Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1084

Bryssel 1. syyskuuta 2010

Euroopan merille hyvän ekologisen tilan perusteet

Euroopan komissio antoi tänään päätöksen, jossa Euroopan merille asetetaan hyvän ekologisen tilan perusteet. Perusteiden avulla jäsenvaltiot voivat kehittää koordinoituja meristrategioita merialueitaan varten. Näin varmistetaan johdonmukainen lähestymistapa ja mahdollistetaan edistyksen vertailu eri alueiden välillä. Perusteiden määrittelyä vaadittiin meristrategiadirektiivissä, jonka tavoitteena on saavuttaa hyvä ekologinen tila kaikissa EU:n merivesissä vuoteen 2020 mennessä.

Haluamme mertemme olevan terveitä ja tuottavia. Tänään annettu päätös on lähtökohta sellaisten täsmällisten tavoitteiden asettamiselle, joiden avulla voidaan saavuttaa merivesien hyvä ekologinen tila. Hyvän ekologisen tilan perusteita koskevan päätöksen antaminen kansainvälisenä luonnon monimuotoisuuden teemavuotena on välietappi biologista monimuotoisuutta koskevan EU:n strategian kehittämisessä vuoden 2010 jälkeistä aikaa varten”, totesi ympäristökomissaari Janez Potočnik.

Komission päätös

Merivesien hyvän ekologisen tilan perusteita koskeva komission päätös keskittyy erilaisiin meren ekosysteemeihin liittyviin näkökohtiin, muun muassa biologiseen monimuotoisuuteen, kalakantoihin, rehevöitymiseen, epäpuhtauksiin, roskaantumiseen ja meluun.

Päätöksessä määritellyt perusteet ja niihin liittyvät indikaattorit perustuvat riippumattomilta asiantuntijoilta saatuihin tieteellisiin ja teknisiin neuvoihin. Jäsenvaltioiden on käytettävä niitä, kun ne arvioivat merten ekosysteemien ekologista tilaa. Mainitut perusteet ja indikaattorit pohjautuvat voimassa oleviin EU:n lainsäädännön velvoitteisiin ja sen kehitykseen ja kattavat sellaisia meriympäristön osia, joita tähän saakka ei ole otettu huomioon.

Jotkin perusteista ovat jo käyttövalmiita, mutta muita on vielä hienosäädettävä. Päätöksessä korostetaan tarvetta lisätä tieteellistä tietämystä, jotta hyvää ekologista tilaa voidaan arvioida ekosysteemiperusteisen lähestymistavan edistämiseksi Euroopan merivesien hallinnoinnissa. Perusteita olisi siksi myöhemmin tarkistettava uuden tieteellisen tiedon pohjalta.

Vuoden 2020 tavoite: merivesien hyvä ekologinen tila

Merivesien hyvällä ekologisella tilalla tarkoitetaan sitä, että valtameret ja muut meret ovat ekologisesti monimuotoisia, dynaamisia, terveitä ja tuottavia. Meriympäristön käytön on pysyttävä kestävällä tasolla, jotta meriympäristöä voivat käyttää myös tulevat sukupolvet. Siksi on otettava kokonaisuudessaan huomioon meren ekosysteemien rakenne, toiminta ja prosessit, suojeltava merieläimiä ja meren luontotyyppejä sekä torjuttava ihmisen aiheuttamaa biologisen monimuotoisuuden köyhtymistä.

Jotta saavutettaisiin EU:n tavoite eli kaikkien merivesien hyvä ekologinen tila vuoteen 2020 mennessä, jäsenvaltioiden on laadittava meristrategioita, joita käytetään toimintasuunnitelmina ekosysteemipohjaisen lähestymistavan soveltamiseksi ihmisen toiminnan hallintaan. Hyvä ekologinen tila on määriteltävä merialueiden tasolla tai sitä alemmalla tasolla niiden 11 laadullisen meriympäristökuvaajan perusteella, jotka mainitaan meristrategiadirektiivissä. Alueellista yhteistyötä edellytetään direktiivin täytäntöönpanon jokaisessa vaiheessa.

Lisätietoja:

Meristrategiadirektiivi:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/index_en.htm

Meriä koskevat alueelliset yleissopimukset:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/conventions_en.htm


Side Bar