Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1071

Brüssel, 26. august 2010

2010. aasta kevadine Eurobaromeetri uuring näitab, et ELi kodanikud eelistavad Euroopa majanduse juhtimisel tugevamat kätt

2010. aasta kevadise Eurobaromeetri kohaselt arvab 75 % eurooplastest, et ELi liikmesriikide majandus- ja rahanduspoliitika parem kooskõlastamine aitaks võidelda majanduskriisi vastu. Eurobaromeeter on ELis kaks korda aastas korraldatav arvamusküsitlus. Küsitlus korraldati mais – just Euroopa võlakriisi haripunktis – ning see avaldatakse täna. Tugevamat ELi-poolset järelevalvet kõige olulisemate finantskontsernide üle toetab 72 % eurooplastest. Võrreldes viimase, 2009. aasta sügisese Eurobaromeetri tulemustega on see näitaja nelja protsendipunkti võrra tõusnud. Eurooplastele valmistasid kriisi ajal peamist muret järgmised valdkonnad: majanduse olukord (40%; näitaja on püsinud muutumatuna võrreldes 2009. aasta sügisega), töötus (48%, –3 protsendipunkti) ja hinnatõus (20%; +1 protsendipunkti). Kriisil on olnud oma mõju ka kodanike nägemusele EList: 40% eurooplastest seostab ELi euroga (+3), 45% võimalusega ELi piires vabalt reisida, õppida ja töötada (–1) ning 24% rahuga (–4).

Asjaolu, et valdav enamus on Euroopa majanduse tugevama juhtimise poolt, näitab, et inimesed näevad ELi olulist rolli kriisi lahendamisel,” märkis Vivianne Reding, Euroopa Komisjoni asepresident, kes ühtlasi vastutab teabevahetuse eest. „Meie kevadine küsitlus, mis viidi läbi just võlakriisi haripunktis, kajastab raskeid aegu ja väljakutseid, millega Euroopa on viimastel kuudel pidanud silmitsi seisma. Alates sellest ajast on EL võtnud olulisi ja julgeid meetmeid, et usaldust taastada. Selle tulemusena on euro kurss kerkinud ning me näeme, et suuremates Euroopa riikides on majandus hakanud jälle kasvama. Kriisi lõppenuks kuulutada on loomulikult liiga vara, kuid meil on nüüd vähemalt võimalus kujundada Euroopa majanduse juhtimist nii, nagu Euroopa kodanikud seda eelistavad, et Euroopa saaks aidata nende probleeme lahendada.”

2010. aasta kevadine Eurobaromeeter viidi läbi suuliste küsitlustena ajavahemikul 5.–28. maini 2010, mil oli ühtlasi Euroopa võlakriisi haripunkt. 27 liikmesriigis intervjueeriti 26 641 inimest.

2010. aasta kevadise Eurobaromeetri tulemustes väljenduvad kodanike kasvavad ootused ELi suhtes: üha rohkem eurooplasi usub, et kriisi vastu võitlemisel ei ole parimas positsioonis mitte USA ega G20, vaid Euroopa Liit (26%, +4 protsendipunkti võrreldes 2009. aasta sügisega).

Samuti kasvab nõudlus majandus- ja rahanduspoliitika tugevama, ELi tasandil kooskõlastamine järele. 75% kodanikest tahab, et Euroopa majanduse juhtimine oleks tugevam (2009. aasta sügisega võrreldes +2 protsendipunkti ja 2009. aasta veebruariga võrreldes +4 protsendipunkti). Toetus majanduse juhtimisele on tugevaim Slovakkias (89%), Belgias (87%) ja Küprosel (87%). Toetus majanduse tugevamale juhtimisele suurenes oluliselt mitmes riigis, eelkõige Soomes ja Iirimaal (võrreldes 2009. aasta sügisega +13 protsendipunkti), Belgias ja Saksamaal (+7), Austrias, Luksemburgis ja Slovakkias (+6) ning Madalmaades (+5).

