Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1084

Briuselis, 2010 m. rugsėjo 1 d.

Komisija nustato Europos jūrų geros aplinkos būklės kriterijus

Šiandien Europos Komisija priėmė sprendimą, kuriame apibrėžiami kriterijai, būtini gerai Europos jūrų aplinkos būklei užtikrinti. Pagal juos valstybės narės galės kurti darnias regionines jūrų strategijas ir bus galima lyginti atskirų regionų pažangą. Apibrėžti šiuos kriterijus reikalaujama pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvą, kuria siekiama iki 2020 m. užtikrinti gerą visų ES jūrų vandenų aplinkos būklę.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Norime, kad ES jūros būtų švarios ir produktyvios. Šiandienos sprendimas yra pirmasis žingsnis konkretinant geros aplinkos būklės užtikrinimo tikslus. Tarptautiniais biologinės įvairovės metais priimtu sprendimu dėl geros aplinkos būklės kriterijų toliau plėtojama ES biologinės įvairovės strategija po 2010 m.“

Komisijos sprendimas

Komisijos sprendime dėl geros jūrų vandenų aplinkos būklės kriterijų daugiausia dėmesio skiriama įvairiems jūrų ekosistemų aspektams, įskaitant biologinę įvairovę, žuvų populiaciją, eutrofikaciją, teršalus, šiukšles ir triukšmą.

Sprendime apibrėžti kriterijai ir susiję rodikliai, kuriuos valstybės narės turi naudoti jūrų ekosistemos aplinkos būklei nustatyti, parengti remiantis mokslinėmis ir techninėmis nepriklausomų ekspertų rekomendacijomis. Jais atsižvelgiama į prisiimtus įsipareigojimus ir ES teisės aktų pokyčius ir aprėpiami jūrų aplinkos elementai, kurie iki šiol politiškai nebuvo reglamentuojami.

Kai kurie kriterijai tiksliai apibrėžti ir taikomi, bet kitus dar reikia tobulinti. Sprendime pabrėžiama būtinybė toliau plėtoti mokslinius geros aplinkos būklės vertinimo tyrimus, kad Europos jūrų vandenų valdymas būtų ekosisteminis. Todėl atsižvelgiant į naujausią mokslinę informaciją kriterijai turės būti persvarstomi.

Geros aplinkos būklės užtikrinimo terminas – 2020 m.

Gera aplinkos būklė reiškia, kad ekologiškai įvairūs ir dinamiški vandenynai ir jūros yra sveiki ir produktyvūs. Jūrų naudojimas turi neperžengti tausaus naudojimo lygio, kad būtų išsaugotas potencialas naudotis dabartinėms ir būsimoms kartoms. Tai reiškia, kad turi būti visapusiškai atsižvelgiama į jūrų ekosistemų struktūrą, funkcijas ir procesus, saugomos jūrų gyvūnų rūšys ir buveinės ir užkirstas kelias žmogaus sukeltam biologinės įvairovės nykimui.

Kad būtų pasiektas ES tikslas iki 2020 m. užtikrinti gerą visų jūrų vandenų aplinkos būklę, valstybės narės turi parengti jūrų strategijas, kurios būtų ekosisteminio žmogaus veiklos valdymo veiksmų planai. Gera atskirų jūrų regionų ir paregionių aplinkos būklė turi būti nustatyta remiantis Jūros strategijos pagrindų direktyvoje nurodytais kokybiniais jūrų aplinkos deskriptoriais. Regionai turi bendradarbiauti visais direktyvos įgyvendinimo etapais.

Daugiau informacijos

Jūrų strategijos pagrindų direktyva

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/index_en.htm

Apie regionines jūrų konvencijas žr.

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/conventions_en.htm


Side Bar