Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1071

Bruxelles, den 26. august 2010

Eurobarometer fra foråret 2010: EU-borgerne går ind for stærkere styring af økonomien på EU-plan

75 % af EU-borgerne mener, at en bedre koordinering af EU-landenes økonomi- og finanspolitik ville være et effektivt middel til at bekæmpe den økonomiske krise, fremgår det af Eurobarometerundersøgelsen fra foråret 2010. Eurobarometer er en halvårlig meningsmåling, der foretages af EU. Undersøgelsen fandt sted i maj – hvor gældskrisen i Europa var på sit højeste – og er blevet offentliggjort i dag. 72 % af EU-borgerne går ind for en stærkere EU-overvågning af de største internationale finanskoncerner, en stigning på fire procentpoint siden sidste Eurobarometerundersøgelse i efteråret 2009. EU-borgernes største bekymringer under krisen var den økonomiske situation (40 %, uændret i forhold til efteråret 2009), arbejdsløsheden (48 %, -3 procentpoint) og de stigende priser (20 %, +1). Krisen havde også indflydelse på borgernes opfattelse af EU, idet 40 % af europæerne forbinder EU med euroen (+3), 45 % med friheden til at rejse, studere og arbejde hvor som helst i EU (-1) og 24 % med fred (-4).

"At et meget stort flertal går ind for stærkere styring af økonomien på EU-plan, viser, at folk ser EU som en afgørende del af løsningen på krisen," siger Viviane Reding, der er næstformand for Europa-Kommissionen, og som bl.a. har kommunikation som ansvarsområde. "Undersøgelsen fandt sted i foråret, hvor krisen var på sit højeste, og giver et billede af de svære tider og udfordringer, som EU-borgerne har stået over for i de seneste måneder. Siden da har EU taget vigtige og dristige skridt til at genskabe tilliden. Resultatet er, at euroen har genvundet noget af sin styrke, og at vi nu ser begyndende vækst i de store økonomier i EU. Det er helt klart for tidligt at erklære sejr. Men nu har vi chancen for at skabe økonomisk styring på EU-plan, sådan som EU-borgerne ønsker det, så EU dermed kan bidrage til at mindske folks bekymringer."

Eurobarometerundersøgelsen fra foråret 2010 blev gennemført som personlige interview i perioden 5.-28. maj 2010, dvs. da gældskrisen i EU var på sit højeste. I alt 26 641 personer i de 27 EU-lande blev interviewet.

Resultaterne af Eurobarometer fra foråret 2010 viser med al tydelighed, at borgerne forventer sig stadig mere af EU. Et stigende antal EU-borgere mener, at hverken USA eller G20, men EU er bedst egnet til at træffe virksomme forholdsregler mod krisen (26 %, +4 i forhold til efteråret 2009).

Der er også voksende krav om bedre koordinering af økonomi- og finanspolitikken på EU-plan. 75 % af borgerne ønsker mere økonomisk styring på EU-plan (+2 i forhold til efteråret 2009 og +4 i forhold til februar 2009). Opbakningen til økonomisk styring er størst i Slovakiet (89 %), Belgien (87 %) og Cypern (87 %). Der var i en række lande et betydeligt skred til fordel for stærkere økonomisk styring, navnlig i Finland og Irland (+13 i forhold til efteråret 2009), Belgien og Tyskland (+7), Østrig, Luxembourg og Slovakiet (+6) og Nederlandene (+5).

De fleste EU-borgere kender til de alvorlige udfordringer, som alle EU-lande står over for i øjeblikket. 74 % mener, at deres land har brug for reformer for at kunne klare sig i fremtiden (+1 i forhold til efteråret 2009), og 71 % er rede til at acceptere reformerne af hensyn til de kommende generationer (uændret). EU-borgerne ved dog ikke rigtigt, hvordan der bedst kan sættes skub i den økonomiske genrejsning. 74 % i alt mener ikke, at man kan udskyde tiltagene til at mindske det offentlige underskud og den offentlige gæld (85 % i Sverige, 84 % i Ungarn, 83 % i Tyskland, 82 % i Belgien og Cypern og 80 % i Tjekkiet, Grækenland og Slovenien). Samtidig går 46 % i EU-27 ind for, at staten sætter gang i erhvervsaktiviteten gennem offentlig gældsætning (i modsætning til 36 %, der er imod, og 18 %, der svarer ved ikke). I de 16 eurolande er resultatet et andet: 42 % er imod offentlig gældsætning, mens 41 % er for.

Et flertal af europæerne bekræfter, at EU har prioriteret rigtigt i sin strategi for økonomisk genrejsning, "Europa 2020" (IP/10/225): 92 % er af den opfattelse, at det er nødvendigt at modernisere arbejdsmarkederne for at hæve beskæftigelsesniveauet, og at det bør prioriteres at støtte de fattige og socialt udstødte. 90 % går ind for en økonomi, hvor der bruges færre naturressourcer og udledes færre drivhusgasser.

På spørgsmålet om fordelene ved at være medlem af EU svarer 49 % af EU-borgerne, at det er "godt", at deres land er med i EU (-4 i forhold til efteråret 2009). Offentlighedens opbakning til EU-medlemskab er stadig højere end i 2001, hvor lavkonjunkturen i kølvandet på den bristede it-boble betød, at opbakningen til EU-medlemskabet var på 48 %.

Opinionsundersøgelsen viste også, at tilliden til EU-institutionerne i maj 2010 var større end tilliden til de nationale regeringer og parlamenter (42 % mod hhv. 29 % og 31 %), selv om tilliden til EU faldt, mens krisen var på sit højeste (fra 48 % i efteråret 2009 til 42 %). Tilliden var mest udtalt i Estland (68 %), Slovakiet (65 %), Bulgarien og Danmark (61 %), mens den var mindst i Det Forenede Kongerige (20 %).

Eftersom Det Europæiske Råd indledte tiltrædelsesforhandlinger med Island den 27. juli 2010 (IP/10/1011), blev der for første gang i Eurobarometerundersøgelsen interviewet islændinge. 526 personer i Island blev udspurgt om deres generelle holdninger til EU. I maj havde 35 % tillid til EU, og 29 % mente, at det ville være en fordel for Island at være medlem af EU.

Baggrund

Europa-Kommissionen fremsatte den 12. maj og den 30. juni forslag om at styrke den økonomiske styring og forbedre den strukturelle overvågning og budgetovervågningen i EU (IP/10/561, IP/10/850).

De nyeste tal fra Eurostat (andet kvartal 2010) viser, at BNP-væksten i EU‑27 steg med 1,0 % sammenlignet med første kvartal 2010.

Yderligere oplysninger

De første resultater af Eurobarometer fra foråret 2010 findes på:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb73/eb73_first_en.pdf

Annex

Main findings of the Spring Eurobarometer

Three quarters favour stronger European economic governance

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

What Europeans associate the European Union with

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Perception on the need for reforms at national level

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Confidence in the EU and national governments/parliaments

Question: Generally speaking, do you think that (OUR COUNTRY)'s membership of the European Union is…? Results for period spring 2001- spring 2010. % EU

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Support for "Europe 2020" priorities

Question: For each of the following initiatives, please tell me how important or not you think they are in order for the European Union to exit the present financial and economic crisis and prepare for the next decade. Please use a scale from 1 to 10, where '1' means that you think this initiative is "not at all important" and '10' means that it is "very important". % EU


Side Bar