Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1079

V Bruselu dne 31. srpna 2010

Komisař Šemeta navštíví Čínu, aby podpořil spolupráci v oblasti celních kontrol a boje proti padělanému zboží

Algirdas Šemeta, komisař EU odpovědný za daně a celní unii, audit a boj proti podvodům, zahájí zítra v Šanghaji na výstavě World Expo 2010 mezinárodní konferenci o spolupráci při usnadňování obchodu mezi Čínou a EU. Cílem konference je najít cestu, jak dále posílit vzájemnou celní spolupráci mezi EU a Čínou, a umožnit tak hladké obchodování mezi oběma stranami. Současně by měla být občanům zaručena vysoká úroveň ochrany. Hlavními body jednání budou bezpečnost dodavatelského řetězce, boj proti pašování (zejména cigaret) a ochrana práv k duševnímu vlastnictví. Čína je po USA druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem Evropské unie a také jejím největším dovozcem. EU je pro Čínu největším vývozním trhem. EU i Čína proto mají skutečný zájem na zajištění vzájemného přístupu bezpečných, pravých a legálních výrobků na trh druhé strany. Během tří dnů, které stráví v Číně, bude komisař Šemeta jednat se státními orgány a zástupci obchodní sféry o klíčových otázkách spojených s celními opatřeními a s opatřeními zaměřenými na boj proti podvodům. Rovněž navštíví šanghajský přístav, aby se na vlastní oči přesvědčil, jakým způsobem fungují čínské celní kontroly.

Komisař Šemeta prohlásil: „Prosperující obchod mezi EU a Čínou je velmi pozitivním jevem. Odvrácenou stranu však představuje souběžný nárůst ilegálního obchodu, jemuž je třeba zabránit. Dodržování celních předpisů je naprosto zásadní pro ochranu našich občanů a pro zajištění volného toku zboží mezi obchodujícími zeměmi. Z toho důvodu musíme ještě více usilovat o účinnou celní spolupráci mezi EU a Čínou, která bude založena na vzájemné důvěře a společných cílech.“

Při zajišťování rovnováhy mezi ochranou společnosti a usnadněním legálních obchodních toků hrají významnou úlohu celní orgány EU. Celní orgány jsou informovány o každém jednotlivém dovozu a vývozu probíhajícím přes hranice EU a při kontrole zboží využívají sofistikované metody. Čína představuje pro obchodní politiku EU jednoznačně nejdůležitější výzvu. Pro usnadnění obchodu je podstatná spolupráce celních orgánů na obou stranách.

Bezpečnost dodavatelského řetězce

Základem dobrých obchodních vztahů musí být na obou stranách důvěra a záruka, že u vyváženého zboží zajišťují vysokou úroveň bezpečnosti. EU a Čína usilují o vybudování této důvěry v celní oblasti řadu let. K nejvýznamnějším přijatým opatřením patří podepsání dohody o celní spolupráci a vzájemné správní pomoci mezi EU a Čínou a vytvoření smíšeného výboru pro celní spolupráci, a to s cílem podpořit spolupráci a výměnu informací a hledat společná řešení problémů, s nimiž se v této oblasti strany setkávají.

Jednou z důležitých otázek, o níž bude komisař v Šanghaji se svými partnery jednat, je rozšíření pilotního projektu v oblasti inteligentních a bezpečných obchodních kanálů (SSTL – Smart and Secure Trade Lanes) zahájeného v roce 2006. V rámci tohoto přelomového projektu se testují bezpečnostní opatření uplatňovaná na kontejnery a podpůrné technologie (např. inteligentní celní závěry) během celé cesty od začátku až do konce a rovněž i podpora výměny údajů a vzájemné uznávání klíčových celních opatření. Do první fáze byly zahrnuty přístavy ve Spojeném království a v Nizozemsku spolu s čínským přístavem Šen-čen. Pilotní fáze projektu SSTL byla velmi úspěšná, pokud jde o rozvíjení porozumění, důvěry a spolupráce mezi zúčastněnými celními úřady, ale i o pokrok dosažený při vzájemném uznávání partnerských obchodních programů na obou stranách. EU a Čína nyní připravují zahájení další fáze projektu SSTL, do níž se zapojí navíc Belgie, Francie, Německo a Itálie a rovněž přístav Šanghaj. Dlouhodobým cílem tohoto projektu je usnadnit dosažení dohody o vzájemném uznávání bezpečnostních opatření, výsledků kontrol a oprávněných hospodářských subjektů.

Práva k duševnímu vlastnictví

Ochrana práv k duševnímu vlastnictví a boj proti padělkům a pirátství jsou klíčové otázky pro zajištění úspěšných hospodářských a obchodních vztahů mezi EU a Čínou. V lednu 2009 podepsaly EU a Čína dohodu o ambiciózním akčním plánu těsnější celní spolupráce mezi EU a Čínou a o prosazování práv k duševnímu vlastnictví. Cílem tohoto akčního plánu je posílit celní kontroly zaměřené proti padělkům a pirátské výrobě zboží, s nímž se obchoduje na obou stranách (viz IP/09/193). Obě strany se v plánu zaměřily na vybudování a provozování celní sítě na ochranu práv k duševnímu vlastnictví a také na rozvíjení činností v nejdůležitějších oblastech, jakými je výměna informací, sdílení osvědčených postupů a spolupráce s průmyslem v této oblasti. Během návštěvy komisaře v Číně budou obě strany jednat o prodloužení tohoto akčního plánu až do konce roku 2012 s cílem zajistit jeho řádné a úspěšné fungování a současně budou hledat cesty, jak by bylo možno činnosti v rámci tohoto plánu ještě zlepšit.

Boj proti pašování cigaret

Komisař Šemeta se bude věnovat i problematice posilování spolupráce mezi EU a Čínou při zamezování nelegálního obchodu s cigaretami. Padělané a pašované cigarety představují pro EU velký problém. Jen za minulý rok zadrželi celníci v EU přes 5 miliard nelegálně vyrobených cigaret, přičemž toto množství činí pravděpodobně pouze 5 až 10 % skutečného objemu tohoto obchodu. V důsledku nezákonného obchodu s tabákovými výrobky ztrácí EU a členské státy každoročně až 10 miliard EUR na nezaplacených daních. Peníze získané z obchodu s padělanými a pašovanými cigaretami navíc znamenají přísun finančních prostředků pro organizovanou kriminalitu a terorismus, takže se projevují v různých zemích po celém světě. Spolupráce mezi EU a Čínou v boji proti pašování cigaret probíhá v rámci dohody o vzájemné pomoci podepsané oběma stranami v roce 2004 (viz IP/04/599). Od roku 2008 má Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) v Pekingu svého styčného důstojníka, který spolupracuje v boji proti pašování cigaret s čínskými celními orgány a dalšími úřady. Při cílených operacích a zlepšování kontrol v boji proti nezákonnému obchodu s cigaretami je zásadní těsná spolupráce a výměna informací a zpráv o podezřelých zásilkách.

Další informace viz MEMO/10/389

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/conference_events/shangai/index_en.htm


Side Bar