Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1063

Bryssel den 23 augusti 2010

Europeiska kommissionen uppmanar 14 EU-medlemsstater att se till att gränsöverskridande brott inte lönar sig

Förra månaden förverkade italienska myndigheter 60 miljoner euro från maffian. I Storbritannien beslagtogs 92,3 miljoner pund från en liga med egendomar i Dubai. Beslagen motsvarar bara en ringa del av brottsorganisationernas totala tillgångar, vilka i dag lätt kan flyttas över gränserna. Därför finns det sedan 2006 EU-regler (Rådets rambeslut 2006/783/JHA) som gör att medlemsstaterna kan få beslag genomförda utomlands. En rapport från Europeiska kommissionen, som läggs fram i dag, visar emellertid att hälften av alla EU-länder ännu inte har infört dessa regler i sin lagstiftning. Detta innebär exempelvis att medlemmar i en brottsorganisation som står åtalade i Frankrike har tillgångar – det kan vara fråga om fast egendom, tvättade pengar eller stulna bilar – i Slovakien eller Bulgarien som är oåtkomliga för franska myndigheter. Enligt EU-reglerna ska de rättsliga myndigheterna kunna begära att deras motsvarighet i en annan medlemsstat verkställer ett beslut om förverkande, men dagens rapport visar att bristande genomförande och byråkratiskt krångel, som ofta bottnar i ett svagt förtroende för andra länders rättssystem, fortfarande gör det svårt att komma åt brottsorganisationernas tillgångar.

I en tid av ekonomisk kris är det olyckligt att det finns EU-medlemsstater som låter många miljarder euro, som dömda brottslingar har tillgång till, slinka genom maskorna. Detta händer trots att regeringarna beslutade om gemensamma regler om förverkande för fyra år sedan”, sade Viviane Reding, EU-kommissionens vice ordförande och kommissionsledamot med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap. ”Många medlemsstaters obenägenhet att följa rådets rambeslut, som de alla har godkänt, visar än en gång tydligt varför EU:s område för rättvisa är beroende av Lissabonfördraget. I framtiden behöver vi tydligare regler, enhetligare tillämpning och genomförande samt – framför allt – förtroende mellan rättssystemen. Under tiden som vi väntar på detta uppmanar jag medlemsstaterna att införa dessa regler i sin lagstiftning så att de rättsliga myndigheterna kan samarbeta och effektivt komma åt brottslingarnas orättfångna tillgångar.”

Brottslingar drar fördel av de öppna gränserna inom EU och flyttar stöldgods eller olagliga varor över gränserna. Möjligheten till förverkande är ett värdefullt verktyg när det gäller att sätta stopp för denna verksamhet.

Enligt EU:s regler kan ett EU-land översända ett beslut om förverkande till det land i vilket den person som beslutet riktar sig till bor eller har egendom eller inkomst. Detta land verkställer sedan förverkandet enligt sina egna regler och utan vidare formaliteter.

Dagens rapport visar emellertid att i februari 2010 hade endast 13 av EU:s 27 medlemsstater infört dessa regler i sin lagstiftning. Fastän tidsfristen för genomförandet av åtgärden löpte ut den 24 november 2008, meddelade sju medlemsstater kommissionen att lagstiftningsarbetet fortfarande pågick samtidigt som återstående sju stater inte lämnade några upplysningar alls (se bilaga).

De 13 medlemsstater som har infört reglerna tillämpar dem redan i kampen mot brottsligheten. Sedan reglerna trädde i kraft har exempelvis de rättsliga myndigheterna i Nederländerna översänt 121 beslut om förverkande till sina motsvarigheter inom EU. Värdet av de berörda tillgångarna uppgår till närmare 20 miljoner euro.

