Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1067

V Bruseli 24. augusta 2010

Cezhraničná trestná činnosť: Komisia vydáva stanovisko k návrhom členských štátov týkajúcich sa zdieľania dôkazov

Vyšetrovateľ, ktorý sa snaží získať dôkazy nachádzajúce sa v i inom členskom štáte EÚ, sa musí opierať o päťdesiat rokov staré pravidlá. Vyšetrovatelia musia na získanie rozličných dôkazov používať rôzne formuláre a postupy. Orgány iného členského štátu môžu požiadavku ignorovať alebo si stanoviť vlastnú lehotu na jej spracovanie. Európska komisia dnes prijala stanovisko k návrhu predloženému siedmimi členskými štátmi EÚ (Rakúskom, Belgickom, Bulharskom, Estónskom, Slovinskom, Španielskom a Švédskom), ktorý sa týka európskeho vyšetrovacieho príkazu – systému, ktorý uľahčuje prácu justičným orgánom, pokiaľ ide o získavanie dôkazov v prípade cezhraničných trestných konaní (alebo vyšetrovanie). Návrh by orgánom umožnil požadovať od orgánov iného členského štátu, aby vykonali vyšetrovanie, zdieľali alebo zhromaždili dôkazy. Ak napríklad švédsky vyšetrovateľ pátra po páchateľoch ukrývajúcich sa v Španielsku, môže požiadať svojich kolegov, aby vykonali domovú prehliadku. V stanovisku, ktoré dnes Komisia uverejnila, sa vyzdvihuje prínosnosť nahradenia súčasného fragmentového systému investigatívnych opatrení jediným právnym rámcom. Vyjadruje sa v ňom aj potreba jasných a zrozumiteľných pravidiel, ktoré by boli v úplnom súlade s Chartou základných práv EÚ. Tieto opatrenia by zahŕňali minimálne normy týkajúce sa získavania dôkazov tak, aby ich prípustnosť na súde bola nespochybniteľná, a normy prísnej ochrany údajov v súvislosti s citlivými informáciami.

„Aby bol boj proti cezhraničnej trestnej činnosti účinný, potrebujú vnútroštátne orgány jasné a nebyrokratické pravidlá spolupráce. Vyšetrovateľ, ktorý vyšetruje medzinárodnú zločineckú skupinu alebo páchateľa, ktorý sa dopustil znásilnení vo viacerých krajinách, by nemal strácať čas vyplňovaním rozličných formulárov. Zároveň však musíme zabezpečiť správne procedurálne záruky, pokiaľ ide o základné práva osôb, ktorých sa vyšetrovanie týka, najmä podozrivých, ktorých vina ešte nebola dokázaná,“ povedala podpredsedníčka EK Viviane Redingová, komisárka pre spravodlivosť. „Podnietiť justičné orgány k tomu, aby navzájom spolupracovali a dôverovali si, nie je jednoduché, no je to však nevyhnutné. Komisia už predložila návrhy na posilnenie práv podozrivých v Európe a zvýšenie dôvery v rozličné vnútroštátne justičné systémy. Budeme sledovať vývoj rozhovorov o európskom vyšetrovacom príkaze. Sme pripravení pomôcť členským štátom zabezpečiť, aby ich návrhy rešpektovali Chartu základných práv EÚ počas rokovaní a aj neskôr v rámci praktického uplatňovanie tohto nástroja EÚ.“

Komisia dnes prijala analýzu návrhu týkajúceho sa zdieľania dôkazov – bez noriem prípustnosti – ktorý 21. mája 2010 predložilo sedem členských štátov (Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Estónsko, Slovinsko, Španielsko a Švédsko). Spojené kráľovstvo takisto vyjadrilo svoje želanie zúčastniť sa na uplatňovaní pripravovanej smernice.

Komisia si uvedomuje výhody, ktoré by návrh členských štátov EÚ týkajúci sa jednoduchšieho a jednotného systému mohol mať, ak by ho sprevádzali vhodné procesné normy a normy týkajúce sa základných práv. Vyšetrovatelia by mohli používať jediný štandardný formulár, ktorým by si priamo vyžiadali všetky druhy dôkazov od orgánu iného členského štátu – od zdieľania výpovedí svedkov až po žiadosť o vykonanie domovej prehliadky. Možnosť poskytnutia svedectva pomocou videospojenia by zabránila aj tomu, aby obete museli opätovne prežívať svoje utrpenie alebo cestovať do inej jurisdikcie, aby poskytli svedectvo.

Orgány by mohli odmietnuť uznanie alebo vykonanie príkazu iba za určitých konkrétnych okolností, napríklad v prípade ohrozenia národnej bezpečnosti.

Komisia si však uvedomuje, že orgány nebudú mať záujem používať zdieľané dôkazy, ako sú bankové údaje, záznamy telefónnych rozhovorov alebo DNA, pokiaľ budú mať pochybnosti o ich pôvode. Preto k návrhu treba pripojiť spoločné minimálne normy týkajúce sa získavania dôkazov v rámci EÚ, aby sa zabezpečila ich prípustnosť na súde a zároveň dodržiavanie základných práv a práva na spravodlivý proces. Každá výmena informácií bude musieť rešpektovať pravidlá EÚ v oblasti ochrany údajov.

Všetkých 27 členských štátov EÚ bude teraz rokovať o konečnom návrhu, o ktorom bude neskôr hlasovať Európsky parlament v rámci riadneho legislatívneho postupu. Komisia potom rozhodne, či je potrebné predložiť samostatné návrhy, najmä pokiaľ ide o získavanie/prípustnosť dôkazov. Všetky návrhy pravidiel EÚ musia rešpektovať Chartu základných práv EÚ.

Súvislosti

Európsky príkaz na získanie dôkazov, ktorý bol prijatý v decembri 2008, umožňuje určitým vyšetrovateľom, aby jeden druhého požiadali o zdieľanie dôkazov, nie však zhromaždenie nových dôkazov. Žiadny takýto príkaz však nikdy nebol vydaný – v porovnaní s 14 000 európskymi zatýkacími rozkazmi vydanými v roku 2008. Dôvodom je skutočnosť, že platí iba v jednom členskom štáte (v Dánsku).

V decembri minulého roku schválili európski lídri štokholmský program. Komisia tieto politické ciele premietla do akčného plánu na obdobie rokov 2010 – 2014 (IP/10/447).

Platné dohody poskytujú justičným orgánom základ pre poskytovanie pomoci, nie však pre uznávanie rozhodnutí. Rada Európy v roku 1959 prijala Európsky dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach. Prostredníctvom Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 29. mája 2000 chcela Rada ministrov EÚ podnietiť spontánnu spoluprácu medzi justičnými, policajnými a colnými orgánmi.

Ďalšie informácie:

Stanovisko Komisie k navrhovanej smernici o Európskom vyšetrovacom príkaze nájdete tu:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Smernicu nájdete tu:

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st09/st09288-ad01.en10.pdf

Domovská stránka Viviane Redingovej, podpredsedníčky Komisie a komisárky pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar