Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1071

Брюксел, 26 август 2010 г.

Проучване на Евробарометър през пролетта на 2010 г.: гражданите на ЕС одобряват по-силно европейско икономическо управление

Според проучването на Евробарометър през пролетта на 2010 г. 75 % от европейците са на мнение, че по-силно съгласуване на икономическите и финансовите политики между държавите-членки на ЕС би било ефективно средство в борбата с икономическата криза. Публикуваното днес проучване, което е едно от двете редовни изследвания на общественото мнение, които ЕС реализира всяка година, беше проведено през май, като по този начин съвпадна с пика на европейската дългова криза. 72 % от европейците подкрепят по-силен надзор от страна на ЕС върху дейностите на най-големите международни финансови групи, което представлява увеличение от четири процентни пункта спрямо последното проучване на Евробарометър през есента на 2009 г. Основните опасения на европейците в условията на кризата бяха актуалното икономическо състояние (40 % — без промяна спрямо есента на 2009 г.), безработицата (48 % — спад от 3 процентни пункта) и повишението на цените (20 % — увеличение от 1 %). Също така кризата се отрази върху представата на гражданите за ЕС: 40 % от европейците свързват ЕС с еврото (+ 3 %), 45 % — със свободата да се пътува, учи и работи навсякъде в ЕС (- 1 %), а 24 % — с мира (- 4 %).

Ясно изразеното мнозинство в полза на засилено европейско икономическо управление показва, че според хората ЕС има решителна роля с оглед на справянето с кризата“, заяви заместник-председателят на Европейската комисия, Вивиан Рединг, която отговаря също така за комуникацията. „Нашето проучване през пролетта, проведено в пика на кризата, отразява трудностите и предизвикателствата, пред които са изправени европейците през последните месеци. Оттогава ЕС предприе важни и смели мерки за възстановяване на доверието. В резултат на това еврото отново тръгна нагоре и сега сме свидетели на началото на растежа в най-големите икономики в Европа. Несъмнено още е твърде рано да считаме, че сме победители в борбата с кризата. Сега обаче имаме възможността да изградим европейското икономическо управление така, както се подкрепя от гражданите на ЕС, за да може Европа да намери отговор на техните опасения.“

Проучването на Евробарометър през пролетта на 2010 г. беше проведено чрез директни интервюта между 5 и 28 май 2010 г., което съвпадна с пика на европейската дългова криза. Общо 26 641 лица бяха анкетирани в 27-те държави-членки на ЕС.

Резултатите от проучването на Евробарометър през пролетта на 2010 г. показват нарастване на очакванията на гражданите към ЕС: увеличаващ се брой европейци смятат, че нито Съединените американски щати, нито Г-20, а именно ЕС може да предприеме ефективни мерки срещу кризата (26 %, което е увеличение от 4 % спрямо есента на 2009 г.).

Налице е също така повишаваща се подкрепа за по-силно координиране на икономическите и финансовите политики на равнището на ЕС: 75 % от гражданите искат по-силно европейско икономическо управление (+2 % в сравнение с есента на 2009 г. и + 4 % спрямо февруари 2009 г.). Подкрепата за икономическото управление е най-голяма в Словакия (89 %), Белгия (87 %) и Кипър (87 %). Налице е важна промяна в полза на по-силно икономическо управление в няколко държави, а именно Финландия и Ирландия (+13 % спрямо есента на 2009 г.), Белгия и Германия (+7 %), Австрия, Люксембург и Словакия (+6 %) и Нидерландия (+5 %).

Повечето европейци са наясно с най-големите настоящи предизвикателства, пред които са изправени всички държави от ЕС: 74 % са съгласни, че държавата им трябва да се реформира, за да посрещне бъдещите предизвикателства (+1 % спрямо есента на 2009 г.), а 71 % изразяват готовност за реформите, които са в интерес на бъдещите поколения (без промяна). Европейците са раздвоени относно най-добрите подходи за стимулиране на икономическото възстановяване: 74 % считат, че не могат да бъдат отлагани мерките за намаляване на националните бюджетни дефицити и държавните дългове (85 % — в Швеция, 84 % — в Унгария, 83 % — в Германия, 82 % — в Белгия и Кипър, и 80 % — в Чешката република, Гърция и Словения). Същевременно в ЕС-27 46 % също така подкрепят подхода за стимулирането на икономиката чрез бюджетния дефицит (като 36 % са против, а 18 % нямат мнение по въпроса). В 16-те държави от еврозоната резултатът е различен: 42 % се изказват срещу този подход, а 41 % го подкрепят.

Мнозинството европейци потвърждават, че ЕС е набелязал правилните приоритети в стратегията си за икономическо възстановяване „Европа 2020“ (IP/10/225): 92 % споделят виждането, че е необходимо пазарите на труда да се модернизират, за да се увеличи равнището на заетостта, и че помощта за бедните и социално изключените лица следва да е с приоритетно значение. 90 % се изказват в подкрепа на развитието на икономика, която да използва по-малко природни ресурси и да генерира намалено количество парникови газове.

На въпроса за ползите от членството в ЕС 49 % от европейците заявиха през май, че членството на държавата им в ЕС е било „положително нещо“ (- 4 % спрямо есента на 2009 г.). Изразената обществена подкрепа за членството в ЕС все още е по-висока, отколкото през 2001 г., когато след „спукването на интернет балона“ тя беше 48 %.

Също така проучването показва, че през май 2010 г. доверието в институциите на ЕС е останало по-високо в сравнение с това в националните правителства или парламенти (42 % срещу съответно 29 % и 31 %), въпреки че доверието в ЕС спадна в пика на кризата (от 48 % през есента на 2009 г. на 42 %). Доверието беше най-голямо в Естония (68 %), Словакия (65 %), България и Дания (61 %), докато то отбеляза най-ниската си стойност в Обединеното кралство (20 %).

Предвид преговорите по присъединяването, които Европейският съвет започна с Исландия на 27 юли 2010 г. (IP/10/1011), за първи път проучването на Евробарометър през пролетта включваше и директни интервюта с 526 исландци. Хората в Исландия бяха запитани за тяхното отношение като цяло към ЕС. През май 35 % изразиха доверие в ЕС, а 29 % смятаха, че Исландия ще извлече ползи от членството си в ЕС.

Контекст

На 12 май и 30 юни Европейската комисия направи предложения за засилване на икономическото управление и за подобрение на структурния и бюджетния надзор в ЕС (IP/10/561 и IP/10/850).

Последните данни от Евростат (от второто тримесечие на 2010 г.) показват ръст от 1 % на БВП в ЕС-27 спрямо първото тримесечие на 2010 г.

За повече информация

Проучването на Евробарометър от пролетта на 2010 г. (първи резултати) е достъпно на: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb73/eb73_first_en.pdf

Annex

Main findings of the Spring Eurobarometer

Three quarters favour stronger European economic governance

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

What Europeans associate the European Union with

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Perception on the need for reforms at national level

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Confidence in the EU and national governments/parliaments

Question: Generally speaking, do you think that (OUR COUNTRY)'s membership of the European Union is…? Results for period spring 2001- spring 2010. % EU

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Support for "Europe 2020" priorities

Question: For each of the following initiatives, please tell me how important or not you think they are in order for the European Union to exit the present financial and economic crisis and prepare for the next decade. Please use a scale from 1 to 10, where '1' means that you think this initiative is "not at all important" and '10' means that it is "very important". % EU


Side Bar