Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1079

Brussel, 31 augustus 2010

Commissaris Šemeta op bezoek in China om de samenwerking op het gebied van douanecontrole te versterken en het probleem van namaak aan te pakken

Algirdas Šemeta, EU‑commissaris inzake belasting, douane-unie, fraudebestrijding en audit, zal morgen ter gelegenheid van de Shanghai World Expo 2010 een internationale conferentie openen over het bouwen van bruggen ter bevordering van de handel tussen China en de EU. Tijdens deze conferentie zal worden bekeken hoe de douanesamenwerking tussen de EU en China kan worden versterkt met het oog op een vlottere handel tussen de partijen en een hoog beschermingsniveau voor de consumenten. Het beveiligen van de bevoorradingsketen, de aanpak van smokkel (met name van sigaretten) en de bescherming van intellectuele‑eigendomsrechten staan hoog op de agenda. China is de op één na grootste handelspartner van de EU (na de VS) en tekent voor het grootste aandeel van de EU‑invoer. De EU is China's belangrijkste exportmarkt. Zowel de EU als China heeft er dus belang bij ervoor te zorgen dat veilige, echte en legale producten vlot toegang krijgen tot elkaars markt. Commissaris Šemeta brengt 3 dagen door in China voor besprekingen over douane‑ en fraudebestrijdingsmaatregelen met de nationale autoriteiten en vertegenwoordigers uit de zakenwereld, en zal in de haven van Shangai met eigen ogen kunnen vaststellen hoe de Chinese douanecontrole werkt.

Commissaris Šemeta: "De bloeiende handel tussen de EU en China kan alleen maar uitermate positief worden genoemd. Niettemin mogen we de ogen niet sluiten voor een fenomeen dat zich parallel daaraan voordoet, nl. de illegale handel die hand over hand toeneemt. Naleving van de douanevoorschriften is van essentieel belang om onze burgers te beschermen en het vrije handelsverkeer tussen handelsnaties te garanderen. Wij moeten daarom nog harder werken om op basis van wederzijds vertrouwen en gemeenschappelijke doelstellingen de douanesamenwerking tussen China en de EU efficiënter te laten verlopen."

De douanediensten van de EU spelen een cruciale rol. Zij zorgt voor het evenwicht tussen bescherming van de samenleving en facilitering van de legale handelsstromen. Deze diensten beschikken over informatie over elke invoer‑ en uitvoertransactie waarbij de grenzen van de EU worden overschreden, en zetten gesofisticeerde methoden in om deze goederen te controleren. China vormt de grootste uitdaging voor het handelsbeleid van de EU. Samenwerking tussen de douaneautoriteiten van beide partijen is van essentieel belang voor de bevordering van de handel.

Beveiliging van de bevoorradingsketen

Goede handelsbetrekkingen moet uitgaan van het vertrouwen in het engagement van beide partijen om een hoog niveau van veiligheid van de uitgevoerde goederen te garanderen. De EU en China werken al een aantal jaren samen om het wederzijdse vertrouwen op douanegebied te versterken. Belangrijke stappen in die richting waren de ondertekening van de overeenkomst inzake douanesamenwerking en wederzijdse administratieve bijstand, en de instelling van een gemengd comité douanesamenwerking, met als doel de samenwerking en de informatie-uitwisseling te stimuleren en gemeenschappelijke oplossingen te vinden voor problemen in dit verband.

Belangrijk punt in de besprekingen tussen de commissaris en zijn Chinese gesprekspartners is de uitbreiding van het in 2006 geïnitieerde proefproject 'Smart and Secure Trade Lanes' (SSTL). In het kader van dit baanbrekende project worden de op containers toegepaste beveiligingsmaatregelen en ondersteunende technologie (zoals slimme zegels) getest gedurende de hele reis van de goederen, en worden gegevensuitwisseling en wederzijdse erkenning inzake essentiële douaneaangelegenheden bevorderd. Bij de eerste fase waren havens in het VK en Nederland betrokken, net als de Chinese haven Shenzhen. Het SSTL‑proefproject heeft uitstekende resultaten opgeleverd als het erom gaat begrip, vertrouwen en samenwerking tussen de deelnemende douanediensten tot stand te brengen en vooruitgang te boeken op het gebied van wederzijdse erkenning van de business partnership‑programma's aan beide zijden. De EU en China zijn nu bezig met de voorbereiding van de volgende fase van het SSTL. De deelname zal dit keer worden uitgebreid tot België, Frankrijk, Duitsland, Italië en de haven van Shanghai. Langetermijndoelstelling van dit project is de onderlinge overeenstemming over de wederzijdse erkenning van beveiligingsmaatregelen, controlemaatregelen en erkende marktdeelnemers te bevorderen.

Intellectuele-eigendomsrechten

De bescherming van intellectuele-eigendomsrechten en de strijd tegen namaak en piraterij zijn van essentieel belang voor het succes van de economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en China. In januari 2009 hebben de EU en China een akkoord ondertekend over een ambitieus actieplan voor nauwe douanesamenwerking op het gebied van de handhaving van intellectuele‑eigendomsrechten. Doel hiervan is de douanecontroles ter bestrijding van namaak en piraterij te versterken (zie IP/09/193). Beide partijen hebben zich in dit actieplan toegespitst op de oprichting en toepassing van een douanenetwerk op het gebied van de bescherming van intellectuele‑eigendomsrechten, en op de ontwikkeling van activiteiten op essentiële gebieden zoals gegevensuitwisseling, uitwisseling van goede praktijken en samenwerking met de industrie. Tijdens het bezoek van de commissaris zullen de partners spreken over een uitbreiding van het actieplan tot 2012 om ervoor te zorgen dat het correct en succesvol wordt toegepast. Tevens zal worden bezien hoe de activiteiten in het kader van het plan kunnen worden verbeterd.

Bestrijding van sigarettensmokkel

Commissaris Šemeta zal tevens de vraag stellen hoe de EU en China nauwer kunnen samenwerken om de illegale handel in sigaretten een halt toe te roepen. Nagemaakte en gesmokkelde sigaretten leveren een gigantisch probleem op voor de EU. Vorig jaar werden meer dan 5 miljard illegale sigaretten door de EU‑douanediensten in beslag genomen. Dit is wellicht slechts 5‑10 % van het reële volume van deze handel. De EU en de lidstaten lopen elk jaar tot 10 miljard euro onbetaalde belastingen mis vanwege de illegale handel in tabak. Bovendien vloeien de opbrengsten van de handel in nagemaakte en gesmokkelde sigaretten naar de internationale misdaad en het terrorisme – gesels waaronder landen overal ter wereld gebukt gaan. De samenwerking tussen de EU en China op het gebied van de sigarettensmokkel vindt plaats in het kader van de in 2004 door beide partijen ondertekende overeenkomst inzake wederzijdse bijstand (zie IP/04/599). Sinds 2008 beschikt OLAF, de fraudebestrijdingsdienst van de EU, over een verbindingskantoor in Beijing waar met de Chinese douane‑ en andere autoriteiten wordt samengewerkt om de sigarettensmokkel aan te pakken. Nauwe samenwerking en de uitwisseling van informatie over verdachte zendingen zijn essentiële factoren, wil men doelgericht werken en de controles ter bestrijding van de illegale sigarettensmokkel verbeteren.

Voor meer informatie, zie ook MEMO/10/389

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/conference_events/shangai/index_en.htm


Side Bar