Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1071

Bryssel den 26 augusti 2010

Eurobarometer våren 2010: EU-medborgarna vill ha starkare ekonomisk styrning i EU

Av EU-medborgarna anser 75 % att starkare samordning av EU-ländernas finanspolitik är ett effektivt sätt att bekämpa den ekonomiska krisen. Det visar Eurobarometern för våren 2010, en opinionsundersökning som EU genomför två gånger om året. Undersökningen gjordes i maj, när den europeiska skuldkrisen var som värst, och offentliggörs i dag. En majoritet på 72 % av européerna stödjer starkare EU-övervakning av de största internationella finanskoncernerna, en ökning med fyra procentenheter från den föregående Eurobarometern hösten 2009. Under krisen oroar sig européerna främst för det rådande ekonomiska läget (40 %, oförändrat sedan hösten 2009), arbetslöshet (48 %, -3 procentenheter) och stigande priser (20 %, +1 procentenhet). Krisen påverkade också medborgarnas uppfattning om EU: 40 % av européerna associerar EU med euron (+3 procentenheter), 45 % med frihet att resa, studera och arbeta var som helst i EU (-1 procentenhet) och 24 % med fred (-4 procentenheter).

– Att en tydlig majoritet vill se stärkt ekonomisk styrning i EU visar att människor ser EU som en avgörande del av krisens lösning. Vår undersökning våren 2010, som genomfördes när krisen härjade som värst, återspeglar de svåra tider och utmaningar som européerna har ställts inför de senaste månaderna. Sedan dess har EU tagit viktiga, djärva steg för att återställa förtroendet. Till följd av det har euron återhämtat sig och vi ser nu början till tillväxt i EU:s största ekonomier. Vi ska naturligtvis inte ropa hej förrän vi kommit över bäcken, men vi har nu möjlighet att skapa en ekonomisk styrning på EU-nivå, enligt EU-medborgarnas vilja, så att EU kan bidra till att ta itu med deras problem, säger Viviane Reding, Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för kommunikation.

Eurobarometern våren 2010 genomfördes genom personliga möten den 5–28 maj 2010, dvs. mitt under den europeiska skuldkrisen. Sammanlagt intervjuades 26 641 människor i EU:s 27 medlemsländer.

Resultaten från Eurobarometern våren 2010 visar att medborgarna förväntar sig allt mer av EU: allt fler européer anser att det varken är USA eller G20 utan EU som är mest lämpad att verkningsfullt bekämpa krisen (26 %, +4 procentenheter sedan hösten 2009).

Ropen växer sig också starkare på ökad samordning av finanspolitiken på EU-nivå: 75 % av EU-medborgarna vill ha mer ekonomisk styrning i EU (+2 procentenheter sedan hösten 2009 och +4 procentenheter sedan februari 2009). Stödet för ekonomisk styrning är starkast i Slovakien (89 %), Belgien (87 %) och Cypern (87 %). En betydelsefull ändring till stöd för stärkt ekonomisk styrning märktes i flera länder, särskilt Finland och Irland (+13 procentenheter sedan hösten 2009), Belgien och Tyskland (+7 procentenheter), Österrike, Luxemburg och Slovakien (+6 procentenheter) samt Nederländerna (+5 procentenheter).

De flesta européer är medvetna om de allvarliga utmaningar som alla EU-länder just nu står inför: 74 % håller med om att deras land behöver reformer för att stå rustat inför framtiden (+1 procentenhet sedan hösten 2009), medan 71 % är redo för reformer för kommande generationers bästa (oförändrat). Européerna är dock osäkra på hur den ekonomiska återhämtningen bäst bör uppmuntras: 74 % anser att åtgärder för att minska nationella budgetunderskott och statsskulder inte kan skjutas upp (85 % i Sverige, 84 % i Ungern, 83 % i Tyskland, 82 % i Belgien och Cypern samt 80 % i Tjeckiska Republiken, Grekland och Slovenien). Samtidigt stöder i hela EU-27 46 % också att offentlig skuldsättning används för att stimulera ekonomin (jämfört med 36 % emot och 18 % som svarar vet ej). I de 16 euroländerna är resultatet ett annat: 42 % motsätter sig offentlig skuldsättning, medan 41 % stödjer det.

En majoritet av EU-medborgarna anser att EU satt upp rätt prioriteringar i sin strategi för ekonomisk återhämtning ”Europa 2020” (IP/10/225): 92 % instämmer i påståendet att arbetsmarknaderna måste moderniseras för att öka sysselsättningen och att man bör satsa på stöd till fattiga och socialt exkluderade, medan 90 % stödjer en ekonomi som förbrukar mindre naturresurser och släpper ut mindre växthusgaser.

På frågan om fördelarna med EU-medlemskap svarade 49 % av européerna i maj att det var bra att deras land är med i EU (-4 procentenheter sedan hösten 2009). Allmänhetens stöd för EU-medlemskap var trots det högre än 2001, när stödet för EU-medlemskap låg på 48 % efter det att IT-bubblan spruckit.

Undersökningen visar också att förtroendet för EU:s institutioner i maj 2010 förblev högre än för nationella regeringar och nationella parlament (42 % kontra 29 % respektive 31 %), även om förtroendet för EU sjönk när krisen rasade som värst (till 42 % från 48 % hösten 2009). Förtroendet var störst i Estland (68 %), Slovakien (65 %), Bulgarien och Danmark (61 %), och lägst i Storbritannien (20 %).

Eftersom anslutningsförhandlingarna mellan Europeiska rådet och Island inleddes den 27 juli 2010 (IP/10/1011) omfattade vårens Eurobarometer också för första gången personliga intervjuer med 526 islänningar. Islands folk tillfrågades om sin allmänna uppfattning om EU. I maj litade 35 % på EU och 29 % ansåg att Island skulle gynnas av att gå med i EU.

Bakgrund

Europeiska kommissionen lade den 12 maj och den 30 juni fram förslag om stärkt ekonomisk styrning och förbättrad struktur- och budgetövervakning i EU (IP/10/561, IP/10/850).

Den senaste statistiken från Eurostat (andra kvartalet 2010) visar att BNP-tillväxten i EU-27 ökade med 1,0 % från första kvartalet 2010.

Mer information

Eurobarometern våren 2010 (preliminära resultat) finns på:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb73/eb73_en.htm

Annex

Main findings of the Spring Eurobarometer

Three quarters favour stronger European economic governance

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

What Europeans associate the European Union with

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Perception on the need for reforms at national level

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Confidence in the EU and national governments/parliaments

Question: Generally speaking, do you think that (OUR COUNTRY)'s membership of the European Union is…? Results for period spring 2001- spring 2010. % EU

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Support for "Europe 2020" priorities

Question: For each of the following initiatives, please tell me how important or not you think they are in order for the European Union to exit the present financial and economic crisis and prepare for the next decade. Please use a scale from 1 to 10, where '1' means that you think this initiative is "not at all important" and '10' means that it is "very important". % EU


Side Bar