Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1084

V Bruselu dne 1. září 2010

Komise stanovila kritéria dobrého environmentálního stavu evropských moří

Evropská komise dnes přijala rozhodnutí vymezující kritéria nezbytná k dosažení dobrého environmentálního stavu evropských moří, což členským státům pomůže vypracovat koordinované strategie pro mořské prostředí v každém regionálním moři, zajistí soulad a umožní porovnávat pokrok mezi regiony. Vymezení kritérií požaduje rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí, jejímž cílem je do roku 2020 dosáhnout dobrého environmentálního stavu všech mořských vod EU.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik prohlásil: „Chceme, aby naše moře byla zdravá a produktivní. Dnešní rozhodnutí je výchozím bodem pro stanovení přesných cílů k dosažení dobrého environmentálního stavu. Přijetí rozhodnutí o kritériích dobrého environmentálního stavu v mezinárodním roce biologické rozmanitosti představuje další krok v přípravě strategie EU pro biologickou rozmanitost na období po roce 2010.“

Rozhodnutí Komise

Rozhodnutí Komise o kritériích dobrého environmentálního stavu mořských vod se zaměřuje na různé stránky mořských ekosystémů, včetně biologické rozmanitosti, rybích populací, eutrofizace, znečišťujících látek, odpadu a hluku.

Kritéria a příslušné ukazatele vymezené v rozhodnutí jsou založeny na vědeckých a technických stanoviscích nezávislých odborníků a členské státy je musí použít k určení environmentálního stavu mořského ekosystému. Vycházejí z aktuálních závazků a vývoje legislativy EU a týkají se prvků mořského prostředí, které dosud nebyly řešeny ve stávajících politikách.

Některá kritéria jsou již plně propracována a funkční, jiná si ještě vyžadují další doladění. Rozhodnutí zdůrazňuje nezbytnost dalších vědeckých poznatků pro hodnocení dobrého environmentálního stavu, které podpoří přístup ke správě evropských mořských vod, jenž zohledňuje ekosystém. Z tohoto důvodu bude nezbytná revize těchto kritérií, která zohlední nové vědecké poznatky.

Cíl dobrého environmentálního stavu pro rok 2020

Dobrý environmentální stav znamená, že celkový stav životního prostředí v mořských vodách zajišťuje ekologicky rozmanité a dynamické oceány a moře, které jsou zdravé a produktivní. Mořské prostředí musí být využíváno na udržitelné úrovni, aby byly zabezpečeny různé způsoby jeho využívání a činnosti současných a budoucích generací. To znamená, že je třeba plně zohlednit strukturu, funkce a procesy mořských ekosystémů, chránit mořské druhy a stanoviště a zabránit úbytku biologické rozmanitosti způsobenému lidskou činností.

Aby bylo do roku 2020 dosaženo cíle EU týkajícího se dobrého environmentálního stavu všech mořských vod, musí členské státy vypracovat strategie pro mořské prostředí, které budou fungovat jako akční plány pro uplatňování přístupu k řízení lidské činnosti, jenž zohledňuje ekosystém. Dobrý environmentální stav musí být určen na úrovni mořských oblastí nebo podoblastí na základě 11 kvalitativních popisných charakteristik mořského prostředí stanovených v rámcové směrnici o strategii pro mořské prostředí. V každé fázi provádění směrnice je nutná regionální spolupráce.

Další informace:

k rámcové směrnici o strategii pro mořské prostředí:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/index_en.htm

k regionálním úmluvám pro mořské prostředí:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/conventions_en.htm


Side Bar