Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1063

V Bruseli 23. augusta 2010

Európska komisia vyzýva 14 členských štátov EÚ, aby prijali opatrenia na potlačenie cezhraničnej trestnej činnosti

Počas uplynulého mesiaca skonfiškovali talianske orgány majetok mafie v hodnote 60 miliónov EUR. V Spojenom kráľovstve bolo zabavených 92,3 miliónov libier patriacich medzinárodnej zločineckej skupine, ktorá vlastnila nehnuteľný majetok v Dubaji. Tieto konfiškácie sa dotkli iba zlomku celkového majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti, ktorý je v dnešnej dobe ľahké presúvať cez hranice. Z tohto dôvodu umožňujú pravidlá EÚ platné od roku 2006 (rámcové rozhodnutie Rady 2006/783/SVV) skonfiškovať zisk z trestnej činnosti v zahraničí. Zo správy, ktorú dnes uverejnila Európska komisia, však vyplýva, že polovica členských krajín EÚ tieto pravidlá ešte nezačala uplatňovať. To znamená, že aktíva (napr. majetok, vypraté peniaze alebo ukradnuté autá) zločineckej skupiny súdne stíhanej vo Francúzsku sú v bezpečí napríklad na Slovensku alebo v Bulharsku. Pravidlá EÚ by mali umožňovať súdnym orgánom, aby svojich partnerov v iných členských štátoch mohli požiadať o vykonanie príkazov na konfiškáciu. V dnešnej správe však bolo poukázané na to, že nedostatočné uplatňovanie týchto pravidiel a byrokracia, ktoré často odzrkadľujú nedostatok dôvery v súdne systémy ostatných krajín, stále komplikujú zhabanie majetku získaného trestnou činnosťou.

„V čase hospodárskej krízy je smutné, že členské štáty EÚ dopustia, aby majetky z trestnej činnosti v hodnote miliárd eur prekĺzli cez sieť. Dochádza k tomu aj napriek tomu, že vlády sa dohodli na opatreniach konfiškácie už pred štyrmi rokmi,“ povedala Viviane Redingová, podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo. „Neochota mnohých členských štátov splniť požiadavky rámcových rozhodnutí Rady, s ktorými všetky štáty súhlasili, poskytuje jasnú odpoveď na otázku, prečo bola pre oblasť spravodlivosti EÚ potrebná Lisabonská zmluva. V budúcnosti musíme mať jasnejšie pravidlá, musíme ich dôslednejšie uplatňovať a presadzovať a predovšetkým musí existovať dôvera medzi súdnymi systémami jednotlivých krajín. Nateraz vyzývam členské štáty, aby zaviedli pravidlá na boj proti trestnej činnosti a umožnili tak súdnym orgánom spolupracovať a účinne konfiškovať zisky z trestnej činnosti.“

Zločinci využívajú otvorené hranice v rámci EÚ a pašujú ukradnutý majetok alebo ilegálny tovar cez hranice. Konfiškácia predstavuje dôležitý prostriedok na zastavenie týchto aktivít.

Podľa pravidiel EÚ môže členský štát predložiť príkaz na konfiškáciu inému štátu, v ktorom žije osoba, ktorej sa tento príkaz týka, alebo v ktorom má táto osoba majetok alebo príjem. Tento štát priamo vykoná konfiškáciu podľa svojich vnútroštátnych pravidiel bez akýchkoľvek ďalších formalít.

Z dnešnej správy však vyplýva, že do februára 2010 zaviedlo tieto pravidlá iba 13 z 27 členských štátov EÚ. Hoci konečným termínom na zavedenie opatrení bol 24. november 2008, sedem krajín informovalo Komisiu, že legislatívny proces ešte nie je ukončený a ďalších sedem krajín nepodalo žiadne informácie (pozri prílohu).

Trinásť členských štátov, ktoré zaviedli tieto pravidlá, ich už využíva v boji proti trestnej činnosti. Napríklad justičné orgány Holandska od začatia uplatňovania týchto pravidiel predložili svojim partnerom v EÚ 121 príkazov na konfiškáciu, ktoré sa týkali majetku v celkovej hodnote takmer 20 miliónov EUR.

