Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1079

Bryssel den 31 augusti 2010

Kommissionär Šemeta besöker Kina för att främja samarbetet i fråga om tullkontroller och kampen mot varumärkesförfalskningar

Algirdas Šemeta, kommissionär med ansvar för skatter, tullar, revision och bedrägeribekämpning, öppnar imorgon en internationell konferens i samband med världsutställningen 2010 i Shanghai vars mål är att bygga broar för att underlätta handeln mellan Kina och EU. Syftet med konferensen är att finna möjligheter till ökat tullsamarbete mellan EU och Kina och därmed underlätta handelsflödet mellan parterna samtidigt som allmänheten ges ett fullvärdigt skydd. Säkra leveranskedjan, bekämpa smuggling (framför allt cigaretter) och skydda immateriella rättigheter är punkter som kommer högt upp på dagordningen. Kina är EU:s näst största handelspartner efter USA och vår största importkälla. EU är Kinas största exportmarknad. Det finns därför ett reellt intresse hos båda parter att se till att säkra, äkta och lagliga produkter lätt kan få tillgång till respektive marknader. Kommissionär Šemeta kommer att tillbringa tre dagar i Kina och diskutera viktiga frågor rörande tull- och bedrägeribekämpningsåtgärder med de kinesiska myndigheterna och företagsrepresentanter. Šemeta kommer även att besöka hamnen i Shanghai för att få ett förstahandsintryck av hur tullkontrollen i Kina fungerar.

Handeln mellan EU och Kina växer kraftigt, vilket är ytterst positivt, säger Šemeta. Negativt är dock att vi samtidigt noterat en växande illegal handel som måste stoppas. Att tullregler respekteras är avgörande för att kunna skydda allmänheten och garantera det fria flödet av varor mellan handelsnationer. Därför måste vi satsa ännu mer på ett effektivt tullsamarbete mellan EU och Kina som bygger på ömsesidigt förtroende och gemensamma mål.”

EU:s tullmyndigheter har en nyckelroll när det gäller att skapa en rimlig balans mellan skyddet av vårt samhälle och förenklat legalt handelsutbyte. Tullmyndigheterna har uppgifter om varje enskild import och export som korsar EU:s gränser och använder sig av sofistikerade metoder för att kontrollera dessa varor. Kina utgör den enskilt viktigaste utmaningen för EU:s handelspolitik. Samarbete mellan båda parternas tullmyndigheter spelar en viktig roll för att underlätta denna handel.

Säkerheten i leveranskedjan

Goda handelsförbindelser måste baseras på en tilltro till att båda parter vinnlägger sig om att säkerställa en hög säkerhetsnivå för de varor man exporterar. EU och Kina har under ett antal år arbetat på att stärka tilltron på tullområdet. Bland de viktigaste åtgärderna är undertecknandet av ett avtal om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor och inrättandet av den gemensamma tullsamarbetskommittén för EU-Kina som ska främja samarbete och informationsutbyte och finna gemensamma lösningar på tullproblem.

En viktig fråga som Šemeta kommer att diskutera med sina kollegor i Shanghai är en utvidgning av pilotprojektet Smart and Secure Trade Lanes (SSTL) som lanserades 2006. Som ett led i detta viktiga projekt testas säkerhetsanordningar för containrar och stödteknik (t.ex. smart försegling) under hela transporten från start till slutleverans. Dessutom främjas informationsutbyte och ömsesidigt erkännande av viktiga tullfrågor. Den första fasen omfattade hamnar i Storbritannien och Nederländerna samt den kinesiska hamnen Shenzhen. Pilotprojektet har blivit en stor framgång och lyckats skapa förståelse, tillit och samarbete mellan deltagande tullmyndigheter och lett till fortsatt arbete för ömsesidigt erkännande av samarbetsprogram för företag. EU och Kina förbereder nu lanseringen av nästa etapp av pilotprojektet SSTL som även kommer att omfatta Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien och hamnen i Shanghai. Det långsiktiga målet med projektet är att bana väg för ett avtal om ömsesidigt erkännande av säkerhetsåtgärder, kontrollresultat och godkända ekonomiska aktörer.

Immateriella rättigheter

Skyddet av immateriella rättigheter och kampen mot varumärkesförfalskning och pirattillverkning är avgörande för att de ekonomiska förbindelserna och handelsförbindelserna mellan EU och Kina ska utvecklas på ett tillfredsställande sätt. I januari 2009 undertecknade parterna ett avtal om en ambitiös handlingsplan för närmare tullsamarbete avseende skyddet av immateriella rättigheter. Det syftar till att stärka tullkontrollen för att avslöja varumärkesförfalskning och pirattillverkning av varor i handeln mellan parterna (se IP/09/193). EU och Kina har genom denna handlingsplan satsat på att inrätta och tillämpa ett tullnätverk för skydd av immateriella rättigheter. Vidare utvecklas samarbetet inom viktiga områden som informationsutbyte, utbyte av god praxis och samarbete med näringslivet på detta område. I samband med Šemetas besök i Kina kommer parterna att diskutera eventuell förlängning av handlingsplanen fram till utgången av 2012 för att säkerställa korrekt och tillfredsställande genomförande och se över om viss verksamhet inom ramen för handlingsplanen kan förbättras.

Kampen mot cigarettsmuggling

Šemeta kommer också att diskutera hur man kan intensifiera samarbetet mellan EU och Kina för att få stopp på den illegala handeln med cigaretter. Smuggling och pirattillverkning av cigaretter utgör ett enormt problem för EU. Mer än 5 miljarder illegala cigaretter beslagtogs av EU:s tullmyndigheter förra året. Detta utgör dock sannolikt bara 5–10 % av den sammanlagda volymen illegala cigaretter. EU och medlemsstaterna går varje år miste om cirka 10 miljarder euro i skatteintäkter på grund av den illegala handeln med tobaksvaror. Dessutom används inkomsterna från smugglade och pirattillverkade cigaretter för att finansiera organiserad brottslighet och terrorism, vilket drabbar alla länder. Samarbetet mellan EU och Kina i fråga om kampen mot cigarettsmuggling sker inom ramen för det avtal om ömsesidigt bistånd som båda parterna undertecknade 2004 (se IP/04/599). Sedan 2008 har OLAF (EU:s bedrägeribekämpningsbyrå) en sambandsman stationerad i Beijing som arbetar tillsammans med de kinesiska tullmyndigheterna och andra myndigheter för att bekämpa smugglingen av cigaretter. Nära samarbete och utbyte av information och uppgifter om misstänkta leveranser är av stor betydelse för att kunna göra målinriktade insatser och förbättra kontrollerna för att hindra handeln med illegala cigaretter.

För mer information, se MEMO/10/389

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/conference_events/shangai/index_en.htm


Side Bar