosowane przez państwa członkowskie w celu określenia stanu środowiska ekosystemu morskiego. Opierają się one na obowiązujących wymogach określonych w prawodawstwie UE i jego zmianach, z uwzględnieniem elementów środowiska morskiego, które jeszcze nie były ujęte w istniejących aktach prawnych.

Jednak, choć niektóre kryteria są w pełni opracowane i operacyjne, inne wymagają dalszego doprecyzowania. W decyzji podkreślono konieczność opracowania dodatkowych danych naukowych służących do oceny dobrego stanu środowiska, aby wspierać oparte na ekosystemie podejście do zarządzania wodami morskimi w Europie. Konieczny będzie zatem przegląd kryteriów w celu uwzględnienia nowej wiedzy naukowej.

Dobry stan środowiska w 2020 r.

Dobry stan środowiska oznacza, że ogólny stan środowiska w wodach morskich gwarantuje zróżnicowane pod względem ekologicznym i dynamiczne oceany oraz zdrowe i wydajne morza. Korzystanie ze środowiska morskiego powinno odbywać się na zrównoważonym poziomie, gwarantującym możliwość użytkowania tego środowiska i prowadzenia w nim działalności przez obecne i przyszłe pokolenia. Oznacza to, że struktura, funkcje i procesy ekosystemów morskich muszą być w pełni uwzględnione, gatunki i siedliska morskie chronione, a spowodowana przez człowieka utrata różnorodności biologicznej zahamowana.

Aby osiągnąć cel UE, jakim jest dobry stan środowiska wszystkich wód morskich do 2020 r. państwa członkowskie muszą opracować strategie morskie, które będą służyły jako plany działania na rzecz stosowania opartego na ekosystemie podejścia do zarządzania działalnością człowieka. Należy określić dobry stan środowiska na poziomie regionów lub podregionów morskich, na podstawie 11 wskaźników jakości środowiska morskiego określonych w dyrektywie ramowej w sprawie strategii morskiej. Na każdym etapie wdrażania dyrektywy konieczna jest współpraca regionalna.

Dodatkowe informacje:

Na temat dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/index_en.htm

Na temat regionalnych konwencji morskich:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/conventions_en.htm


Side Bar