Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1071

V Bruseli 26. augusta 2010

Eurobarometer – jar 2010: občania EÚ vyjadrujú podporu silnejšiemu európskemu hospodárskemu riadeniu

Podľa jarného prieskumu verejnej mienky Eurobarometer 2010, prieskumu, ktorý EÚ organizuje každého pol roka, sa 75 % Európanov domnieva, že v boji proti hospodárskej kríze by bola účinná lepšia koordinácia hospodárskej a finančnej politiky medzi členskými štátmi EÚ. Prieskum sa uskutočnil v máji, na vrchole európskej dlhovej krízy, a jeho výsledky sa uverejnili dnes. Silnejší dohľad EÚ nad činnosťami najdôležitejších medzinárodných finančných skupín podporuje 72 % Európanov, čo predstavuje oproti poslednému prieskumu Eurobarometer na jeseň 2009 nárast o štyri percentuálne body. Medzi hlavné oblasti, ktoré sú pre Európanov zdrojom obáv, patrí súčasná hospodárska situácia (40%; nezmenené oproti prieskumu z jari 2009), nezamestnanosť (48%; pokles o 3 percentuálne body) a stúpajúce ceny (20 %; +1). Kríza tiež ovplyvnila vnímanie EÚ zo strany občanov: s eurom si EÚ spája 40 % Európanov (+3), 45 % si ju spája s možnosťou slobodne cestovať, študovať a pracovať kdekoľvek v EÚ (-1) a 24 % s mierom (-4).

„Skutočnosť, že za posilnené európske hospodárske riadenie sa vyslovila jasná väčšina, hovorí o tom, že ľudia vnímajú EÚ ako rozhodujúcu súčasť riešenia krízy,“ vyjadrila sa podpredsedníčka Európskej komisie Viviane Redingová, tiež zodpovedná za komunikáciu. Náš jarný prieskum uskutočnený na vrchole krízy ukazuje, že Európania v posledných mesiacoch čelili ťažkostiam a problémom. Odvtedy EÚ podnikla dôležité a odvážne kroky na obnovenie istoty. Ich výsledkom bolo oživenie eura a v súčasnosti sledujeme začiatok rastu najdôležitejších hospodárstiev Európy. Na vyhlasovanie víťazstva je ešte samozrejme priskoro. Máme však teraz šancu formovať európske hospodárke riadenie, ako si to želajú občania EÚ, aby im EÚ mohla pomáhať riešiť obávané problémy.“

Jarný prieskum Eurobarometer 2010 sa uskutočnil prostredníctvom osobných pohovorov v období od 5. do 28. mája 2010, teda na vrchole európskej dlhovej krízy. Pohovorov sa zúčastnilo celkovo 26 641 ľudí v 27 členských štátoch.

Výsledky jarného prieskumu Eurobarometer 2010 zdôrazňujú rastúce očakávania občanov voči EÚ: stále väčší počet Európanov je toho názoru, že najlepšie predpoklady na riešenie krízy sú na úrovni EÚ, nie na úrovni Spojených štátov alebo G20 (26 %, + 4 v porovnaní s jeseňou 2009).

Rastú aj požiadavky na lepšiu koordináciu hospodárskej a finančnej politiky na úrovni EÚ: 75 % občanov si želá silnejšie európske hospodárske riadenie (+ 2 oproti jeseni 2009 a + 4 v porovnaní s februárom 2009). Podpora hospodárskeho riadenia je najsilnejšia na Slovensku (89 %), v Belgicku (87 %) a na Cypre (87%). V niekoľkých krajinách nastal významný posun v prospech silnejšieho hospodárskeho riadenia, predovšetkým vo Fínsku a v Írsku (+ 13 v porovnaní s jeseňou 2009), v Belgickou a Nemecku (+ 7), v Rakúsku, Luxembursku a na Slovensku (+ 6) a v Holandsku (+ 5).