Suurem osa eurooplastest teab, milliste oluliste väljakutsetega ELi riigid praegu silmitsi seisavad: 74% on nõus, et nende riik vajab tuleviku huvides reforme (võrreldes 2009. aasta sügisega +1) ning 71% on tulevaste põlvkondade hüvangu nimel nõus reformid läbi tegema (näitaja muutumatu). Eurooplased ei tea kindlalt, kuidas majanduse taastumist kõige paremini ergutada: 74% usub, et riigi eelarve puudujäägi ja võla vähendamiseks võetavate meetmetega ei kannata oodata (85% Rootsis, 84% Ungaris, 83% Saksamaal, 82% Belgias ja Küprosel ning 80% Tšehhi Vabariigis, Kreekas ja Sloveenias). Samal ajal toetab EL 27s 46% kodanikest avaliku sektori eelarve puudujäägi kasutamist, et ergutada majanduslikku aktiivsust (36% oli selle mõtte vastu ja 18% ei teadnud, mida vastata). Euroala 16 riigis on tulemused erinevad: 42% on eelarve puudujäägi kasutamise vastu, 41% toetab seda ideed.

Enamik eurooplastest kinnitab, et EL on oma majanduse elavdamise strateegias „Euroopa 2020. aastal” (IP/10/225) seadnud õiged prioriteedid: 92% jagab arvamust, et tööturgude moderniseerimisel tuleks silmas pidada tööhõive taseme tõstmist ning et vaeste ja sotsiaalselt tõrjutute aitamine tuleks võtta prioriteediks. 90% toetab majandust, mis kasutaks vähem loodusvarasid ja paiskaks õhku vähem kasvuhoonegaase.

ELi liikmesuse plusspoolte kohta märkis 49% eurooplastest mais, et nende riigi kuulumine ELi on „hea” (võrreldes 2009. aasta sügisega –4 protsendipunkti). Avalik toetus ELi liikmesuse suhtes oli endiselt kõrgem kui 2001. aastal, mil pärast „Interneti-mulli” lõhkemisele järgnenud langust püsis avalik toetus ELi liikmesusele 48% juures.

Küsitlusega selgus samuti, et 2010. aasta mais oli usaldus ELi institutsioonide vastu kõrgem kui riikide valitsuste või parlamentide vastu (vastavalt 42% versus 29% ja 31%), kuigi kriisi haripunktis ELi usaldusväärsus langes (2009. aasta sügisel 48%-lt 42%-le). Usaldus oli kõrgeim Eestis (68%), Slovakkias (65%), Bulgaarias ja Taanis (61%) ning madalaim Ühendkuningriigis (20%).

Kuna Euroopa Ülemkogu alustas 27. juulil 2010 Islandiga ühinemisläbirääkimisi (IP/10/1011), küsitleti kevadise Eurobaromeetri käigus esimest korda ka 526 islandlast. Islandi elanikel paluti kirjeldada nende üldist suhtumist ELi. Maikuus usaldas ELi 35% ja 29% arvas, et Islandil oleks ELi kuulumisest kasu.

Taust

Euroopa Komisjon esitas 12. mail ja 30. juunil ettepanekud, et tugevdada majanduse juhtimist ja parandada ELis struktuurilist ja eelarve järelevalvet (IP/10/561, IP/10/850).

Viimased Eurostati andmed (2010. aasta teine kvartal) näitavad, et SKP kasvas EL 27s võrreldes 2010. aasta esimese kvartaliga 1,0%.

Lisateave

2010. aasta kevadise Eurobaromeetri esialgsed tulemused on kättesaadavad järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb73/eb73_first_en.pdf

Annex

Main findings of the Spring Eurobarometer

Three quarters favour stronger European economic governance

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

What Europeans associate the European Union with

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Perception on the need for reforms at national level

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Confidence in the EU and national governments/parliaments

Question: Generally speaking, do you think that (OUR COUNTRY)'s membership of the European Union is…? Results for period spring 2001- spring 2010. % EU

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Support for "Europe 2020" priorities

Question: For each of the following initiatives, please tell me how important or not you think they are in order for the European Union to exit the present financial and economic crisis and prepare for the next decade. Please use a scale from 1 to 10, where '1' means that you think this initiative is "not at all important" and '10' means that it is "very important". % EU


Side Bar