Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1084

Брюксел, 1 септември 2010 г.

Моретата на Европа: Комисията определя критерии за доброто екологично състояние

Днес Европейската комисията прие решение, с което се определят критериите, необходими за постигане на добро екологично състояние на моретата в Европа. Това ще подпомогне държавите-членки да разработят координирани морски стратегии за всяко регионално море с цел да се осигури съгласуваност и сравняване на напредъка между регионите. Определянето на критерии е заложено в Рамковата директива за морската стратегия, насочена към постигане на добро екологично състояние във всички морски води на ЕС до 2020 г.

Европейският комисар за околната среда Янез Поточник заяви: „Искаме нашите морета да са в добро състояние и да създават блага. Днешното решение дава началото на набелязването на конкретни цели за постигането на добро екологично състояние. С приемането на решението относно критериите за добро екологично състояние през международната година на биоразнообразието правим първата стъпка към разработването на стратегия за биоразнообразието на ЕС след 2010 г.

Решението на Комисията

В решението на Комисията относно критериите за добро екологично състояние на морските води се отделя специално внимание на различните аспекти на морските екосистеми, включително биологичното разнообразие, рибните популации, еутрофикацията („цъфтеж на водата“), замърсителите и шума.

Предвидените в решението критерии и свързаните с тях показатели се основават на предоставените от независими експерти научни и технически насоки и трябва да се използват от държавите-членки за определяне на екологичното състояние на морската екосистема. Те доразвиват съществуващите задължения и динамика на законодателството на ЕС, като обхващат елементи на морската околна среда, които все още не са предмет на действащите политики.

Докато някои критерии са изцяло развити и действащи, други е необходимо да бъдат допълнително конкретизирани. В решението се подчертава, че е необходимо да се подобри допълнително научното разбиране за оценка на доброто екологично състояние, за да се подкрепи основаният на екосистемата подход за управление на морските води на Европа. Поради това ще се наложи критериите да бъдат преразгледани, за да се отчетат новите научни знания.

Цел за добро екологично състояние през 2020 г.

Добро екологично състояние означава, че общото екологично състояние на морските води осигурява екологично разнообразни и динамични океани и морета, които са в добро състояние и създават блага. Използването на морската околна среда трябва да бъде поддържано на устойчиво равнище, което съхранява потенциалното използване и дейностите на сегашното и бъдещи поколения. Това означава, че структурата, функциите и процесите на морската екосистема трябва да бъдат взети изцяло предвид, морските видове и хабитатите да бъдат защитени и да се предотврати загубата на биоразнообразие, причинена от човешка дейност.

С цел да бъде постигната целта на ЕС за добро екологично състояние на морските води до 2020 г., държавите-членки трябва да разгърнат морски стратегии, които да служат като план за действие за прилагане на основания на екосистемите подход за управление на човешката дейност. Доброто екологично състояние трябва да се определя на равнището на морските региони или подрегиони въз основа на 11 качествени показателя за морската околна среда, определени в Рамковата директива за морска стратегия, като на всеки етап от прилагането на директивата се изисква регионално сътрудничество.

За повече информация:

За Рамковата директива за морска стратегия виж:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/index_en.htm

За регионални морски конвенции виж:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/conventions_en.htm


Side Bar