Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1084

Brussel, 1 september 2010

De Europese zeeën: de Commissie stelt criteria vast voor een goede milieutoestand

De Europese Commissie heeft vandaag een besluit aangenomen waarin de criteria zijn vastgesteld voor het bereiken van een goede milieutoestand voor de Europese zeeën. Deze criteria zullen de lidstaten helpen om in elke regionale zee gecoördineerde mariene strategieën te ontwikkelen, die samenhang garanderen en aan de hand waarvan de in de verschillende regio's gemaakte vooruitgang kan worden vergeleken. De vaststelling van de criteria was een vereiste van de kaderrichtlijn mariene strategie, die erop gericht is uiterlijk in 2020 een goede milieutoestand in alle mariene wateren van de EU te bereiken.

Commissaris voor Milieu Janez Potočnik stelde het als volgt: “Wij willen dat onze zeeën gezond en productief zijn. Het besluit van vandaag dient als uitgangspunt voor de vaststelling van precieze doelstellingen voor het bereiken van een goede milieutoestand. De goedkeuring, tijdens het Internationale jaar van de biodiversiteit, van dit besluit betreffende criteria voor een goede milieutoestand is een volgende stap op weg naar de vaststelling van een biodiversiteitsstrategie van de EU voor de periode na 2010.”

Het besluit van de Commissie

In het besluit van de Commissie betreffende criteria voor een goede milieutoestand van de mariene wateren wordt op verschillende aspecten van de mariene ecosystemen gefocust, waaronder biologische diversiteit, vispopulatie, eutrofiëring, vervuilende stoffen, zwerfvuil en lawaai.

De in het besluit vastgestelde criteria en bijbehorende indicatoren zijn gebaseerd op wetenschappelijk en technisch advies van onafhankelijke deskundigen en moeten door de lidstaten worden gebruikt om de milieutoestand van het mariene ecosysteem te omschrijven. Bij de vaststelling van deze criteria en indicatoren is voortgebouwd op bestaande verplichtingen en ontwikkelingen in de EU-regelgeving en is aandacht besteed aan onderdelen van het mariene milieu die in de bestaande beleidslijnen nog niet aan bod waren gekomen.

Terwijl sommige criteria volledig uitgewerkt en operationeel zijn, moeten andere nog worden verfijnd. In het besluit wordt benadrukt dat voor de beoordeling van een goede milieutoestand aanvullende wetenschappelijke inzichten nodig zijn om een ecosysteemgerichte aanpak van het beheer van de Europese mariene wateren te ondersteunen. De criteria zullen dan ook moeten worden herzien om met nieuwe wetenschappelijke kennis rekening te houden.

Doelstelling 2020 voor een goede milieutoestand

Een goede milieutoestand betekent dat de algemene toestand van het milieu van de mariene wateren leidt tot ecologisch diverse en dynamische oceanen en zeeën die gezond en productief zijn. Het gebruik van het mariene milieu moet op een duurzaam niveau blijven, waardoor het potentieel voor gebruik en activiteiten door de huidige en toekomstige generaties wordt veiliggesteld. Dit betekent dat ten volle rekening moet worden gehouden met de structuur, de functies en de processen van de mariene ecosystemen, dat mariene soorten en habitats moeten worden beschermd en dat door de mens veroorzaakte achteruitgang van de biodiversiteit moet worden voorkomen.

Om de EU-doelstelling betreffende een goede milieutoestand voor alle mariene wateren tegen 2020 te halen, moeten de lidstaten mariene strategieën ontwikkelen die kunnen dienen als actieplannen voor een ecosysteemgerichte aanpak van het beheer van de menselijke activiteiten. Een goede milieutoestand moet op het niveau van de mariene regio of subregio worden bepaald, op basis van de 11 kwalitatieve beschrijvende elementen van het mariene milieu die in de kaderrichtlijn mariene strategie zijn vastgesteld. In elke fase van de uitvoering van de richtlijn is regionale samenwerking vereist.

Voor nadere informatie

over de kaderrichtlijn mariene strategie:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/index_en.htm

over regionale zeeverdragen:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/conventions_en.htm


Side Bar