Bristande förtroende för rättsystemen hämmar det rättsliga samarbetet

Enligt nuvarande EU-regler finns ett begränsat antal omständigheter under vilka medlemsstaterna kan vägra att genomföra beslut om förverkande. Till dessa hör att verkställandet av beslutet inte får stå i strid med bis idem-principen (förbud mot dubbel lagföring) och att det inte får gå alltför tid mellan brott och slutlig dom. Dagens rapport visar emellertid att alla länder utom tre (Irland, Portugal och Nederländerna1) har lagt till ytterligare skäl till att vägra verkställighet av andra länders beslut om förverkande. Detta begränsar verkan av ett instrument som är avsett att underlätta för länderna att omedelbart erkänna varandras beslut.

I dagens rapport varnar kommissionen också för att även om reglerna gäller, händer det fortfarande att beslut om förverkande fortfarande inte erkänns automatiskt på grund av juridiska formaliteter. Detta gäller exempelvis kravet på offentliga utfrågningar, som har lagts till de nationella reglerna i fyra länder (Tjeckien, Polen, Rumänien och Slovenien).

I mars sade kommissionsledamoten med ansvar för rättsliga frågor, Vivianne Reding, att ömsesidigt förtroende är en förutsättning för att de rättsliga myndigheterna ska kunna erkänna varandras beslut (SPEECH/10/89). Därför har kommissionen sammanställt en prioriteringslista med gemensamma miniminormer – med rätt till tolkning och översättning för den misstänkte som första prioritet (träder i kraft redan i höst – IP/10/746) och en lista över rättigheter (förslag av den 20 juli – IP/10/989).

Bakgrund

Den 6 oktober 2006 enades EU:s medlemsstater om att låta rådet fatta ett rambeslut (2006/783/JHA) om ömsesidigt erkännande av beslut om förverkande och genast börja genomföra beslut om förverkande som fattats av behöriga myndigheter i andra EU-länder.

Innan Lissabonfördraget trätt i kraft antogs EU-bestämmelser om rättsligt samarbete inom ramen för den s.k. ”tredje pelaren” i form av ”rambeslut”. Dessa var bindande för medlemsstaterna i fråga om resultaten, men tillät medlemsstaternas myndigheter att fritt välja form och metoder för genomförandet. Detta kunde ge upphov till olika regler som i praktiken kunde leda till stora variationer inom EU. Under en övergångsperiod fram till 2014, kan kommissionen inte vidta några rättsliga åtgärder för att säkerställa att medlemsstaterna genomför dessa regler, vilket är något som den har möjlighet att göra på andra politikområden. Under denna period kommer den att övervaka och aktivt stödja det faktiska genomförandet och efterlevnaden i medlemsstaterna.

Nyhetssidan för rättsliga och inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Hemsida för Viviane Reding, EU-kommissionens vice ordförande och kommissionsledamot med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

Notification of implementation of Council Framework Decision 2006/783/JHA as of February 2010

Country

State of play

Extra grounds for refusal

Austria

Full implementation

Yes

Belgium

Implementation in process

Bulgaria

No notification

Cyprus

Implementation in process

Czech Republic

Full implementation

Yes

Denmark

Full implementation

Yes

Estonia

No notification

Finland

Full implementation

Yes

France

Implementation in process

Germany

Full implementation

Yes

Greece

Implementation in process

Hungary

Full implementation

Yes

Ireland

Full implementation

No

Italy

Implementation in process

Latvia

Full implementation

Yes

Lithuania

Implementation in process

Luxembourg

No notification

Malta

No notification

The Netherlands

Full implementation

No

Poland

Full implementation

Yes

Portugal

Full implementation

No

Romania

Full implementation

Yes

Slovakia

No notification

Slovenia

Full implementation

Yes

Spain

Implementation in process

Sweden

No notification

United Kingdom

No notification

1 :

Den rapport som antagits i dag färdigställdes i februari 2010, medan Nederländerna omsatte reglerna i sin nationella lagstiftning i april 2010. Därför framgår det nu av rapporten att Irland och Portugal är de enda två länder som ännu inte har infört några extra skäl för att vägra verkställighet.


Side Bar