Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1071

Brussel, 26 augustus 2010

Voorjaars-Eurobarometer 2010: EU-burgers vóór sterkere Europese economische governance

Volgens de voorjaars-Eurobarometer 2010, het door de EU georganiseerde halfjaarlijkse opinieonderzoek, is 75% van de Europese burgers van mening dat de bestrijding van de economische crisis beter kan worden aangepakt door een sterkere coördinatie van het economische en het financiële beleid tussen de EU-lidstaten. Het onderzoek werd in mei uitgevoerd – op het hoogtepunt van de Europese schuldencrisis – en is vandaag bekendgemaakt. 72% van de Europeanen staat achter een sterker toezicht door de EU op de activiteiten van de belangrijkste internationale financiële groepen, vier procentpunten meer dan bij de laatste Eurobarometer in het najaar van 2009. De voornaamste punten van zorg van de Europese burgers in de crisis waren de huidige economische situatie (40%; onveranderd ten opzichte van najaar 2009), werkloosheid (48%; -3 procentpunten) en stijgende prijzen (20%; +1). De crisis was ook van invloed op de perceptie van de EU door de burgers. 40% van de Europeanen associeert de EU met de euro (+3), 45% met de vrijheid om overal in de EU te reizen, te studeren en te werken (-1) en 24% met vrede (-4).

"De duidelijke meerderheid voor een sterkere Europese economische governance laat zien dat de mensen de EU als een beslissend onderdeel van de oplossing van de crisis beschouwen", aldus Viviane Reding, vicevoorzitter van de Europese Commissie, die ook belast is met communicatie. "Ons voorjaarsonderzoek - uitgevoerd op het hoogtepunt van de crisis – weerspiegelt de moeilijke tijden en uitdagingen waarmee de Europese burgers de laatste maanden zijn geconfronteerd. Sindsdien heeft de EU belangrijke en krachtige stappen ondernomen om het vertrouwen te herstellen. Als gevolg daarvan heeft de euro zich hersteld en zien we nu dat de belangrijkste economieën van Europa weer beginnen te groeien. Het is zeker nog te vroeg om te zeggen dat we er al zijn. Nu hebben we echter een kans om de Europese economische governance gestalte te geven, waarvan de EU-burgers voorstander zijn, zodat Europa kan helpen hun problemen aan te pakken."

De voorjaars-Eurobarometer 2010 werd via persoonlijke interviews uitgevoerd tussen 5 en 28 mei 2010, op het hoogtepunt van de Europese schuldencrisis. In de 27 lidstaten van de EU werden in totaal 26 641 mensen geïnterviewd.

De resultaten van de voorjaars-Eurobarometer 2010 benadrukken de groeiende verwachtingen die de burgers van de EU hebben: een groter aantal Europeanen meent dat noch de Verenigde Staten noch de G20, maar wel de EU het best in staat is om doeltreffende actie tegen de crisis te ondernemen (26%, +4 in vergelijking met het najaar 2009).

Er bestaat ook een toenemende vraag naar een sterkere coördinatie van het economische en het financiële beleid op EU-niveau: 75% van de burgers wil meer Europese economische governance (+2 in vergelijking met het najaar 2009 en +4 in vergelijking met februari 2009). De steun voor economische governance is het sterkst in Slowakije (89%), België (87%) en Cyprus (87%). In verscheidene landen heeft een belangrijke verschuiving ten gunste van een sterkere economische governance plaatsgevonden, met name in Finland en Ierland (+13 in vergelijking met het najaar 2009), België en Duitsland (+7), Oostenrijk, Luxemburg en Slowakije (+6) en Nederland (+5).

