Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1079

V Bruseli 31. augusta 2010

Komisár Šemeta navštívi Čínu, aby posilnil spoluprácu v oblasti colných kontrol a v boji proti obchodovaniu s falšovaným tovarom

Komisár EÚ pre dane, colnú úniu, boj proti podvodom a audit Algirdas Šemeta otvorí zajtra medzinárodnú konferenciu na svetovej výstave EXPO 2010 v Šanghaji. Jej témou bude budovanie vzťahov v záujme uľahčenia obchodu medzi Čínou a EÚ. Konferencia sa zameria na preskúmanie spôsobov, ako prehĺbiť colnú spoluprácu EÚ a Číny, aby sa umožnili bezproblémové obchodné toky medzi oboma stranami a súčasne zabezpečila vysoká úroveň ochrany občanov. V rámci programu sa budú prioritne rozoberať otázky bezpečnosti dodávateľského reťazca, pašovania tovaru (najmä cigariet) a ochrany práv duševného vlastníctva. Čína je po USA druhým najvýznamnejším obchodným partnerom EÚ a jej najväčším dovozcom a EÚ je pre Čínu najväčším vývozným trhom. EÚ aj Čína majú preto skutočný záujem o to, aby sa zaistil jednoduchý vzájomný prístup bezpečných, pravých a legálnych výrobkov na trh druhej strany. Komisár Šemeta strávi v Číne tri dni a so zástupcami vnútroštátnych orgánov a podnikateľskej sféry prediskutuje kľúčové otázky súvisiace s colnými opatreniami a opatreniami zameranými na boj proti podvodom. Navštívi aj prístav v Šanghaji, aby mal možnosť bezprostredne sa oboznámiť s tým, ako fungujú čínske colné kontroly.

Komisár Šemeta uviedol: „Prosperujúci obchod medzi EÚ a Čínou prináša obrovské pozitíva. Súčasne však pozorujeme aj negatívne dôsledky vo forme narastajúceho nezákonného obchodu, ktorý treba zastaviť. Dodržiavanie colných predpisov zohráva kľúčovú úlohu z hľadiska ochrany občanov a zaisťovania voľného toku tovarov medzi obchodujúcimi národmi. Z tohto dôvodu musíme vyvíjať ešte viac úsilia v oblasti efektívnej colnej spolupráce medzi EÚ a Čínou založenej na vzájomnej dôvere a spoločných cieľoch.“

Colné orgány EÚ zohrávajú významnú úlohu pri zabezpečovaní rovnováhy medzi ochranou spoločnosti a uľahčovaním legálnych obchodných tokov. Majú informácie o každom dovoze a vývoze, ktorý sa uskutoční cez hranice EÚ, a na kontrolu tohto tovaru používajú dômyselné metódy. Čína je pre obchodnú politiku EÚ najdôležitejšou výzvou. Kľúčovým prvkom na uľahčenie tohto obchodu je spolupráca medzi colnými orgánmi obidvoch strán.

Bezpečnosť dodávateľského reťazca

Dobré obchodné vzťahy musia byť založené na vzájomnej dôvere a odhodlaní oboch strán zaistiť vysokú úroveň ochrany tovaru, ktorý vyvážajú. EÚ a Čína sa o upevnenie tejto dôvery v colnej oblasti usilujú už niekoľko rokov. K významným opatreniam, ktoré doteraz prijali, patrí podpis Dohody o colnej spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci a zriadenie Spoločného výboru EÚ a Číny pre colnú spoluprácu (JCCC) s cieľom posilňovať spoluprácu a výmenu informácií a pomáhať pri hľadaní spoločných riešení problémov, ktoré sa vyskytujú v tejto oblasti.

