Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1063

Brussel, 23 augustus 2010

Europese Commissie roept veertien EU-lidstaten op het nodige te doen opdat grensoverschrijdende misdaad niet loont

Vorige maand hebben Italiaanse autoriteiten voor 60 miljoen euro tegoeden van de maffia geconfisqueerd. In het VK werd 92,3 miljoen pond in beslag genomen bij een internationale misdaadorganisatie met eigendommen in Dubai. De inbeslagnames vertegenwoordigden slechts een fractie van de totale bezittingen van de misdadigers, die vandaag makkelijk over de grens kunnen worden gebracht. Daarom mogen de lidstaten krachtens de EU-regels die sinds 2006 van kracht zijn (Kaderbesluit 2006/783/JBZ van de Raad), in het buitenland verzoeken om confiscatie van door misdaad verkregen tegoeden. Uit een verslag dat de Europese Commissie vandaag heeft gepubliceerd, blijkt evenwel dat de helft van de EU-lidstaten deze regels nog niet ten uitvoer heeft gelegd. Dit betekent dat de tegoeden - vastgoed, witgewassen geld of gestolen auto's - van een criminele organisatie die in Frankrijk wordt vervolgd, veilig zijn in bijvoorbeeld Slowakije of Bulgarije. De gerechtelijke autoriteiten zouden dankzij de EU-regels de mogelijkheid moeten krijgen hun collega's in andere lidstaten te vragen beslissingen tot confiscatie ten uitvoer te leggen. Het verslag van vandaag toont echter aan dat het als gevolg van gebrekkige tenuitvoerlegging en bureaucratische rompslomp - die vaak een uiting vormen van een gebrek aan vertrouwen in de justitie van andere landen - nog altijd moeilijk is criminele tegoeden in beslag te nemen.

"Het valt te betreuren dat de EU-lidstaten in tijden van economische crisis miljarden euro's aan tegoeden van veroordeelde misdadigers door de mazen van het net laten glippen. Dit gebeurt ondanks het feit dat de regeringen het vier jaar geleden eens zijn geworden over confiscatiemaatregelen", aldus vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie, fundamentele rechten en burgerschap. "Het feit dat vele lidstaten niet bereid zijn de kaderbesluiten van de Raad na te leven - waarmee zij alle hebben ingestemd - maakt opnieuw duidelijk waarom de EU-ruimte van rechtvaardigheid het Verdrag van Lissabon nodig had. Wij moeten in de toekomst duidelijker regels hebben, een meer consequente toepassing en handhaving en vooral vertrouwen tussen de verschillende justitiële stelsels onderling. Intussen doe ik een beroep op de lidstaten om de regels voor misdaadbestrijding vast te stellen zodat de gerechtelijke instanties kunnen samenwerken en de strijd tegen illegale criminele winsten aanbinden."

Criminelen profiteren van de open grenzen in de EU door gestolen of illegale goederen over de grens te brengen. Confiscatie is een belangrijk middel om een eind aan deze praktijk te maken.

Krachtens de EU-regels kan een EU-lidstaat een beslissing tot confiscatie zenden naar een ander land waar de bestemmeling van de beslissing woont of eigendom of inkomsten heeft. Het andere land voert de confiscatie onmiddellijk uit op grond van zijn eigen binnenlandse regels, zonder enige verdere formaliteit.

Uit het verslag van vandaag blijkt evenwel dat in februari 2010 slechts dertien van de 27 EU-lidstaten de regels hebben omgezet. Hoewel de termijn voor omzetting van de maatregelen 24 november 2008 was, hebben zeven landen de Commissie meegedeeld dat het wetgevend proces nog aan de gang was, terwijl de overige zeven geen informatie verstrekten (zie bijlage).

De dertien lidstaten die de regels hebben omgezet, passen ze al toe voor de misdaadbestrijding. Zo bijvoorbeeld hebben de gerechtelijke instanties in Nederland sinds de inwerkingtreding van de regels 121 beslissingen tot confiscatie aan hun ambtgenoten in de EU gezonden voor tegoeden die in totaal een waarde van bijna 20 miljoen euro vertegenwoordigen.

