Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1071

V Bruselu dne 26. srpna 2010

Jarní Eurobarometr 2010: Občané EU preferují důraznější správu ekonomických záležitostí ze strany Evropy

Podle jarního Eurobarometru 2010, průzkumu veřejného mínění, který EU provádí dvakrát ročně, se 75 % Evropanů domnívá, že důraznější koordinace hospodářských a finančních politik mezi členskými státy EU by byla účinným způsobem boje proti hospodářské krizi. Dnes zveřejněné výsledky pocházejí z průzkumu, který proběhl v květnu, kdy evropská dluhová krize dosahovala vrcholu. 72 % Evropanů, tedy o čtyři procenta více oproti výsledkům posledního Eurobarometru z podzimu 2009, podporuje přísnější dohled EU nad činnostmi nejdůležitějších mezinárodních finančních skupin. Krize vzbuzuje v Evropanech obavy, především pokud jde o současnou hospodářskou situaci (40 % dotázaných stejně jako na podzim 2009), nezaměstnanost (48 %; pokles o tři procenta) a nárůst cen (20 %; o jedno procento více oproti podzimním výsledkům). Krize také ovlivnila pohled občanů na EU: 40 % si EU spojuje s eurem (nárůst o 3 %), 45 % s možností volně cestovat, studovat a pracovat kdekoliv v EU (pokles o 1 %), pro 24 % je EU synonymem míru (pokles o 4 %).

„Tak vysoké procento ve prospěch silnější evropské správy ekonomických záležitostí dokazuje, že EU je podle občanů rozhodujícím činitelem při řešení krize,“ uvedla místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za komunikaci Viviane Reding. „Náš jarní průzkum, který byl proveden v době vrcholící krize, odráží špatné časy a problémy, kterým Evropané čelili v posledních měsících. Od té doby EU podnikla důležité a odvážné kroky k obnovení jistot: jejich výsledkem bylo posílení eura a nyní zažíváme počátek růstu největších evropských ekonomik. Bylo by samozřejmě předčasné mluvit o vítězství. Teď však máme možnost vytvořit takovou evropskou správu ekonomických záležitostí, jakou si přejí občané EU, aby jim Evropa mohla pomáhat s řešením problémů.“

Jarní Eurobarometr 2010 byl proveden formou osobních rozhovorů ve dnech 5.–28. května 2010, tedy během vrcholící evropské dluhové krize. Průzkumu se zúčastnilo 26 641 osob z 27 členských států EU.

Výsledky jarního Eurobarometru 2010 odrážejí rostoucí očekávání veřejnosti vůči EU: stále větší počet Evropanů (26 %, což je o 4 % více než na podzim 2009) se domnívá, že nejlepší předpoklady pro přijetí účinných opatření proti krizi nemají Spojené státy nebo G20, ale Evropská unie.

Byla zaznamenána také stoupající poptávka po lepší koordinaci hospodářských a finančních politik na úrovni EU: 75 % občanů je pro rozsáhlejší správu ekonomických záležitostí (nárůst o 2 % oproti podzimu 2009 a o 4 % v porovnání s výsledky z února 2009). Nejsilnější podporu má taková správa na Slovensku (89 %), v Belgii (87 %) a na Kypru (87 %). Významný posun, pokud jde o podporu zesílené správy, byl zaznamenán v mnoha zemích, především ve Finsku a Irsku (nárůst o 13 % oproti podzimu 2009), v Belgii a Německu (nárůst o 7 %), v Rakousku, Lucembursku a na Slovensku (nárůst o 6 %) a v Nizozemsku (nárůst o 5 %).

