Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1079

Briuselis, 2010 m. rugpjūčio 31 d.

Komisijos narys A. Šemeta lankosi Kinijoje, kad paskatintų bendradarbiavimą atliekant muitinį tikrinimą ir sprendžiant suklastotų prekių problemas

Rytoj Šanchajaus 2010 m. pasaulinėje parodoje už mokesčius, muitų sąjungą, kovą su sukčiavimu ir auditą atsakingas Europos Komisijos narys Algirdas Šemeta pradės tarptautinę konferenciją Kinijos ir ES prekybos lengvinimo klausimais. Konferencijos tikslas – išnagrinėti galimybes toliau stiprinti ES ir Kinijos muitinių bendradarbiavimą, kad abipusė prekyba vyktų sklandžiai, o piliečiai būtų tinkamai apsaugoti. Svarbiausi darbotvarkės klausimai bus tiekimo grandinės saugumas, kova su kontrabanda (ypač cigarečių) ir intelektinės nuosavybės teisių apsauga. Kinija yra antroji ES prekybos partnerė po JAV ir didžiausia importuotoja, o ES yra didžiausia Kinijos eksporto rinka, todėl tiek ES, tiek Kinija iš tikrųjų suinteresuotos užtikrinti, kad saugūs, nesuklastoti ir teisėti produktai lengvai patektų į abiejų rinkas. Kinijoje A. Šemeta praleis 3 dienas, su nacionalinėmis institucijomis ir įmonių atstovais diskutuodamas svarbiausiais klausimais, susijusiais su muitine ir kovos su sukčiavimu priemonėmis, ir apsilankys Šanchajaus uoste, kad pats pamatytų, kaip atliekamas Kinijos muitinis tikrinimas.

Komisijos narys A. Šemeta sakė: „Klestinti ES ir Kinijos prekyba be galo džiugina. Vis dėlto didėja ir neteisėta prekyba, kurią reikia sustabdyti. Siekiant apsaugoti mūsų piliečius ir užtikrinti laisvą prekių judėjimą tarp prekybos partnerių, būtina laikytis muitinės taisyklių. Todėl turime dėti dar daugiau pastangų ir didinti ES ir Kinijos muitinių bendradarbiavimo veiksmingumą remdamiesi abipusiu pasitikėjimu ir bendrais tikslais.“

ES muitinės atlieka ypač svarbų vaidmenį – užtikrina visuomenės apsaugos ir teisėtos prekybos skatinimo pusiausvyrą. Muitinės turi informaciją apie visas ES sienas kertančias importuojamas ir eksportuojamas prekes ir naudoja sudėtingus šių prekių tikrinimo metodus. Santykiai su Kinija yra vienintelis svarbiausias ES prekybos politikos srityje iškeltas uždavinys. Prekybai palengvinti labai svarbus abipusis muitinių bendradarbiavimas.

Tiekimo grandinės saugumas

Geri prekybos santykiai turi būti pagrįsti pasitikėjimu, kad abi pusės įsipareigoja užtikrinti aukšto lygio eksportuojamų prekių saugumą. Jau daug metų ES ir Kinija deda pastangas šiam pasitikėjimui tarp muitinių stiprinti. Tarp svarbių įgyvendintų priemonių, siekiant skatinti bendradarbiavimą ir informacijos mainus ir ieškoti bendrų šioje srityje kylančių problemų sprendimų, – pasirašytas Susitarimas dėl muitinių bendradarbiavimo ir tarpusavio administracinės pagalbos ir įsteigtas ES ir Kinijos jungtinis muitinių bendradarbiavimo komitetas.