Väčšina Európanov si uvedomuje dôležitosť problémov, ktorým v súčasnosti čelia všetky krajiny EÚ: 74 % Európanov súhlasí s tým, že ich krajina potrebuje reformy, aby bola pripravená na budúcnosť (+ 1 v porovnaní s jeseňou 2009) a 71 % z nich je pripravených podstúpiť reformy v prospech ďalších generácií (rovnaké percento ako na jeseň 2009). Európania vyjadrujú neistotu v súvislosti s tým, ako by bolo najlepšie stimulovať hospodársku obnovu: 74 % z nich sa domnieva, že opatrenia na zníženie štátnych verejných deficitov a dlhov nemožno odkladať (85 % v Švédsku, 84 % v Maďarsku, 83 % v Nemecku, 82 % v Belgicku a na Cypre a 80 % v Českej republike, Grécku a Slovinsku). V EÚ 27 tiež okrem toho 46 % občanov podporuje využívanie verejných deficitov na stimulovanie hospodárskej činnosti (v porovnaní s 36 % opýtaných, ktorí sú proti, a 18 %, ktorí na túto otázku nevedeli odpovedať). V 16 krajinách eurozóny je výsledok odlišný: 42 % opýtaných je proti využívaniu verejných deficitov a 41 % ho podporuje.

Väčšina Európanov zastáva názor, že EÚ si v stratégii na oživenie hospodárstva „Európa 2020“ (IP/10/225) stanovila správne priority: 92 % sa domnieva, že je potrebné zmodernizovať pracovné trhy s cieľom zvýšiť úroveň zamestnanosti, a že prioritou by mala byť pomoc chudobným a sociálne vylúčeným. Hospodárstvu, ktoré využíva menej prírodných zdrojov a vypúšťa menej skleníkových plynov, vyjadruje podporu 90 % Európanov.

Na otázku, aký prínos znamená členstvo v EÚ, 49 % Európanov v máji odpovedalo, že členstvo ich krajiny v EÚ je „dobrou vecou“ (- 4 v porovnaní s jeseňou 2009). Verejná podpora členstva v EÚ bola stále vyššia ako v roku 2001, keď po zhoršení situácie nasledujúcej po prasknutí „internetovej bubliny“ bola verejná podpora členstva EÚ 48 %.

Prieskum tiež ukázal, že v máji 2010 bola dôvera inštitúciám EÚ vyššia v porovnaní s dôverou vyjadrenou vnútroštátnym vládam alebo vnútroštátnym parlamentom (42 % verzus 29% dôvere vládam a 31% dôvere parlamentom), hoci dôvera vyjadrená EÚ na vrchole krízy klesla (na 42 % zo 48 % v jeseni 2009). Najväčšiu dôveru vyjadrilo Estónsko (68 %), Slovensko (65 %), Bulharsko a Dánsko (61 %) a najnižšiu dôveru prejavilo Spojené kráľovstvo (20 %).

S ohľadom na rokovania o vstupe, ktoré začala Európska rada s Islandom 27. júla 2010 (IP/10/1011), boli súčasťou jarného prieskumu Eurobarometer tiež po prvý raz pohovory s 526 Islanďanmi. Občania Islandu odpovedali na otázky o ich všeobecnom postoji k EÚ. V máji prejavilo dôveru EÚ 35 % opýtaných a 29 % zastávalo názor, že členstvo v EÚ by bolo pre Island prínosom.

Kontext

Európska komisia podala 12. mája a 30. júna návrhy na posilnenie hospodárskeho riadenia a na zlepšenie štrukturálneho a rozpočtového dohľadu v EÚ (IP/10/561, IP/10/850).

Z najnovších údajov Eurostatu (druhý štvrťrok 2010) vyplýva, že rast HDP v EÚ 27 vzrástol v porovnaní s prvým štvrťrokom 2010 o 1,0 %.

Ďalšie informácie

Výsledky jarného prieskumu Eurobarometer 2010 (prvé výsledky) sú k dispozícii na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb73/eb73_en.htm

Annex

Main findings of the Spring Eurobarometer

Three quarters favour stronger European economic governance

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

What Europeans associate the European Union with

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Perception on the need for reforms at national level

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Confidence in the EU and national governments/parliaments

Question: Generally speaking, do you think that (OUR COUNTRY)'s membership of the European Union is…? Results for period spring 2001- spring 2010. % EU

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Support for "Europe 2020" priorities

Question: For each of the following initiatives, please tell me how important or not you think they are in order for the European Union to exit the present financial and economic crisis and prepare for the next decade. Please use a scale from 1 to 10, where '1' means that you think this initiative is "not at all important" and '10' means that it is "very important". % EU


Side Bar