Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1079

Bruxelles, den 31. august 2010

EU-kommissær Šemeta besøger Kina for at sætte skub i toldsamarbejdet og skærpe kampen mod varemærkeforfalskede varer

Algirdas Šemeta, EU-kommissær for beskatning og toldunion, revision og bekæmpelse af svig, åbner i morgen en international konference ved Shanghai World Expo 2010 om, hvordan man kan bygge broer og lette handelen mellem Kina og EU. Formålet med konferencen er at udforske nye veje til at forstærke toldsamarbejdet mellem EU og Kina og dermed lette handelsstrømmene mellem de to parter og samtidig sikre borgerne et højt beskyttelsesniveau. Sikring af forsyningskæden, bekæmpelse af smugling (af især cigaretter) og beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder vil stå højt på dagsordenen. Kina er EU's næststørste handelspartner efter USA og er EU's største importkilde. EU er Kinas største eksportmarked. Begge parter har derfor en reel interesse i at sørge for, at sikre, ægte og lovlige varer har nem adgang til deres respektive markeder. Kommissær Šemeta vil tilbringe tre dage i Kina, hvor han vil drøfte centrale emner vedrørende told og bekæmpelse af svig med de kinesiske myndigheder og repræsentanter for erhvervslivet og besøge havnen i Shanghai for at få et førstehåndsindtryk af, hvordan de kinesiske toldmyndigheder arbejder.

Kommissær Šemeta udtaler i forbindelse med rejsen: "Den stærkt stigende handel mellem EU og Kina er særdeles positiv. Den negative side af sagen er imidlertid, at vi har oplevet en parallel stigning i den ulovlige handel, som der må sættes en stopper for. Toldreglernes overholdelse er afgørende for beskyttelsen af vore borgere og garanterer frie varestrømme mellem nationer med indbyrdes handelsforbindelser. Derfor må vi arbejde endnu hårdere på at effektivisere toldsamarbejdet mellem EU og Kina med udgangspunkt i gensidig tillid og fælles mål."

Toldmyndighederne i EU spiller en central rolle, idet de bidrager til at beskytte samfundet, men uden at lægge hindringer i vejen for legitime handelsstrømme. Toldmyndighederne har oplysninger om hver eneste import og eksport, der krydser EU's grænser, og benytter sofistikerede metoder til at kontrollere disse varer. Kina udgør langt den største udfordring for EU's handelspolitik. Samarbejdet mellem toldmyndighederne på begge sider spiller en central rolle for denne handel.

Sikkerhed i forsyningskæden

Gode handelsforbindelser må bygge på, at begge parter har tillid til, at de hver især vil gøre alt for at sikre en høj grad af sikkerhed omkring de varer, de eksporterer. EU og Kina har i en årrække arbejdet på at forankre denne tillid på toldområdet. Blandt de vigtigste foranstaltninger, de har truffet, kan nævnes undertegnelsen af en aftale om toldsamarbejde og gensidigt administrativt samarbejde samt nedsættelsen af et toldsamarbejdsudvalg, der tjener til at fremme deres indbyrdes samarbejde og udveksling af oplysninger og til at søge fælles løsninger på de problemer, man støder på på dette område.

Et af de vigtige emner, som kommissæren vil drøfte med sine modparter i Shanghai, er udvidelsen af pilotprojektet "Smart and Secure Trade Lanes" (SSTL), der blev lanceret i 2006. Som led i dette skelsættende projekt afprøves de sikkerhedsanordninger, der under hele transporten fra start til slut anvendes på containere, og den teknologi, de bygger på (f.eks. "smart seals"), og det tager ligeledes sigte på at fremme dataudveksling og gensidig anerkendelse i vigtige toldspørgsmål. Den første fase involverede havne i Det Forenede Kongerige og Nederlandene og havnen i den kinesiske by Shenzhen. SSTL-pilotprojektet er uden tvivl en succes – det er lykkedes at forbedre forståelsen, tilliden og samarbejdet mellem de deltagende toldmyndigheder og at gøre fremskridt med den gensidige anerkendelse af de erhvervsmæssige partnerskabsprogrammer, som er blevet udviklet af begge parter. EU og Kina forbereder sig nu på lanceringen af den næste fase af SSTL, som også Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien og havnen i Shanghai vil deltage i. Det langsigtede mål med projektet er at bane vej for en aftale om gensidig anerkendelse af sikkerhedsforanstaltninger, kontrolresultater og autoriserede økonomiske operatører.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder og kampen mod varemærkeforfalskede varer og piratkopiering er afgørende for, om de økonomiske og handelsmæssige relationer mellem EU og Kina bliver en succes. I januar 2009 undertegnede EU og Kina en aftale om en ambitiøs handlingsplan for et tættere toldsamarbejde om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Planen tager sigte på at forstærke toldkontrollen for at afsløre varemærkeforfalskede og piratkopierede varer i handelen mellem de to parter (se IP/09/193). Som led i denne handlingsplan har begge parter fokuseret på etablering og implementering af et toldnetværk for beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og på udvikling af aktiviteter på vigtige områder såsom dataudveksling, deling af gode former for praksis og samarbejde med industrien om dette spørgsmål. Under kommissærens besøg i Kina vil parterne drøfte muligheden for at forlænge handlingsplanen indtil udgangen af 2012 for at sikre en korrekt og vellykket gennemførelse af planen. De vil desuden se nærmere på, hvordan nogle af planens dele kan forbedres.

Bekæmpelse af cigaretsmugling

Kommissær Šemeta vil også drøfte, hvordan samarbejdet mellem EU og Kina kan forbedres med hensyn til at standse den illegale handel med cigaretter. Forfalskede og indsmuglede cigaretter udgør et enormt problem for EU: toldmyndighederne i EU beslaglagde over 5 mia. illegale cigaretter sidste år, og det svarer måske kun til 5-10 % af det samlede omfang af denne handel. EU og medlemsstaterne går glip af op imod 10 mia. EUR i ubetalte afgifter som følge af den illegale tobakshandel. Desuden benyttes pengene fra denne handel til at finansiere organiseret kriminalitet og terrorisme, der rammer alle lande. Samarbejdet mellem EU og Kina foregår inden for rammerne af den aftale om gensidig bistand, som parterne undertegnede i 2004 (se IP/04/599). Siden 2008 har OLAF (EU's Kontor for Bekæmpelse af Svig) haft en forbindelsesofficer i Beijing, der arbejder tæt sammen med de kinesiske toldmyndigheder og andre myndigheder for at tackle problemet med cigaretsmugling. Et snævert samarbejde og udveksling af oplysninger og efterretninger om suspekte forsendelser er vigtige elementer i en målrettet indsats og for en forbedring af den kontrol, der skal være med til at bremse den ulovlige cigarethandel.

For yderligere oplysninger henvises der til MEMO/10/389

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/conference_events/shangai/index_en.htm


Side Bar