Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1079

Брюксел, 31 август 2010 г.

Комисар Шемета на посещение в Китай за подобряване на сътрудничеството в областта на митническия контрол и за предприемане на мерки за борба с фалшифицираните стоки

Алгирдас Шемета, комисар на ЕС за данъчно облагане и митнически съюз, одит и борба с измамите, ще открие утре международна конференция на световното изложение в Шанхай Експо 2010 за установяването на контакти за улесняване на търговията между Китай и ЕС. Целта на конференцията е да се разкрият възможности за по-нататъшно засилване на митническото сътрудничество между Китай и ЕС, за да се създадат условия за безпроблемна търговия между двете страни, като при това се осигури висока степен на защита на интересите на гражданите. На водещо място в програмата са гарантиране на сигурността на веригата на доставки, борбата с контрабандата (най-вече на цигари) и защитата на правото на интелектуална собственост. Китай е вторият по значение търговски партньор на ЕС след САЩ и най-големият източник на вносни стоки. ЕС е най-големият пазар за износа на китайски стоки. Затова както ЕС, така и Китай, несъмнено имат интерес да се осигурят условия всяка страна да изнася без затруднения за пазарите на другата страна безопасни, автентични и законно предлагани продукти. Комисар Шемета ще прекара 3 дни в Китай, където ще води разговори по основни въпроси на митническия контрол и борбата с измамите с националните органи и с представители на деловите среди, и ще посети пристанището в Шанхай, за да се запознае лично с начините за осъществяване на митнически контрол в Китай.

Комисар Шемета заяви: „Процъфтяващата търговия между ЕС и Китай е изключително положителен факт. Но тя има и отрицателен аспект, който се изразява в това, че успоредно с нея нараства и незаконната търговия, и този процес трябва да бъде преустановен. Спазването на митническите правила е от особено значение за защитата на интересите на нашите граждани и за гарантиране на свободно движение на стокопотоците между търгуващите нации. Ето защо ние трябва да работим още по-упорито за осигуряване на ефикасно митническо сътрудничество между ЕС и Китай, основаващо се на взаимно доверие и общи цели.“

Митническите служби на ЕС изпълняват ключова роля: от една страна те осигуряват защитата на обществените интереси, а от друга улесняват законосъобразното движение на търговските потоци. Митническите служби разполагат с информация за всеки случай на внос или износ през границите на ЕС и използват модерни методи за контрол на тези стоки. Китай е единственото особено важно предизвикателство за търговската политика на ЕС. Сътрудничеството на митническите органи от двете страни е от особено значение за улесняване на търговията.

Сигурност на веригата за доставки

Добрите търговски отношения трябва да се основават на увереността, че и двете страни се ангажират изцяло да осигурят висока степен на сигурност на изнасяните от тях стоки. От години ЕС и Китай работят за укрепване на тази увереност в областта на митническата политика. Сред важните мерки, които са предприети, са подписването на Споразумението за сътрудничество и административна взаимопомощ по митническите въпроси и създаването на Съвместния комитет за митническо сътрудничество ЕС—Китай за поощряване на сътрудничеството и на обмена на информация, както и за подпомагане намирането на съвместни решения на проблеми в тази област.

Важен въпрос, който ще обсъжда комисарят с партньорите в Шанхай, е удължаването на срока на лансирания през 2006 г. пилотен проект „Интелигентни и сигурни търговски пътища“. С този проект от историческо значение се тестват мерките за безопасност, прилагани по отношение на контейнерите и съответната технология (например интелигентните печати) през цялото пътуване от началото до края му, и се поощрява обменът на информация и взаимното признаване по ключови митнически въпроси. В първата фаза са включени пристанища от Обединеното кралство и Нидерландия, както и китайското пристанище Шензен. Пилотният проект „Интелигентни и сигурни търговски пътища“ успя да развие взаимното разбиране, доверието и сътрудничеството между участващите митнически администрации, както и да даде тласък на работата по взаимното признаване на програмите за бизнес партньорство на двете страни. Сега ЕС и Китай се готвят да започнат поредния етап на проекта „Интелигентни и сигурни търговски пътища“, в който ще се включат и Белгия, Франция, Германия и Италия, както и пристанище Шанхай. Дългосрочната цел на проекта е да се улесни постигането на споразумение за взаимно признаване на мерки за сигурност, резултати от проверки и одобрени икономически оператори.

Права върху интелектуална собственост

Защитата на правата върху интелектуалната собственост и борбата срещу фалшифицирането и пиратството е от основно значение за осигуряване на успеха на икономическите и търговски отношения между ЕС и Китай. През януари 2009 г. ЕС и Китай подписаха споразумение за амбициозен план за действие за по-близко митническо сътрудничество между ЕС и Китай за осъществяване на защитата на правата върху интелектуалната собственост. Целта му е да се засили митническият контрол за противодействие на фалшифицирането и пиратството на стоки, търгувани между двете страни (виж IP/09/193). В рамките на този план за действие и двете страни насочиха вниманието си върху изграждането и действието на митническа мрежа за защита на правата върху интелектуалната собственост, както и осъществяването на дейности в области от ключово значение като обмена на информация и на добри практики, и работата с представители на промишлеността по тези въпроси. По време на посещението на Комисаря в Китай двете страни ще обсъждат удължаването на срока на този план за действие до края на 2012 г., с цел осигуряване на неговото правилно и успешно прилагане, и ще се търсят възможности за усъвършенстване на дейностите по плана.

Борба с контрабандата на цигари

Комисар Шемета ще обсъди и въпроса за това как може да се ускори сътрудничеството между ЕС и Китай за спиране на незаконната търговия с цигари. Фалшифицираните и контрабандно търгуваните цигари представляват огромен проблем за ЕС: над 5 милиарда незаконно търгувани цигари бяха конфискувани миналата година от митниците на ЕС, като това по всяка вероятност представлява едва около 5—10 % от предполагаемия реален обем на тази търговия. ЕС и държавите-членки губят всяка година до 10 милиарда евро от неплатени данъци от нелегалната търговия с цигари. Нещо повече, с парите от фалшифицираните и контрабандно търгуваните цигари се финансират организираната престъпност и тероризмът, които засягат държави от целия свят. Сътрудничеството между ЕС и Китай във връзка с контрабандата на цигари се осъществява в рамките на Споразумението за взаимно сътрудничество, подписано от двете страни през 2004 г. (виж IP/04/599). От 2008 г. Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) има служител за връзка в Пекин, който работи съвместно с китайските митнически и други органи за предотвратяване на контрабандата с цигари. Близкото сътрудничество и обменът на информация и разузнаването по подозрителни пратки, са от съществено значение при целевите операции и за подобряване на контрола в борбата срещу незаконно търгуваните цигари.

За повече информация вж. MEMO/10/389

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/conference_events/shangai/index_en.htm


Side Bar