Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1084

Brüssel, 1. september 2010

Euroopa mered: komisjon sätestab hea keskkonnaseisundi kriteeriumid

Euroopa Komisjon võttis täna vastu otsuse, millega määratakse kindlaks Euroopa merede hea keskkonnaseisundi saavutamiseks vajalikud kriteeriumid. See aitab liikmesriikidel välja arendada koordineeritud strateegiad iga piirkondliku mere kohta, tagades järjepidevuse ja võimaldades võrrelda eri piirkondades tehtud edusamme. Kriteeriumide määratlemist on nõutud merestrateegia raamdirektiivis, mille eesmärk on saavutada 2020. aastaks kõigi ELi merevete hea keskkonnaseisund.

Keskkonnavolinik Janez Potočnik ütles: „Me soovime, et meie mered oleksid terved ja tootlikud. Tänane otsus on lähtepunkt, et püstitada hea keskkonnaseisundi saavutamiseks vajalikke täpseid eesmärke. Hea keskkonnaseisundi kriteeriume käsitleva otsuse vastuvõtmine rahvusvahelisel elurikkuse aastal tähistab järgmist sammu 2010. aasta järgse ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia väljatöötamisel.”

Komisjoni otsus

Komisjoni otsuses merevete hea keskkonnaseisundi kriteeriumide kohta keskendutakse mere ökosüsteemide erinevatele aspektidele, sh bioloogilisele mitmekesisusele e elurikkusele, kalavarudele, eutrofeerumisele, saasteainetele, prügile ja mürale.

Otsuses määratletud kriteeriumid ja nendega seotud näitajad rajanevad sõltumatute ekspertide teaduslikel ja tehnilistel nõuannetel ning liikmesriigid peavad neid kasutama mere ökosüsteemi keskkonnaseisundi kindlaksmääramiseks. Need põhinevad olemasolevatel kohustustel ning selliste ELi õigusaktide muutustel, mis hõlmavad senises merepoliitikas veel käsitlemata keskkonnateemasid.

Kuigi osa kriteeriume on täielikult välja töötatud ja toimivad, tuleb teisi kriteeriume veel täpsustada. Otsuses tõstetakse esile vajadust töötada hea keskkonnaseisundi hindamiseks välja põhjalikum teaduslik käsitlus, et toetada Euroopa merevete majandamise ökosüsteemipõhist lähenemisviisi. Seepärast on uute teaduslikult põhjendatud teadmiste arvessevõtmiseks vaja need kriteeriumid läbi vaadata.

Eesmärk saavutada hea keskkonnaseisund 2020. aastaks

Hea keskkonnaseisund tähendab, et merekeskkonna üldist seisundit iseloomustavad ökoloogiliselt mitmekesised ja dünaamilised ookeanid ja mered, mis on terved ja tootlikud. Merekeskkonna kasutamine peab püsima jätkusuutlikul tasemel, mis kindlustab selle võimaliku kasutamise praegustele ja tulevastele põlvkondadele. See tähendab, et tuleb täielikult arvesse võtta mereökosüsteemide struktuuri, funktsioone ja protsesse, kaitsta mereliike ja -elupaiku ning hoida ära elurikkuse vähenemine inimtegevuse tulemusel.

Et jõuda ELi püstitatud eesmärgini saavutada kõigi merevete hea keskkonnaseisund 2020. aastaks, peavad liikmesriigid välja töötama merestrateegiad, millest juhindutakse inimtegevuse ökosüsteemipõhisel korraldamisel. Hea keskkonnaseisund tuleb määrata mere piirkondade või alapiirkondade tasemel merekeskkonna 11 kvalitatiivse tunnuse põhjal, mis on määratletud merestrateegia raamdirektiivis. Piirkondlik koostöö peab toimuma igas direktiivi rakendamisetapis.

Täiendav teave

Merendusstrateegia raamdirektiivi kohta:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/index_en.htm

Piirkondlike merekonventsioonide kohta:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/conventions_en.htm


Side Bar