Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1067

Brüssel, 24. august 2010

Piiriülene kuritegevus: komisjon avaldab arvamuse tõendite jagamist käsitlevate liikmesriikide ettepanekute kohta

Mõnes teises ELi liikmesriigis tõendeid koguv uurija peab oma töös lähtuma 50 aastat vanadest omavahel kooskõlastamata eeskirjadest. Tõendite saamiseks peavad uurijad kasutama erinevaid dokumendivorme ja menetlusi. Teise riigi ametiasutused ei pruugi taotlust menetlusse võtta või võivad kehtestada oma tähtajad. Euroopa Komisjon võttis täna vastu arvamuse, mis käsitleb seitsme ELi liikmesriigi (Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Rootsi ja Sloveenia) esitatud ettepanekut Euroopa uurimismääruse kohta. Viimase näol on tegemist süsteemiga, mis lihtsustab kohtuasutuste tööd riikidevahelises kriminaalmenetluses (ja uurimises) tõendite hankimisel. Ettepanekuga antaks ametiasutustele võimalus paluda teise riigi ametiasutustel uurida, jagada ja koguda tõendeid. Kui Rootsi uurija jälitab Hispaanias redutavaid kurjategijaid, siis oleks tal võimalus paluda Hispaania kolleegidel teostada läbiotsimine. Täna komisjoni avaldatud arvamuses rõhutatakse lisaväärtust, mis tekib praeguse killustatud uurimissüsteemi asendamisel ühtse õigusraamistikuga. Arvamuses märgitakse samuti ära vajadus kehtestada selged ja üksikasjalikud eeskirjad, mis oleksid täielikult kooskõlas ELi põhiõiguste hartaga. Kõnealused meetmed hõlmaksid tõendite kogumise miinimumnõudeid, et tõendite kasutamisel kohtus ei tekiks kahtlust nende vastuvõetavuse osas. Meetmed hõlmavad ka tundliku teabe kõrgeid andmekaitsenõudeid.

„Tõhusaks võitluseks piiriülese kuritegevusega on liikmesriikide ametiasutustel omavaheliseks koostööks vaja selgeid ja bürokraatiavabu eeskirju. Rahvusvahelist kuritegelikku ühendust või mitmes riigis vägistamise toime pannud isikut jälitav uurija ei peaks aega raiskama erinevate dokumentide täitmisele. Samal ajal peame olema kindlad, et kohaldatakse õigeid menetluslikke tagatisi, milles on tagatud uurimisega hõlmatud isikute põhiõigused, eelkõige nende kahtlusaluste õigused, keda ei ole süüdi mõistetud,” ütles komisjoni asepresident ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse volinik Viviane Reding. „Õigusasutuste ärgitamine vastastikusele usalduslikule koostööle on delikaatne ja samal ajal väga oluline teema. Komisjon on juba esitanud ettepanekud, kuidas parandada kahtlusaluste õigusi Euroopas ning tõsta usaldust erinevate liikmesriikide kohtusüsteemide suhtes. Me jälgime Euroopa uurimismäärust käsitlevat arutelu. Oleme valmis aitama liikmesriike läbirääkimiste ajal tagama, et nende ettepanekud oleksid kooskõlas ELi põhiõiguste hartaga, ja hiljem kõnealuse ELi õigusakti kohaldamisel praktikas.”

Komisjon esitas täna analüüsi seitsme ELi liikmesriigi (Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Rootsi ja Sloveenia) 21. mail 2010 esitatud tõendite jagamist käsitleva ettepaneku kohta. Ettepanek ei hõlma tõendite vastuvõetavust käsitlevaid nõudeid. Ka Ühendkuningriik teatas oma soovist kavandatavas direktiivis osaleda.

Komisjon märkis, et ELi liikmesriikide ettepanekust lihtsama ja ühtlustatuma süsteemi kohta võiks olla kasu juhul, kui sellega kaasneksid ka asjakohased menetluslikud ja põhiõigusi käsitlevad nõuded. Uurijad võiksid teise riigi uurijalt tõendite küsimiseks kasutada üht standardvormi, mis võiks hõlmata erinevaid küsimusi, näiteks tunnistajate ütlusi või läbiotsimise teostamist. Video vahendusel tunnistuste andmine tuleks kasuks ka ohvritele, kes ei peaks oma raskeid katsumusi mitmel korral uuesti läbi elama või tunnistuste andmiseks mõnda teise kohtualluvuspiirkonda sõitma.

Ametiasutused võivad taotluste vastuvõtmisest või nende täitmisest keelduda ainult erandjuhtudel, kui tegemist on riikliku julgeolekut käsitlevate probleemidega.

Komisjon märkis siiski, et ametiasutused ei kasuta meeleldi selliseid jagatud tõendeid nagu panga- ja telefoniandmed või DNA enne, kui neil on tekkinud tõendite hankimise viisi suhtes vastastikune usaldus. Seetõttu on vaja kinnitada kogu ELi hõlmavad tõendite kogumist käsitlevad ühtsed miinimumnõuded, et oleks tagatud tõendite vastuvõtmine kohtus ning põhiõiguste ja õiglase kohtupidamise õiguse järgimine. Igasugune andmevahetus peab olema kooskõlas ELi andmekaitse eeskirjadega.

Kõik ELi 27 liikmesriiki hakkavad nüüd arutama lõpliku ettepaneku üle, mis tuleb hääletamisele Euroopa Parlamendis kaasotsustamismenetluse raames. Komisjon otsustab seejärel, kas tõendite hankimise/vastuvõetavuse kohta tuleb esitada täiendavaid ettepanekuid. Kõik ELi eeskirjade ettepanekud peavad olema kooskõlas ELi põhiõiguste hartaga.

Taust

2008. aasta detsembris vastu võetud Euroopa tõendikogumismäärus võimaldab teatavatel uurijatel taotleda olemasolevate tõendite jagamist, kuid mitte uute tõendite kogumist. Euroopa tõendikogumismäärust ei ole siiski ühelgi korral kasutatud, kuna see on kehtiv ainult ühes liikmesriigis (Taani). Euroopa vahistamismäärust on võrdlusena väljastatud juba 14 000 korral.

Eelmise aasta detsembris kiitsid Euroopa juhid heaks Stockholmi programmi. Komisjon koostas nende poliitiliste eesmärkide alusel tegevuskava aastateks 2010–2014 (IP/10/447).

Kehtivate lepingutega luuakse ainult alus kohtuasutuste omavahelisele abile, kuid mitte üksteise otsuste tunnustamisele. Euroopa Nõukogu võttis 1959. aastal vastu kriminaalasjades vastastikuse abistamise Euroopa konventsiooni. 29. mai 2000. aasta konventsiooniga Euroopa Liidu riikide vahelise vastastikuse õigusabi kohta kriminaalasjades soovis ELi nõukogu julgustada kohtu-, politsei- ja tolliasutuste spontaanset koostööd.

Lisateave

Komisjoni arvamus Euroopa uurimismäärust käsitleva kavandatava direktiivi kohta on kättesaadav järgmisel veebisaidil:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Kavandatav direktiiv on kättesaadav järgmisel veebisaidil:

http://register.consilium.europa.eu/pdf/et/10/st09/st09288-ad01.et10.pdf

Komisjoni asepresident ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse volinik Viviane Redingu veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar