Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1084

Bruxelles, den 1. september 2010

Europas have: Kommissionen fastsætter nye kriterier for god miljøtilstand

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget en afgørelse om kriterierne for en god miljøtilstand i Europas have. Den vil være en hjælp for medlemsstaterne, når der skal udformes koordinerede havstrategier for forskellige regionale have, og den vil sikre, at der er overensstemmelse mellem fremgangsmåderne i de forskellige regioner, og gøre det muligt at sammenligne udviklingen i regionerne. Fastsættelsen af sådanne kriterier er et krav i henhold til havstrategirammedirektivet, der har til formål at opnå en god miljøtilstand i alle EU's havmiljøer senest i 2020.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtaler følgende: "Vi ønsker, at vore have skal være sunde og produktive. Den afgørelse, vi har vedtaget i dag, udgør det første led i fastsættelsen af præcise målsætninger for tilvejebringelsen af en god miljøtilstand. Vedtagelsen af afgørelsen om god miljøtilstand her i det internationale år for biodiversitet markerer et nyt skridt i udformningen af EU's biodiversitetsstrategi i årene efter 2010."

Kommissionens afgørelse

Kommissionens afgørelse om kriterierne for god miljøtilstand i havmiljøer fokuserer på forskellige aspekter af marine økosystemer, herunder biologisk mangfoldighed, fiskebestand, eutrofiering, forurenende stoffer, affald og støj.

Kriterierne og de hermed forbundne indikatorer, der er defineret i afgørelsen, er baseret på videnskabelig og teknisk vejledning fra uafhængige eksperter, og de skal benyttes af medlemsstaterne til at bestemme miljøtilstanden i marine økosystemer. De bygger på de eksisterende forpligtelser og udviklingen i EU-lovgivningen og dækker områder af havmiljøet, som de aktuelle politikker endnu ikke har beskæftiget sig med.

Nogle af kriterierne ligger allerede fast og er allerede operationelle, mens andre mangler at blive finpudset. I afgørelsen fremhæves behovet for at opnå større videnskabelig viden om, hvordan man måler god miljøtilstand til støtte for en økosystembaseret tilgang til forvaltningen af Europas havmiljøer. Der bliver derfor behov for at tage kriterierne op til revision for at tage hensyn til ny videnskabelig viden.

2020-målet for god miljøtilstand

God miljøtilstand betyder, at havmiljøernes generelle miljøtilstand gør det muligt at tilvejebringe økologisk mangfoldige og dynamiske oceaner og have, der er sunde og produktive. Udnyttelsen af havmiljøet skal holdes på et bæredygtigt niveau, der tager hensyn til nuværende og fremtidige generationers muligheder for anvendelse og aktiviteter. Det betyder, at der skal tages hensyn til de enkelte marine økosystemers struktur, funktion og processer, at marine arter og habitater skal beskyttes, og at en menneskeskabt nedgang i biodiversiteten skal forhindres.

For at nå EU's mål for en god miljøtilstand i alle havmiljøer senest i 2020 skal medlemsstaterne udvikle marine strategier, der kan fungere som handlingsplaner for anvendelsen af en økosystembaseret tilgang til forvaltningen af menneskelige aktiviteter. En god miljøtilstand beskrives for havregionen eller subregionen på grundlag af 11 kvalitative deskriptorer til beskrivelse af havmiljøet, jf. havstrategirammedirektivet. Der vil i hver fase af direktivets gennemførelse være behov for at samarbejde på regionalt plan.

Yderligere oplysninger:

Om havstrategirammedirektivet:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/index_en.htm

Om regionale havkonventioner:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/conventions_en.htm


Side Bar