Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1079

Bryssel 31. elokuuta 2010

Tullitarkastusyhteistyö ja väärennökset komissaari Šemetan Kiinan-vierailun asialistalla

Verotuksesta ja tulliliitosta sekä petostentorjunnasta ja sisäisestä tarkastuksesta vastaava komission jäsen Algirdas Šemeta avaa huomenna Shanghain maailmannäyttelyn yhteydessä pidettävän kansainvälisen konferenssin. Konferenssissa pyritään helpottamaan Kiinan ja EU:n välistä kauppaa tutkimalla, miten tulliyhteistyötä voitaisiin tiivistää. Tämä takaisi sujuvat kauppavirrat osapuolten välillä ja korkeatasoisen kuluttajansuojan. Toimitusketjun varmistaminen, salakuljetuksen (erityisesti savukkeiden salakuljetuksen) estäminen sekä teollis- ja tekijänoikeuksien suojeleminen ovat konferenssin tärkeimpiä aiheita. Kiina on Yhdysvaltojen jälkeen EU:n suurin kauppakumppani ja sen tärkein tuontilähde. EU on puolestaan Kiinan suurin vientikohde. EU:lle ja Kiinalle on näin ollen tärkeää varmistaa, että turvalliset, aidot ja lailliset tuotteet pääsevät helposti toistensa markkinoille. Komissaari Šemetan vierailu Kiinassa kestää kolme päivää, jonka aikana hän keskustelee kansallisten viranomaisten ja liike-elämän edustajien kanssa tulliin ja petostentorjuntaan liittyvistä kysymyksistä. Lisäksi hän tutustuu Shanghain satamaan nähdäkseen omin silmin, miten tullitarkastukset tehdään Kiinassa.

Komissaari Šemeta ilmoitti olevansa erittäin tyytyväinen, että EU:n ja Kiinan välinen kauppa kasvaa voimakkaasti. ”Huonona puolena on kuitenkin se, että laiton kauppa on vastaavasti kasvanut, mikä on saatava loppumaan. Jos tullisääntöjä ei noudateta, kuluttajansuojaa ja kauppakumppaneiden välisiä vapaita tavaravirtoja ei pystytä takaamaan. Tämän vuoksi meidän on työskenneltävä entistä lujemmin tehostaaksemme EU:n ja Kiinan välistä tulliyhteistyötä keskinäisen luottamuksen ja yhteisten tavoitteiden pohjalta”, hän lisäsi.

EU:n tullilaitoksilla on tässä keskeinen sija, sillä niiden on varmistettava tasapaino yhteiskunnan suojaamisen ja laillisten kauppavirtojen helpottamisen välillä. Tullilla on tiedot kaikista EU:n rajat ylittävistä tuonti- ja vientitapahtumista, ja se käyttää pitkälle kehittyneitä menetelmiä näiden tavaroiden tarkastamiseksi. Kiina on EU:n kauppapolitiikan suurin haaste. Osapuolten välisen kaupan helpottaminen edellyttää niiden tulliviranomaisten välistä yhteistyötä.

Toimitusketjun turvallisuus

Hyvät kauppasuhteet perustuvat luottamukseen siitä, että molemmat osapuolet ovat täysin sitoutuneita varmistamaan vientitavaroidensa korkeatasoisen turvallisuuden. EU ja Kiina ovat jo vuosien ajan pyrkineet vahvistamaan tätä luottamusta tullialalla. Esimerkkeinä toteutetuista toimenpiteistä voidaan mainita tulliyhteistyötä ja keskinäistä hallinnollista apua koskevan sopimuksen allekirjoittaminen sekä EU:n ja Kiinan välisen tulliyhteistyösekakomitean perustaminen. Näiden toimenpiteiden tavoitteena on edistää yhteistyötä ja tietojenvaihtoa sekä ratkaista yhdessä tällä alalla havaitut ongelmat.

