Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1079

Brüssel, 31. august 2010

Volinik Šemeta väisab Hiinat, et edendada tollikontrolli ja võltsitud kaupade vastu võitlemise alast koostööd

ELi maksunduse ja tolliliidu auditi ja pettusevastase võitluse volinik Algirdas Šemeta avab homme Shanghai maailmanäitusel World Expo 2010 rahvusvahelise konverentsi, et leida viise Hiina ja ELi vahelise kaubanduse hõlbustamiseks. Konverentsil võetakse vaatluse alla võimalused, kuidas edendada tulevikus sellist ELi ja Hiina vahelist tollikoostööd, mis võimaldaks pooltevahelise tõrgeteta kaubavahetuse ning tagaks samal ajal kodanike kõrgetasemelise turvalisuse. Tarneahela kindlustamine, salakaubaveo (eelkõige sigarettide salakaubaveo) tõkestamine ja intellektuaalomandiõiguste kaitse on konverentsi tähtsamad teemad. Hiina on USA järel suuruselt teine ELi kaubanduspartner ja tema suurim impordi lähteriik. EL on Hiina suurim eksporditurg. ELil ja Hiinal on seetõttu mõlemapoolne suur huvi tagada, et ohutud, ehtsad ja legaalsed kaubad võiksid lihtsalt liikuda üksteise turule. Volinik Šemeta veedab Hiinas kolm päeva, mille jooksul arutab ta kohalike riigiasutuste ja ettevõtete esindajatega tolli ja pettusevastaste meetmetega seotud olulisemaid küsimusi ning külastab Shanghai sadamat, et oma silmaga näha kuidas Hiina tollikontroll töötab.

Volinik Šemeta ütles: „ELi ja Hiina vaheline kaubandus kasvab jõudsalt ja see on väga positiivne. Kuid sellel on ka negatiivne külg – paralleelselt kasvab ka ebaseadusliku kaubanduse osa ning see tuleb lõpetada. Kui tollieeskirju ei täideta, pole võimalik kaitsta oma kodanikke ja tagada kauba vaba liikumist kaubanduspartnerite vahel. Seetõttu peame töötama veelgi efektiivsemalt, et tõhustada ELi ja Hiina vahelist tollialast koostööd, mis on ehitatud vastastikusele usaldusele ja ühistele eesmärkidele.”

ELi tollil on oluline roll ühiskonna kaitse ja seadusliku kaubavoo vahelise tasakaalu tagamisel. Tollil on teavet iga ekspordi- ja imporditehingu kohta, mis ületab ELi piiri ning ta kasutab nende kaupade kontrollimiseks hästi arenenud meetodeid. Hiina on ELi kaubanduspoliitika suurim võimalus. Osapoolte vahelise kaubanduse hõlbustamine nõuab nende tolliasutuste koostööd.

Tarneahela turvalisus

Head kaubandussuhted peavad põhinema usaldusel, et mõlemad pooled on pühendunud eksportkaubanduse kõrgetasemelise turvalisuse tagamisele. EL ja Hiina on töötanud aastaid, et seda usaldust tollivaldkonnas tugevdada. Näiteks võib võetud meetmetest nimetada tollikoostöö ja vastastikuse haldusabi lepingu allkirjastamist ning ELi ja Hiina vahelise tollikoostöö komitee loomist. Nende meetmete eesmärk on edendada koostööd ja teabevahetust ning leida ühised lahendused selle valdkonna probleemidele.

Oluline aruteluteema Shanghais on ka 2006. aastal käivitatud mõistlike ja ohutute kaubateed katseprojekti laiendamine. Selles märgilise tähtsusega projektis katsetatakse konteineritele kinnitatud turvaabinõusid terve merereisi vältel, samuti edendatakse infovahetust ja ühiseid arusaamu tähtsamatel tolliteemadel. Esimeses etapis on kaasatud Suurbritannia ja Madalmaad, samuti Shenzheni sadam Hiinas. Mõistlike ja ohutute kaubateede katseprojekt on väga edukakalt parandanud selles osalevate tolliasutuste vahelist teineteisemõistmist, usaldust ja koostööd ning edendanud äripartnerlusprogrammide vastastikust tunnustamist. EL ja Hiina valmistavad ette mõistlike ja ohutute kaubateede projekti järgmise etapi algust, kuhu kaasatakse Belgia, Prantsusmaa, Saksamaa ja itaalia ning samuti. Projekti kaugem eesmärk on aidata kaasa turvameetmete ja kontrollitulemuste ning volitatud ettevõtjate vastastikusele tunnustamisele.

Intellektuaalomandiõigused

Intellektuaalomandiõiguste kaitse ning võitlus piraatluse ja võltskaubanduse vastu on olulisel kohal, et tagada ELi ja Hiina majandus- ja kaubandussuhete edu. Intellektuaalomandiõiguste kaitse valdkonnas sõlmisid EL ja Hiina mullu jaanuaris tollikoostöö tugevdamise ambitsioonika tegevuskavakokkuleppe. Selle eesmärk on parandada tollikontrolli, et avastada võltsimine ja piraatlus osapooltevahelistes tehingutes (vt IP/09/193). Tegevuskava kohaselt on osapooled keskendunud intellektuaalomandiõiguste kaitset käsitleva tollivõrgustiku loomisele ja rakendamisele. Lisaks on nad parandanud andmete ja kogemuste vahetamist ning teinud koostööd asjaomaste tööstusharudega. Voliniku visiidi ajal Hiinasse arutavad osapooled kokkuleppe pikendamist 2012. aasta lõpuni, eesmärk on tagada selle nõuetekohane ja edukas rakendamine. Samuti tahavad nad kaaluda võimalusi tegevuskava parandamiseks.

Võitlus salasigarettide vastu

Volinik Šemeta arutab ka selle üle, kuidas tõhustada ELi ja Hiina vahelist koostööd salasigarettidega kauplemise takistamisel. Salasigaretid kujutavad ELile suurt probleemi. Mullu konfiskeeris ELi toll üle viie miljardi salasigareti. Hinnanguliselt on see vaid 5-10 protsenti tegelikust salakaubanduse mahust. Ebaseaduslike tubakatoodete müügi tõttu kaotavad EL ja liikmesriigid igal aastal kuni kümme miljardit eurot maksutulu. Lisaks rahastatakse võltsitud ja salakaubana veetavate sigarettide saadavast tulust organiseeritud kuritegevust ja terrorismi, mis ohustab kõiki maailma riike. ELi ja Hiina vaheline sigarettide salakaubanduse ennetamise koostöö põhineb lepinguosaliste poolt 2004. aastal allkirjastatud vastastikuse abistamise lepingul (vt IP/04/599). Alates 2008. aastast on OLAFil (Euroopa Pettustevastane amet) olnud Pekingis kontaktisik, kes teeb salasigarettide vastu võitlemisel koostööd Hiina tolliametiga ja muude asutustega. Tihe koostöö, teabevahetus ja jälitusteave kahtlaste saadetiste kohta aitab suunata tegevust ja kontrolli salasigarettide vastu.

Lisateabe saamiseks vt MEMO/10/389

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/conference_events/shangai/index_en.htm


Side Bar