Bez dôvery v spravodlivosť súdnych systémov je spolupráca v oblasti súdnictva obmedzená

Súčasné pravidlá EÚ obsahujú zoznam určitých okolností, v prípade ktorých môžu členské štáty odmietnuť vykonanie príkazu na konfiškáciu, ako napríklad porušenie zákazu dvojitého stíhania za ten istý trestný čin alebo príliš veľké oneskorenie medzi spáchaním trestného činu a odsúdením. Z dnešnej správy však vyplýva, že okrem troch krajín (Írsko, Portugalsko a Holandsko1) všetky ostatné doplnili ďalšie dôvody odmietnutia vykonania príkazov na konfiškáciu vydaných inými krajinami. Táto skutočnosť obmedzuje vplyv nástroja, ktorého cieľom je umožniť orgánom, aby okamžite navzájom uznávali svoje rozhodnutia.

V dnešnej správe Komisie sa zároveň upozorňuje, že aj v prípade krajín, v ktorých sú zavedené pravidlá, príkazy na konfiškáciu stále nie sú uznávané automaticky z dôvodu právnych formalít, ako sú verejné vypočutia, ktoré boli doplnené do vnútroštátnych pravidiel v štyroch krajinách (Česká republika, Poľsko, Rumunsko a Slovinsko).

Komisárka EÚ pre oblasť spravodlivosti Redingová v marci vyhlásila, že je potrebná vzájomná dôvera, aby súdne orgány navzájom uznávali svoje rozhodnutia (PREJAV/10/89). Prioritou Komisie je preto vytvoriť spoločné minimálne požiadavky. Prvým krokom je právo na tlmočenie a preklad pre osoby podozrivé zo spáchania trestného činu (toto právo nadobudne platnosť teraz na jeseň – IP/10/746) a listina práv (navrhnutá 20. júla − IP/10/989).

Kontext

Členské štáty EÚ schválili 6. októbra 2006 rámcové rozhodnutie Rady (2006/783/SVV) o uznávaní a okamžitom vykonávaní príkazov na konfiškáciu vydaných príslušnými orgánmi iných členských štátov EÚ.

Pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy boli pravidlá EÚ v oblasti spravodlivosti prijímané v rámci tzv. „tretieho piliera“ ako „rámcové rozhodnutia“, ktoré boli záväzné pre členské štáty, pokiaľ ide o výsledky, ale výber spôsobu a metódy ich dosiahnutia bol na rozhodnutí vnútroštátnych orgánov. V dôsledku tohto postupu mohli byť v EÚ prijaté zblížené pravidlá, ktoré sa v skutočnosti mohli do značnej miery odlišovať. Počas prechodného obdobia, ktoré trvá do roku 2014, Komisia nemôže podniknúť právne kroky s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty uplatňovali tieto pravidlá, tak ako to môže urobiť v iných oblastiach politík. Kým sa toto prechodné obdobie neskončí, bude Komisia aj naďalej monitorovať a aktívne podporovať účinné uplatňovanie pravidiel a dosahovanie súladu zo strany členských štátov.

Informačné centrum spravodlivosti a vnútorných vecí:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Domovská stránka Viviane Redingovej, podpredsedníčky Komisie a komisárky pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

Notification of implementation of Council Framework Decision 2006/783/JHA90 as of February 2010

Country

State of play

Extra grounds for refusal

Austria

Full implementation

Yes

Belgium

Implementation in process

Bulgaria

No notification

Cyprus

Implementation in process

Czech Republic

Full implementation

Yes

Denmark

Full implementation

Yes

Estonia

No notification

Finland

Full implementation

Yes

France

Implementation in process

Germany

Full implementation

Yes

Greece

Implementation in process

Hungary

Full implementation

Yes

Ireland

Full implementation

No

Italy

Implementation in process

Latvia

Full implementation

Yes

Lithuania

Implementation in process

Luxembourg

No notification

Malta

No notification

The Netherlands

Full implementation

No

Poland

Full implementation

Yes

Portugal

Full implementation

No

Romania

Full implementation

Yes

Slovakia

No notification

Slovenia

Full implementation

Yes

Spain

Implementation in process

Sweden

No notification

United Kingdom

No notification

1 :

Upozorňujeme na skutočnosť, že správa, ktorá bola dnes prijatá, bola vypracovaná vo februári 2010, pričom Holandsko prijalo vnútroštátne vykonávajúce predpisy v apríli 2010. Z tohto dôvodu sa v správe uvádza, že Írsko a Portugalsko sú jediné dve krajiny, ktoré nezaviedli ďalšie dôvody odmietnutia vykonania príkazov na konfiškáciu.


Side Bar