Tärkeä keskustelunaihe Shanghaissa on myös vuonna 2006 käynnistetyn älykkäitä ja turvallisia kauppareittejä (SSTL) koskevan pilottihankkeen laajentaminen. Tässä uraauurtavassa hankkeessa testataan kontteihin ja niihin liittyvään tekniikkaan (esim. sähköisiin sinetteihin) koko niiden kuljetuksen ajan sovellettavia turvallisuustoimenpiteitä. Lisäksi hankkeella edistetään tietojenvaihtoa ja tullialan keskeisten seikkojen keskinäistä tunnustamista. Ensimmäisessä vaiheessa mukana oli Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Alankomaissa sijaitsevia satamia sekä Shenzhenissä Kiinassa sijaitseva satama. SSTL-pilottihankkeella on pystytty erittäin menestyksekkäästi parantamaan siihen osallistuvien tullihallintojen välistä keskinäistä ymmärrystä, luottamusta ja yhteistyötä sekä edistämään liikekumppanuusohjelmien keskinäistä tunnustamista. EU ja Kiina valmistelevat parhaillaan seuraavan vaiheen käynnistämistä. Mukaan tulevat tällöin myös Belgia, Ranska, Saksa ja Italia sekä Shanghain satama. Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on helpottaa turvallisuustoimenpiteiden, tarkastustulosten ja valtuutettujen talouden toimijoiden keskinäistä tunnustamista.

Teollis- ja tekijänoikeudet

Teollis- ja tekijänoikeuksien suojeleminen sekä väärennösten ja piratismin torjuminen ovat keskeisellä sijalla EU:n ja Kiinan välisten talous- ja kauppasuhteiden kehittämisessä. EU ja Kiina allekirjoittivat tammikuussa 2009 sopimuksen kunnianhimoisesta toimintasuunnitelmasta teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanoon tähtäävän tulliyhteistyön tiivistämiseksi. Sillä pyritään myös tehostamaan tullitarkastuksia väärennösten ja piraattituotteiden havaitsemiseksi osapuolten välisessä kaupassa (ks. IP/09/193). Tämän toimintasuunnitelman mukaisesti osapuolet ovat keskittyneet teollis- ja tekijänoikeuksien suojelua koskevan tulliverkoston perustamiseen ja täytäntöönpanoon sekä kehittäneet tietojen- ja kokemustenvaihtoa ja tehneet yhteistyötä asianomaisten tuotannonalojen kanssa. Komissaarin Kiinan-vierailun aikana osapuolet keskustelevat toimintasuunnitelman jatkamisesta vuoden 2012 loppuun varmistaakseen, että se pannaan täytäntöön onnistuneesti. Ne myös tarkastelevat, mitä suunnitelman mukaisia toimia voitaisiin parantaa.

Savukkeiden salakuljetuksen torjuminen

Komissaari Šemeta keskustelee myös siitä, miten EU:n ja Kiinan välistä yhteistyötä voitaisiin tehostaa savukkeiden laittoman kaupan estämiseksi. Väärennetyt ja salakuljetut savukkeet ovat valtava ongelma EU:ssa. Viime vuonna EU:n tullilaitokset takavarikoivat yli viisi miljardia savuketta. Tämän arvioidaan olevan kuitenkin vain 5–10 prosenttia laittoman kaupan todellisesta määrästä. EU ja jäsenvaltiot menettävät vuosittain verotuloja jopa 10 miljardia euroa laittoman savukekaupan vuoksi. Lisäksi väärennetyistä ja salakuljetetuista savukkeista saatavalla tuotolla rahoitetaan rikollisuutta ja terrorismia, mikä vaikuttaa kaikkiin maailman maihin. EU:n ja Kiinan välinen savukkeiden salakuljetuksen estämiseen tähtäävä yhteistyö perustuu osapuolten vuonna 2004 allekirjoittamaan keskinäisen avunannon sopimukseen (ks. IP/04/599). Vuodesta 2008 alkaen EU:n petostentorjuntavirasto OLAF:lla on ollut Pekingissä yhteyshenkilö, joka työskentelee yhdessä Kiinan tulliviranomaisten ja muiden viranomaisten kanssa savukkeiden salakuljetuksen torjumiseksi. Tarkastusoperaatioiden kohdentaminen ja salakuljetuksen estämiseksi tehtävät tarkastukset edellyttävät tiivistä yhteistyötä ja epäilyttäviä lähetyksiä koskevien tietojen vaihtamista.

Lisätietoja, ks. MEMO/10/389

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/conference_events/shangai/index_en.htm


Side Bar