De meeste Europeanen zijn zich bewust van de belangrijke uitdagingen waarmee alle EU-landen thans worden geconfronteerd: 74% is het ermee eens dat in hun land hervormingen nodig zijn om het hoofd te bieden aan de toekomstige ontwikkelingen (+1 in vergelijking met het najaar 2009) en 71% is bereid tot hervormingen ten gunste van de toekomstige generaties (onveranderd). De Europese burgers zijn onzeker over de wijze waarop het economische herstel het best kan worden gestimuleerd: 74% is van mening dat maatregelen ter vermindering van de nationale overheidstekorten en de nationale overheidsschuld dringend noodzakelijk zijn (85% in Zweden, 84% in Hongarije, 83% in Duitsland, 82% in België en Cyprus en 80% in Tsjechië, Griekenland en Slovenië). In de EU-27 steunt ondertussen ook 46% van de burgers het gebruik van overheidstekorten om de economische activiteit te stimuleren (36% is tegen en 18% weet het niet). In de 16 landen van de eurozone is het resultaat verschillend: 42% is tegen het gebruik van overheidstekorten, terwijl 41% vóór is.

Een meerderheid van de Europeanen bevestigt dat de EU in haar strategie voor economisch herstel "Europa 2020" de juiste prioriteiten heeft gesteld (IP/10/225): 92% deelt de mening dat de arbeidsmarkten moeten worden gemoderniseerd om de arbeidsparticipatie te vergroten en dat hulp aan de armen en de sociaal uitgeslotenen een prioriteit moet zijn. 90% is voorstander van een economie die minder natuurlijke hulpbronnen gebruikt en minder broeikasgassen uitstoot.

Gevraagd naar de voordelen van het lidmaatschap van de EU zei 49% van de Europeanen in mei dat het EU-lidmaatschap van hun land een "goede zaak" was (-4 in vergelijking met het najaar 2009). De publieke steun voor het EU-lidmaatschap was nog wel hoger dan in 2001, toen naar aanleiding van de neergang na het uiteenspatten van de "internetzeepbel" de publieke steun voor het EU-lidmaatschap 48% bedroeg.

Uit het onderzoek is ook gebleken dat in mei 2010 het vertrouwen in de EU-instellingen hoger bleef dan dat in de nationale regeringen of nationale parlementen (42% tegenover 29% respectievelijk 31%), ook al nam het vertrouwen in de EU op het hoogtepunt van de crisis af (tot 42% in vergelijking met 48% in het najaar 2009). Het vertrouwen was het grootst in Estland (68%), Slowakije (65%), Bulgarije en Denemarken (61%) en het laagst in het Verenigd Koninkrijk (20%).

Met het oog op de toetredingsgesprekken die de Europese Raad op 27 juli 2010 (IP/10/1011) heeft gestart, omvatte de voorjaars-Eurobarometer voor de eerste keer ook persoonlijke interviews met 526 IJslanders. Aan hen werden vragen gesteld over hun algemene attitude ten aanzien van de EU. In mei had 35% vertrouwen in de EU en vond 29% dat IJsland gebaat zou zijn bij een lidmaatschap van de EU.

Achtergrond

De Europese Commissie heeft op 12 mei en 30 juni voorstellen gedaan om de economische governance te versterken en het structureel en begrotingstoezicht in de EU te verbeteren (IP/10/561, IP/10/850).

Uit de laatste cijfers van Eurostat (tweede kwartaal 2010) blijkt dat de groei van het bbp in de EU-27 met 1,0% is gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010.

Nadere informatie

De voorjaars-Eurobarometer 2010 (eerste resultaten) is te vinden op:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb73/eb73_en.htm

Annex

Main findings of the Spring Eurobarometer

Three quarters favour stronger European economic governance

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

What Europeans associate the European Union with

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Perception on the need for reforms at national level

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Confidence in the EU and national governments/parliaments

Question: Generally speaking, do you think that (OUR COUNTRY)'s membership of the European Union is…? Results for period spring 2001- spring 2010. % EU

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Support for "Europe 2020" priorities

Question: For each of the following initiatives, please tell me how important or not you think they are in order for the European Union to exit the present financial and economic crisis and prepare for the next decade. Please use a scale from 1 to 10, where '1' means that you think this initiative is "not at all important" and '10' means that it is "very important". % EU


Side Bar