Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1079

Bruksela, dnia 31 sierpnia 2010 r.

Wizyta komisarza Šemety w Chinach: zacieśnienie współpracy w zakresie kontroli celnej i kwestia podrabianych towarów

Komisarz UE ds. podatków i unii celnej, audytu i zwalczania nadużyć finansowych Algirdas Šemeta zainauguruje jutro podczas wystawy World Expo 2010 w Szanghaju międzynarodową konferencję poświęconą ułatwieniu handlu między Chinami a UE. Celem konferencji jest znalezienie sposobów na zacieśnienie współpracy celnej między Unią a Chinami, co umożliwi dwustronną płynną wymianę handlową przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony obywateli. Głównymi tematami będą kwestie zabezpieczenia łańcucha dostaw, przemytu (zwłaszcza papierosów) oraz ochrony praw własności intelektualnej. Chiny są drugim po USA partnerem handlowym Unii oraz największym importerem produktów do UE. Unia jest zarazem największym rynkiem eksportowym dla Chin. Dla obydwu stron jest więc ważne, aby bezpieczne, niepodrobione i legalne produkty były łatwo dostępne na rynku drugiej strony. Komisarz Šemeta spędzi w Chinach 3 dni, podczas których będzie rozmawiał z przedstawicielami władz krajowych i branży na temat najważniejszych kwestii celnych i środków zwalczania nadużyć finansowych. Komisarz zwiedzi również port w Szanghaju, aby przekonać się, w jaki sposób działa chińska kontrola celna.

Komisarz Šemeta stwierdził: „Intensywny handel między Unią a Chinami jest bardzo pozytywnym zjawiskiem. Niestety obserwujemy również wzrost nielegalnego handlu, któremu musimy zapobiec. Poszanowanie przepisów celnych jest niezbędne dla ochrony naszych obywateli i zagwarantowania swobodnego przepływu towarów między państwami. Dlatego też musimy skoncentrować się na zapewnieniu jeszcze skuteczniejszej współpracy celnej między UE a Chinami, która opierać się będzie na wzajemnym zaufaniu i wspólnych celach.”

Służby celne UE odgrywają bardzo ważną rolę. Zapewniają równowagę między ochroną społeczeństwa a ułatwianiem legalnego handlu, są też informowane o każdym przypadku importu na terytorium Unii lub eksportu z jej terytorium. Do kontroli towarów stosowane są wyrafinowane metody. Chiny stanowią najważniejsze wyzwanie dla unijnej polityki handlowej. Współpraca organów celnych obu stron jest niezbędna dla ułatwienia tego handlu.

Bezpieczeństwo łańcucha dostaw

Dobre stosunki handlowe muszą opierać się na przekonaniu, że obie strony są w pełni zaangażowane w kwestię zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa eksportowanych towarów. Unia i Chiny przez szereg lat pracowały nad wzmocnieniem tego przekonania w dziedzinie polityki celnej. Ważne środki, które zostały podjęte w tej dziedzinie obejmują podpisanie umowy w sprawie współpracy celnej i wzajemnej pomocy administracyjnej oraz powołanie Wspólnego Komitetu Współpracy Celnej UE-Chiny. Ma to na celu promowanie współpracy i wymiany informacji oraz pomoc w znalezieniu wspólnych rozwiązań problemów w tej dziedzinie.

Jedną z ważnych kwestii, która będzie przedmiotem rozmów komisarza z przedstawicielami władz chińskich w Szanghaju jest rozszerzenie programu pilotażowego „inteligentne i bezpieczne szlaki handlowe” (Smart and Secure Trade Lanes - SSTL), rozpoczętego w 2006 r. W ramach tego projektu o przełomowym znaczeniu testowane są środki bezpieczeństwa stosowane w odniesieniu do kontenerów oraz technologii wspierających (np. inteligentne plomby) w trakcie całej podróży, od jej rozpoczęcia do zakończenia. Projekt promuje również wymianę danych i wzajemne uznawanie kluczowych zagadnień w zakresie ceł. Pierwszą fazą projektu objęte zostały porty w Wielkiej Brytanii i Holandii oraz chiński port Shenzhen. Projekt SSTL odniósł sukces w zakresie wzrostu zrozumienia, zaufania i rozwoju współpracy między uczestniczącymi administracjami celnymi. Przyczynił się także do postępu w zakresie wzajemnego uznawania partnerskich programów biznesowych obu stron. Unia i Chiny przygotowują się obecnie do drugiej fazy programu, w której uczestniczyć będą Belgia, Francja, Niemcy i Włochy oraz port w Szanghaju. Długoterminowym celem projektu jest ułatwienie porozumienia w sprawie wzajemnego uznawania środków bezpieczeństwa, wyników kontroli i upoważnionych przedsiębiorców.

Prawa własności intelektualnej

Ochrona praw własności intelektualnej i walka z podróbkami i piractwem jest kluczem do zapewnienia sukcesu stosunków handlowych i gospodarczych UE i Chin. W styczniu 2009 r. Unia i Chiny podpisały porozumienie dotyczące ambitnego planu działań w zakresie bliższej współpracy celnej w odniesieniu do ochrony praw własności intelektualnej. Celem porozumienia jest wzmocnienie kontroli celnej w zakresie podróbek i piractwa w towarach obu stron (zob. IP/09/193). W ramach tego planu działania skoncentrowano się na ustanowieniu i wdrożeniu sieci celnej zajmującej się ochroną praw własności intelektualnej. Prowadzono także działania w ważnych obszarach takich jak wymiana danych, wymiana dobrych praktyk czy też współpraca z branżą. Podczas wizyty komisarza w Chinach obie strony będą prowadzić rozmowy na temat przedłużenia okresu obowiązywania planu działania do końca 2012 r., w celu zapewnienia jego właściwej i skutecznej realizacji. Rozmowy będą dotyczyły także sposobów ulepszenia realizacji działań objętych planem.

Zwalczanie przemytu papierosów

Komisarz Šemeta będzie również prowadził rozmowy dotyczące sposobów zacieśnienia współpracy Unii i Chin w zakresie walki z nielegalnym handlem papierosami. Przemyt i podrabianie papierosów są dla Unii poważnym problemem. W zeszłym roku unijne służby celne zajęły ponad 5 mld sztuk papierosów. Szacuje się, że jest to zaledwie 5-10 proc. rzeczywistej ilości nielegalnie sprzedawanych papierosów. Co roku Unia i państwa członkowskie tracą do 10 mld euro niezapłaconych podatków z powodu nielegalnego handlu papierosami. Ponadto pieniądze pochodzące z handlu podrobionymi i przemycanymi papierosami wydawane są na finansowanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, której skutki odczuwane są na całym świecie. Współpraca UE i Chin w zakresie walki z przemytem papierosów prowadzona jest w ramach porozumienia o wzajemnej pomocy podpisanego przez obie strony w 2004 r. (zob. IP/04/599). Od 2008 r. urzędnik łącznikowy OLAFu (Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych) w Pekinie współpracuje z chińskimi służbami celnymi w zakresie walki z przemytem papierosów. Bliska współpraca i wymiana informacji oraz danych wywiadowczych dotyczących podejrzanych przesyłek jest niezbędna dla właściwego wyboru działań zaradczych oraz poprawy kontroli w zakresie nielegalnych papierosów.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumencie MEMO/10/389

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/conference_events/shangai/index_en.htm


Side Bar