Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1067

Briuselis, rugpjūčio 24 d. 2010

Tarpvalstybiniai nusikaltimai. Komisija teikia nuomonę dėl valstybių narių pasiūlymų, susijusių su dalijimusi įrodymais

Tyrėjas, siekiantis gauti įrodymų kitoje ES šalyje, vadovaujasi 50 metų senumo taisyklių kratiniu. Skirtingo pobūdžio įrodymams gauti tyrėjai turi naudoti įvairias formas ir procedūras. Kitos šalies valdžios institucijos prašymą gali atmesti arba nustatyti savo terminą. Šiandien Europos Komisija parengė nuomonę dėl septynių ES valstybių narių – Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Estijos, Ispanijos, Slovėnijos ir Švedijos – pasiūlymo dėl Europos tyrimo orderio, kuriuo teisėsaugos institucijoms būtų sudarytos geresnės sąlygos gauti įrodymų tiriant tarpvalstybinius nusikaltimus arba nagrinėjant tokių nusikaltimų bylas. Siūloma sudaryti sąlygas valdžios institucijoms kreiptis į kitų šalių institucijas su prašymu tirti, rinkti įrodymus ir jais dalytis. Pavyzdžiui, Švedijos tyrėjas, sekantis nusikaltėlius, kurie slapstosi Ispanijoje, galėtų kreiptis į kolegas toje šalyje ir paprašyti atlikti kratą namuose. Šiandien skelbiamoje Komisijos parengtoje nuomonėje pripažįstama, kad būtų naudinga dabartinę fragmentišką tyrimo priemonių sistemą pakeisti vienu bendru teisiniu pagrindu. Nuomonėje taip pat nurodyta, kad reikalingos aiškios ir išsamios taisyklės, kurios visiškai atitiktų ES pagrindinių teisių chartijos nuostatas. Į šias priemones būtų įtraukti minimalūs įrodymų rinkimo standartai, kad dėl jų priimtinumo teisme nekiltų abejonių, taip pat griežti duomenų apsaugos standartai, taikomi neskelbtinai informacijai.

„Kad nacionalinės valdžios institucijos galėtų veiksmingai kovoti su tarpvalstybiniais nusikaltimais, joms būtinos aiškios ir administraciniu požiūriu kuo paprastesnės bendradarbiavimo taisyklės. Tyrėjas, sekantis tarptautinę nusikalstamą grupuotę ar nusikaltėlį, kaltinamą išprievartavimu keliose šalyse, neturėtų gaišti laiko pildydamas įvairiais formas. Tačiau taip pat turime įtvirtinti tinkamas procedūrines apsaugos priemones, kad būtų gerbiamos asmenų, kurių atžvilgiu vykdomas tyrimas, ypač įtariamųjų, kurie dar nepripažinti kaltais, pagrindinės teisės, – sakė už teisingumą atsakinga Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Itin svarbu ir kartu keblu užtikrinti, kad teisėsaugos institucijos bendradarbiautų ir tarpusavyje pasitikėtų. Komisija jau pateikė pasiūlymų, kuriais siekiama geriau ginti įtariamųjų teises visoje Europoje ir didinti pasitikėjimą skirtingų šalių teisės sistemomis. Stebėsime, kaip vyksta diskusijos apie Europos tyrimo orderį. Esame pasirengę padėti valstybėms narėms užtikrinti, kad per derybas ir vėliau praktiškai taikant šią ES priemonę jų pasiūlymai atitiktų ES pagrindinių teisių chartijos nuostatas.“

Šiandien Komisija parengė septynių ES valstybių narių – Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Estijos, Ispanijos, Slovėnijos ir Švedijos – 2010 m. gegužės 21 d. pateiktą pasiūlymą dėl dalijimosi įrodymais, į kurį neįtraukti priimtinumo standartai. Pageidavimą dalyvauti įgyvendinant siūlomą direktyvą taip pat išreiškė Jungtinė Karalystė.

Komisija pabrėžė, kad nustačius tinkamus procedūrinius ir pagrindinių teisių standartus, ES valstybių narių pasiūlymas įtvirtinti paprastesnę ir suvienodintą sistemą duotų naudos. Norėdami iš kolegų kitose šalyse gauti visų rūšių įrodymus, pvz., liudytojų parodymus ar kratos rezultatus, tyrėjai galėtų naudotis viena standartine forma. Tokiu būdu nukentėjusiesiems nereiktų parodymų duoti keletą kartų, užuot vykę į teismą, parodymus jie galėtų duoti per vaizdo konferenciją.

Valdžios institucijos atsisakyti pripažinti arba vykdyti tokius orderius galėtų tik retais atvejais, pavyzdžiui, nacionalinio saugumo sumetimais.

Tačiau Komisija nurodė, kad valdžios institucijos tokiais bendrais įrodymais, kaip banko duomenys, telefoninių pokalbių įrašai arba DNR, noriai dalysis tik tada, kai bus įtvirtintas tarpusavio pasitikėjimas dėl tokių įrodymų rinkimo būdų. Todėl būtina parengti bendrus minimalius įrodymų rinkimo visoje ES standartus, užtikrinti jų priimtinumą teisme ir pagrindinių teisių ir teisės į teisingą teismo procesą paisymą. Keičiantis duomenimis turi būti laikomasi ES duomenų apsaugos taisyklių.

Visos 27 ES valstybės narės derėsis dėl galutinio pasiūlymo, dėl kurio Europos Parlamente bus balsuojama pagal įprastą teisėkūros procedūrą. Tuomet Komisija nuspręs, ar būtina parengti atskirus pasiūlymus, visų pirma dėl įrodymų gavimo ir jų priimtinumo. Pasiūlymai dėl ES taisyklių turi atitikti ES pagrindinių teisių chartijos nuostatas.

Pagrindiniai faktai

Naudodamiesi Europos įrodymų orderiu, dėl kurio susitarta 2008 m. gruodžio mėn., kai kurie tyrėjai gali prašyti vieni kitų pasidalyti turimais įrodymais, bet ne rinkti naujus įrodymus. Tačiau kol kas nebuvo išduotas nė vienas orderis, palyginti su 2008 m. išduotais 14 000 Europos arešto orderių, nes tyrimo orderis galioja tik vienoje valstybėje narėje – Danijoje.

Praėjusių metų gruodžio mėn. Europos šalių vadovai patvirtino Stokholmo programą. Komisija pagal šiuos politikos tikslus sukūrė 2010–2014 m. veiksmų planą (IP/10/447).

Esamais susitarimais parengtas pagrindas, pagal kurį teisėsaugos institucijos padeda vienos kitoms priimti sprendimus, tačiau nereikalauja jų pripažinti. 1959 m. Europos Taryba priėmė Europos konvenciją dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose. 2000 m. gegužės 29 d. Europos konvencija dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose ES Ministrų Taryba siekė paskatinti savanorišką teismų, policijos ir muitinių bendradarbiavimą.

Daugiau informacijos

Komisijos nuomonė dėl Direktyvos dėl Europos tyrimo orderio pasiūlymo pateikta adresu

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Direktyvos pasiūlymą galima rasti adresu

http://register.consilium.europa.eu/pdf/lt/10/st09/st09288-ad01.lt10.pdf.

Už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar