Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1071

Bruksela, dnia 26 sierpnia 2010 r.

Badanie Eurobarometru z wiosny 2010 r.: obywatele UE chcą zwiększenia zakresu europejskiego zarządzania gospodarczego

Jak wynika z przeprowadzonego wiosną 2010 r. sondażu Eurobarometru, półrocznego badania opinii publicznej realizowanego przez UE, 75% Europejczyków uważa, że większa koordynacja polityk gospodarczych i finansowych państw członkowskich byłaby skutecznym środkiem walki z kryzysem gospodarczym. Opublikowane dziś badanie przeprowadzono w maju, w punkcie kulminacyjnym kryzysu związanego z zadłużeniem. 72% Europejczyków, a więc o 4 punkty procentowe więcej w stosunku do ostatniego Eurobarometru z jesieni 2009 r., popiera ściślejszy nadzór UE nad działalnością najważniejszych międzynarodowych grup finansowych. Głównymi powodami do obaw wymienionymi przez badanych były: aktualna sytuacja gospodarcza (40%, bez zmian w porównaniu z jesienią 2009), bezrobocie (48%, -3 punkty procentowe) oraz rosnące ceny (20%, +1 p.p.). Kryzys wpłynął również na sposób postrzegania UE przez obywateli. 40% kojarzy UE z euro (+3 p.p.), 45% ze swobodą podróżowania, studiowania i pracy w całej UE (-1 p.p.), a 24 % z pokojem (-4 p.p.)

Viviane Reding, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna również za komunikację powiedziała: „To, że zdecydowana większość badanych opowiada się za europejskim zarządzaniem gospodarczym dowodzi, że obywatele uważają działanie UE za istotny element walki z kryzysem. Wyniki badania z wiosny tego roku, przeprowadzonego w punkcie kulminacyjnym kryzysu, odzwierciedlają dzisiejsze trudne czasy i wyzwania, którym musieli stawić czoła Europejczycy w ostatnich miesiącach. UE podjęła już konkretne i odważne działania, aby odzyskać zaufanie obywateli. Dzięki nim euro ponownie zyskało na wartości, a największe gospodarki europejskie powoli odzyskują siły. Z pewnością jest jeszcze za wcześnie, żeby święcić zwycięstwo. Mamy jednak teraz okazję do wprowadzenia, zgodnie z życzeniem obywateli, europejskiego zarządzania gospodarczego, aby dzięki UE ich obawy zostały rozwiane”.

Badanie Eurobarometru z wiosny 2010 r. zostało przeprowadzone za pomocą wywiadów bezpośrednich między 5 a 28 maja 2010 r., w punkcie kulminacyjnym europejskiego kryzysu związanego z zadłużeniem. Przeprowadzono wywiady z 26 641 osobami w 27 państwach członkowskich UE.

Wyniki Eurobarometru z wiosny 2010 r. wskazują na rosnące oczekiwania obywateli wobec UE: coraz więcej Europejczyków uważa, że to właśnie UE jest najlepiej przygotowana do skutecznej walki z kryzysem, a nie Stany Zjednoczone czy grupa G20 (26 %, +4 p.p. w porównaniu z jesienią 2009 r.)

Odnotowuje się także coraz bardziej wyraźne życzenie większej koordynacji polityk gospodarczych i finansowych na szczeblu unijnym. 75% Europejczyków opowiada się za ściślejszą europejską koordynacją gospodarczą (+2 p.p. w porównaniu z jesienią 2009 r. i 4 p.p. więcej niż w lutym 2009 r.) Poparcie dla zarządzania gospodarczego jest najsilniejsze na Słowacji (89%), w Belgii i na Cyprze (87%). W wielu państwach zaobserwowano znaczny wzrost poparcia dla rozszerzenia zakresu zarządzania gospodarczego, szczególnie w Finlandii i Irlandii (+13 p.p. w stosunku do jesieni 2009 r.), Belgii i Niemczech (+7 p.p.), Austrii, Luksemburgu i na Słowacji (+6 p.p.), a także w Holandii (+5 p.p.).

Większość Europejczyków jest świadoma istotnych zmian, przed którymi stoją obecnie wszystkie państwa UE: 74% respondentów jest zdania, że w ich państwie potrzebne są reformy, aby można było podjąć przyszłe wyzwania (+1 p.p. w porównaniu z jesienią 2009 r.), a 71% jest gotowych ponieść ciężar reform z korzyścią dla przyszłych pokoleń (odsetek bez zmian). Europejczycy nie są jednomyślni co do tego, w jaki sposób najlepiej pobudzać gospodarkę: 74% badanych uważa, że najpilniejsze są środki zmniejszające deficyt budżetowy i dług publiczny (85% w Szwecji, 84% na Węgrzech, 83% w Niemczech, 82% w Belgii i na Cyprze oraz 80% w Czechach, Grecji i Słowenii). Jednocześnie 46% obywateli UE-27 opowiada się za wykorzystaniem deficytu budżetowego do pobudzenia gospodarki (36% jest temu przeciwnych, a 18% nie ma zdania). W 16 państwach strefy euro wyniki są odmienne: 42% obywateli jest przeciwnych wykorzystaniu deficytu budżetowego, natomiast 41% jest przyjazna temu rozwiązaniu.

Większość Europejczyków zgadza się z priorytetami wyznaczonymi przez UE w strategii naprawy gospodarczej „Europa 2020” (IP/10/225): 92% podziela pogląd, że należy unowocześnić rynki pracy w celu podniesienia poziomu zatrudnienia oraz że pomoc dla osób ubogich i wyłączonych społecznie powinna być priorytetowa. 90% opowiada się gospodarką, w której zużywa się mniej zasobów naturalnych i emituje mniej gazów cieplarnianych.

Na pytanie o korzyści z członkostwa w UE 49% Europejczyków odpowiedziało w maju, że jest ono „dobre” dla ich kraju (-4 p.p. w porównaniu z jesienią 2009 r.) Poparcie opinii publicznej dla członkostwa w UE było jednak wyższe niż w 2001 r., kiedy po spowolnieniu gospodarczym spowodowanym pęknięciem „bańki internetowej” poparcie dla członkostwa w UE wynosiło 48%.

Badanie wykazało również, że w maju 2010 r. poziom zaufania do instytucji unijnych był wyższy w porównaniu do poziomu zaufania do rządów krajowych lub parlamentów (odpowiednio 42% wobec 29% i 31%), choć zaufanie do UE obniżyło się w punkcie kulminacyjnym kryzysu (z 48% jesienią 2009 r. do 42%). Zaufanie do instytucji unijnych było największe w Estonii (68%), na Słowacji (65%), w Bułgarii i Danii (61%), natomiast jego poziom był najniższy w Wielkiej Brytanii (20%).

W związku z negocjacjami z Islandią dotyczącymi przystąpienia tego państwa do UE, które Rada Europejska rozpoczęła 27 lipca 2010 r. (IP/10/1011), w wiosennym badaniu Eurobarometru po raz pierwszy przeprowadzono wywiady bezpośrednie z 526 Islandczykami. Zostali oni poproszeni o przedstawienie swoich opinii na temat UE. W maju 35% obywateli Islandii ufało UE, a 29% uważało, że Islandia odniesie korzyści z członkowstwa w UE.

Podstawowe informacje

Komisja Europejska przedstawiła w dniach 12 maja i 30 czerwca propozycje rozszerzenia zakresu zarządzania gospodarczego i poprawy nadzoru strukturalnego i budżetowego w UE (IP/10/561, IP/10/850).

Według najnowszych danych Eurostatu (z drugiego kwartału 2010 r.) PKB w UE-27 wzrósł o 1,0% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2010 r.

Dodatkowe informacje:

Pierwsze wyniki Eurobarometru z wiosny 2010 r. umieszczono na stronie

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb73/eb73_en.htm

Annex

Main findings of the Spring Eurobarometer

Three quarters favour stronger European economic governance

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

What Europeans associate the European Union with

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Perception on the need for reforms at national level

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Confidence in the EU and national governments/parliaments

Question: Generally speaking, do you think that (OUR COUNTRY)'s membership of the European Union is…? Results for period spring 2001- spring 2010. % EU

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Support for "Europe 2020" priorities

Question: For each of the following initiatives, please tell me how important or not you think they are in order for the European Union to exit the present financial and economic crisis and prepare for the next decade. Please use a scale from 1 to 10, where '1' means that you think this initiative is "not at all important" and '10' means that it is "very important". % EU


Side Bar