Významným bodom, o ktorom bude komisár diskutovať so svojimi partnermi v Šanghaji, bude rozšírenie pilotného projektu v oblasti inteligentných a bezpečných obchodných kanálov (SSTL – Smart and Secure Trade Lanes), s ktorého realizáciou sa začalo v roku 2006. V rámci tohto inovačného projektu sa testujú bezpečnostné opatrenia uplatňované na kontajnery a podpornú technológiu (napríklad inteligentné pečate) počas celej cesty od začiatku až po koniec, ako aj na podporu výmeny údajov a vzájomné uznávanie kľúčových colných opatrení. Do prvej fázy sa zapojili prístavy v Spojenom kráľovstve a Holandsku, ako aj čínsky prístav v meste Shenzhen. Pilotný projekt SSTL bol veľmi úspešný z hľadiska prehĺbenia porozumenia, dôvery a spolupráce medzi zúčastnenými colnými orgánmi, ako aj z hľadiska pokroku dosiahnutého v súvislosti so vzájomným uznávaním programov obchodného partnerstva oboch strán. EÚ a Čína teraz pripravujú druhú fázu projektu SSTL s rozšírením účasti na Belgicko, Francúzsko, Nemecko a Taliansko a prístav v Šanghaji. Dlhodobým cieľom tohto projektu je uľahčenie dosiahnutia dohody o vzájomnom uznávaní bezpečnostných opatrení, výsledkov kontrol a povolených hospodárskych subjektov.

Práva duševného vlastníctva

Ochrana práv duševného vlastníctva a boj proti falšovaniu a pirátstvu je kľúčovým predpokladom úspechu hospodárskych a obchodných vzťahov EÚ a Číny. V januári 2009 podpísali dohodu o ambicióznom akčnom pláne pre užšiu colnú spoluprácu medzi EÚ a Čínou v oblasti presadzovania práv duševného vlastníctva. Jej cieľom je posilniť colné kontroly, pokiaľ ide o pašovanie a pirátsku výrobu tovaru, s ktorým sa obchoduje na oboch stranách (pozri IP/09/193). V rámci tohto akčného plánu sa obe strany zamerali na zriadenie a realizáciu colnej siete na ochranu práv duševného vlastníctva, ako aj na rozvíjanie aktivít v kľúčových oblastiach, akými sú napríklad výmena údajov, zdieľanie osvedčených postupov a spolupráca s priemyslom v tejto otázke. Počas návštevy komisára v Číne obidve strany prediskutujú predĺženie trvania tohto akčného plánu do konca roku 2012 s cieľom zaistiť jeho riadnu a úspešnú realizáciu. Takisto budú hľadať spôsoby, ako možno zlepšiť aktivity vykonávané v rámci tohto plánu.

Riešenie problému pašovania cigariet

Komisár Šemeta sa bude venovať aj otázke posilnenia spolupráce EÚ a Číny z hľadiska snahy zastaviť nezákonné obchodovanie s cigaretami. Pašované a sfalšované cigarety sú v EÚ obrovským problémom: colné orgány EÚ zabavili minulý rok viac ako 5 miliárd nelegálne vyrobených cigariet, pričom tento počet predstavuje možno len 5 až 10 % skutočného objemu nezákonného obchodu. EÚ a členské štáty strácajú v dôsledku nezákonného obchodovania s tabakom až 10 miliárd EUR ročne v nezaplatených daniach. Peniaze získané z obchodovania s pašovanými a sfalšovanými cigaretami sa navyše používajú na financovanie organizovaného zločinu a terorizmu, čo je problém v krajinách na celom svete. Spolupráca EÚ a Číny v boji proti pašovaniu cigariet sa uskutočňuje v rámci Dohody o vzájomnej pomoci, ktorú podpísali obe strany v roku 2004 (pozri IP/04/599). Od roku 2008 má OLAF (Európsky úrad pre boj proti podvodom) v Pekingu styčného úradníka, ktorý spolupracuje s čínskymi colnými a inými orgánmi na riešení otázky pašovania cigariet. Pri zameriavaní operácií a zlepšovaní kontrol v boji proti nezákonnému obchodu s cigaretami zohráva rozhodujúcu úlohu úzka spolupráca a výmena informácií a spravodajstvo o podozrivých zásielkach.

Ďalšie informácie pozri v MEMO/10/389

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/conference_events/shangai/index_en.htm


Side Bar