Vienas iš svarbių klausimų, kuriuos Komisijos narys Šanchajuje aptars su Kinijos pareigūnais, – 2006 m. pradėto bandomojo aiškių ir saugių prekybos kelių projekto plėtra. Vykdant šį išskirtinį projektą bandomos konteinerių saugumo priemonės ir susijusios technologijos (pvz., elektroninės plombos), taikomos visą kelionės laiką – nuo pradžios iki pabaigos, taip pat skatinami duomenų mainai ir abipusis pagrindinių muitinės problemų pripažinimas. Pirmajame etape dalyvavo Jungtinės Karalystės bei Nyderlandų uostai ir Kinijos Šendženo uostas. Šiuo bandomuoju projektu labai prisidedama prie dalyvaujančių muitinių tarpusavio supratimo, pasitikėjimą didinimo ir bendradarbiavimo stiprinimo, taip pat padaryta pažanga pripažįstant abiejų pusių verslo partnerystės programas. ES ir Kinija dabar pasirengusios pradėti naują projekto etapą, kuriame dalyvautų ir Belgija, Prancūzija, Vokietija bei Italija ir Šanchajaus uostas. Ilgalaikis šio projekto tikslas – lengvinti sąlygas susitarti dėl abipusio saugumo priemonių, tikrinimo rezultatų ir patvirtintų ūkio subjektų pripažinimo.

Intelektinės nuosavybės teisės

Siekiant užtikrinti ES ir Kinijos ekonomikos ir prekybos santykių tvirtumą, būtina apsaugoti intelektinės nuosavybės teises ir kovoti su klastojimu ir piratavimu. 2009 m. sausį ES ir Kinija pasirašė susitarimą dėl didelio užmojo glaudesnio muitinių bendradarbiavimo ginant intelektinės nuosavybės teises veiksmų plano, kuriuo siekiama griežtinti muitinį tikrinimą kovojant su suklastotomis ir piratinėmis prekėmis, kuriomis prekiaujama abiejose pusėse (žr. IP/09/193). Šiame veiksmų plane abi pusės daugiausia dėmesio skyrė intelektinės nuosavybės teisių apsaugos klausimams skirto muitinių tinklo sukūrimui ir įgyvendinimui, taip pat intensyvesnei veiklai pagrindinėse srityse, kaip antai: duomenų mainai, dalijimasis gerąja patirtimi ir darbas su įmonėmis šiuo klausimu. Komisijos nario vizito Kinijoje metu abi pusės tarsis dėl šio veiksmų plano pratęsimo iki 2012 m. pabaigos, kad jis būtų tinkamai ir sėkmingai įgyvendintas, ir ieškos būdų, kaip gerinti plane numatytą veiklą.

Kova su cigarečių kontrabanda

A. Šemeta taip pat aptars, kaip gali būti sustiprintas ES ir Kinijos bendradarbiavimas stabdant neteisėtą prekybą cigaretėmis. Cigarečių klastojimas ir kontrabanda yra didžiulė ES problema – pernai ES muitinės konfiskavo daugiau kaip 5 mlrd. neteisėtų cigarečių, bet tai sudaro tik 5–10 proc. įtariamos realios prekybos apimties. ES ir valstybės narės dėl neteisėtos tabako prekybos kasmet netenka iki 10 mlrd. eurų nesumokėtų mokesčių. Be to, iš cigarečių klastojimo ir kontrabandos gaunamais pinigais finansuojamas organizuotas nusikalstamumas ir terorizmas, nuo kurių kenčia visos pasaulio šalys. ES ir Kinija cigarečių kontrabandos srityje bendradarbiauja pagal 2004 m. pasirašytą Abipusės pagalbos susitarimą (žr. IP/04/599). Nuo 2008 m. ES kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) Pekine turi ryšių pareigūną, kuris dirba su Kinijos muitine ir kitomis su cigarečių kontrabanda kovojančiomis institucijomis. Rengiant operacijas ir gerinant neteisėtų cigarečių kontrolę ypač svarbu glaudžiai bendradarbiauti ir keistis informacija ir žvalgybos duomenimis apie įtartinas siuntas.

Daugiau informacijos žr. dokumente MEMO/10/389

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/conference_events/shangai/index_en.htm


Side Bar