Většina Evropanů si je vědoma toho, že všechny země EU nyní stojí před důležitými výzvami: 74 % dotázaných souhlasí s tím, že jejich země potřebuje reformy, aby obstála v budoucnosti (nárůst o 1 % oproti podzimu 2009) a 71 % občanů, tedy stejné procento jako na podzim 2009, je připraveno přijmout reformy s tím, že přinesou prospěch budoucím generacím. Na otázku, jak nejlépe podpořit hospodářské oživení, neznají Evropané jednoznačnou odpověď: 74 % respondentů se domnívá, že opatření na snížení národních veřejných schodků a dluhů nemohou být odkládána (85 % ve Švédsku, 84 % v Maďarsku, 83 % v Německu, 82 % v Belgii a na Kypru a 80 % v České republice, Řecku a Slovinsku). V EU-27 vyjádřilo 46 % dotázaných také podporu použití veřejných schodků na podporu hospodářské činnosti (36 % bylo proti a 18 % nedokázalo na tuto otázku odpovědět). V 16 zemích eurozóny se výsledek lišil: 42 % je proti a 41 % dotázaných pro použití veřejných schodků.

Většina Evropanů uznává, že EU ve své strategii hospodářského oživení „Evropa 2020” (IP/10/225) stanovila správné priority: 92 % souhlasí s tím, že trhy práce musí být modernizovány, aby se zvýšila míra zaměstnanosti, a že pomoc chudým a sociálně vyloučeným by měla být prioritou. 90 % podporuje hospodářství, které bude méně využívat přírodních zdrojů a které bude produkovat méně skleníkových plynů.

Na otázku týkající se výhod členství v EU 49 % Evropanů odpovědělo, že členství jejich země v EU je „dobrá věc“ (pokles o 4 % oproti výsledkům z podzimu 2009). Podpora členství v EU ze strany veřejnosti je však stále vyšší než v roce 2001, kdy v důsledku zhoršení hospodářské situace po splasknutí „internetové bubliny“, klesla podpora veřejnosti na 48 %.

Průzkum také odhalil, že v květnu 2010 byla důvěra v orgány EU vyšší v porovnání s důvěrou v národní vlády (42 % oproti 29 %) nebo parlamenty (42 % oproti 31%), přestože důvěra v EU v období vrcholné krize poklesla (na 42 % z původních 48 % na podzim 2009). Největší důvěru vyjádřili EU občané Estonska (68 %), Slovenska (65 %), Bulharska a Dánska (61 %), nejmenší pak obyvatelé Spojeného království (20%).

Vzhledem přístupový jednáním, která Evropská rada dne 27. července 2010 zahájila s Islandem (IP/10/1011), byly do jarního Eurobarometru také poprvé zahrnuty odpovědi 526 Islanďanů. Islanďané byli dotazováni na svůj obecný postoj k EU. 35 % Islanďanů vyjádřilo EU důvěru a 29 % obyvatel ostrova je toho názoru, že členství v EU by zemi přineslo výhody.

Souvislosti

Ve dnech 12. května a 30. června učinila Evropská komise návrhy na posílení správy ekonomických záležitostí a na zlepšení strukturálního a rozpočtového dohledu v EU (IP/10/561, IP/10/850).

Nejnovější údaje Eurostatu z druhého čtvrtletí 2010 ukazují, že v porovnání s prvním čtvrtletím vzrostlo HDP v EU-27 o 1,0 %.

Další informace

První výsledky z jarního Eurobarometru 2010 jsou dostupné na internetových stránkách: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb73/eb73_first_en.pdf

Annex

Main findings of the Spring Eurobarometer

Three quarters favour stronger European economic governance

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

What Europeans associate the European Union with

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Perception on the need for reforms at national level

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Confidence in the EU and national governments/parliaments

Question: Generally speaking, do you think that (OUR COUNTRY)'s membership of the European Union is…? Results for period spring 2001- spring 2010. % EU

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Support for "Europe 2020" priorities

Question: For each of the following initiatives, please tell me how important or not you think they are in order for the European Union to exit the present financial and economic crisis and prepare for the next decade. Please use a scale from 1 to 10, where '1' means that you think this initiative is "not at all important" and '10' means that it is "very important". % EU


Side Bar