Justitiële samenwerking is beperkt zonder vertrouwen tussen de verschillende justitiële stelsels

De huidige EU-regels voorzien slechts in beperkte uitzonderingsgevallen waarin de lidstaten kunnen weigeren een beslissing tot confiscatie uit te voeren, zoals schending van de regel dat geen dubbele bestraffing voor dezelfde misdaad mogelijk is of zeer lange termijnen tussen de feiten en de definitieve veroordeling. Uit het verslag van vandaag blijkt evenwel dat alle landen behalve drie (Ierland, Portugal en Nederland1) aanvullende redenen hebben ingevoerd om de uitvoering van confiscatiebeslissingen van andere landen te weigeren. Dit vermindert de impact van een instrument dat bedoeld is om de autoriteiten in staat te stellen elkaars beslissingen onmiddellijk te erkennen.

Het verslag van de Commissie wijst er ook op dat zelfs wanneer de regels zijn omgezet, de beslissingen tot confiscatie niet automatisch worden erkend, als gevolg van juridische formaliteiten zoals openbare hoorzittingen, die in vier landen (Tsjechië, Polen, Roemenië en Slovenië) aan de nationale regels zijn toegevoegd.

In maart verklaarde EU-commissaris voor Justitie, mevrouw Reding, dat wederzijds vertrouwen nodig is opdat de gerechtelijke instanties elkaars beslissingen zouden erkennen (SPEECH/10/89). De Commissie kent daarom prioriteit toe aan het vaststellen van gemeenschappelijke minimumnormen, te beginnen met het recht op vertolking en vertaling voor verdachten in strafzaken, dat al deze herfst van kracht wordt (IP/10/746) en een verklaring van rechten (voorgesteld op 20 juli – IP/10/989).

Achtergrond

Op 6 oktober 2006 zijn de EU-lidstaten het eens geworden over een kaderbesluit van de Raad (2006/783/JBZ) voor de erkenning en onmiddellijke tenuitvoerlegging van beslissingen tot confiscatie die de bevoegde instanties van EU-lidstaten elkaar toezenden.

Vóór het Verdrag van Lissabon werden de EU-regels op het gebied van justitie uit hoofde van de vroegere zogenoemde "derde pijler" goedgekeurd als "kaderbesluiten". Die kaderbesluiten waren bindend voor de lidstaten wat betreft de resultaten, maar de keuze van vorm en werkwijze werd aan de nationale autoriteiten overgelaten. Dit resulteerde soms in weinig precieze regels, die in de praktijk sterk konden verschillen tussen de diverse lidstaten. Gedurende een overgangsperiode tot 2014 kan de Commissie, anders dan op andere beleidsterreinen, geen juridische stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de lidstaten deze regels handhaven. Tot die tijd zal de Commissie de doeltreffende tenuitvoerlegging en naleving door de lidstaten blijven controleren en actief ondersteunen.

Newsroom Justitie en binnenlandse zaken:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter en EU-commissaris voor Justitie, fundamentele rechten en burgerschap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

Notification of implementation of Council Framework Decision 2006/783/JHA as of February 2010

Country

State of play

Extra grounds for refusal

Austria

Full implementation

Yes

Belgium

Implementation in process

Bulgaria

No notification

Cyprus

Implementation in process

Czech Republic

Full implementation

Yes

Denmark

Full implementation

Yes

Estonia

No notification

Finland

Full implementation

Yes

France

Implementation in process

Germany

Full implementation

Yes

Greece

Implementation in process

Hungary

Full implementation

Yes

Ireland

Full implementation

No

Italy

Implementation in process

Latvia

Full implementation

Yes

Lithuania

Implementation in process

Luxembourg

No notification

Malta

No notification

The Netherlands

Full implementation

No

Poland

Full implementation

Yes

Portugal

Full implementation

No

Romania

Full implementation

Yes

Slovakia

No notification

Slovenia

Full implementation

Yes

Spain

Implementation in process

Sweden

No notification

United Kingdom

No notification

1 :

Het vandaag goedgekeurde verslag is voltooid in februari 2010, maar Nederland heeft zijn nationale uitvoeringsvoorschriften in april 2010 vastgesteld. Als gevolg daarvan vermeldt het verslag dat Ierland en Portugal de enige twee landen zijn die geen aanvullende gronden voor weigering hebben ingevoerd.


Side Bar