Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1063

Brussell, it-23 ta’ Awwissu 2010

Il-Kummissjoni Ewropea tappella lil 14-il Stat Membru tal-UE biex dawn jiżguraw li l-kriminalità transkonfinali ma trendix

Ix-xahar li għadda l-awtoritajiet Taljani kkonfiskaw b'kemm jiswew € 60 miljun assi tal-Mafja. Fir-Renju Unit, inħatfu £92.3 miljun mingħand ċirku internazzjonali kriminali bi proprjetà fid-Dubaj. Dawn il-konfiski laħqu biss parti żgħir mill-ġid totali tal-kriminali, li llum jista' jiġi faċilment trasferit minn konfini għal ieħor. Huwa għalhekk li r-regoli tal-UE, fis-seħħ mill-2006 (id-Deċiżjoni ta' Qafas tal-Kunsill 2006/783/JHA) jippermettu lill-Istati Membri jikkonfiskaw assi kriminali li jkunu barra l-pajjiż. Madankollu, rapport ippubblikat mill-Kummissjoni Ewropea llum juri li nofs il-pajjiżi tal-UE għad iridu jadottaw dawn ir-regoli. Dan ifisser li l-assi li jkunu jappartjenu lil organizzazzjoni kriminali li, nagħmlu mod, tkun qed taffaċċja prosekuzzjoni fi Franza – sew jekk dawn l-assi jkunu jikkonsistu fi proprjetà, flus maħsula jew karozzi misruqa – ma jkunux jistgħu jinqabdu jekk ikunu fis-Slovakkja jew fil-Bulgarija, dejjem bħala eżempju.. Ir-regoli tal-UE suppost jippermettu lill-awtoritajiet tal-ġustizzja jitolbu lill-kollegi rispettivi tagħhom fi Stati Membri oħra biex dawn jinfurzaw l-ordnijiet ta' konfiska, iżda r-rapport tal-lum tefa' dawl fuq il-fatt li l-implimentazzjoni batut, u l-ħafna burokrazija, li ta’ spiss huma turija ta' nuqqas ta' fiduċja fis-sistemi tal-ġustizzja ta' pajjiż ieħor, għadhom ta' xkiel biex l-assi tal-kriminali jiġu attakkati.

"Fi żmien ta' kriżi ekonomika, hija sfortuna li l-Istati Membri tal-UE qed iħallu b'kemm jiswew biljuni ta' euro ta' assi tal-kriminali jiżgiċċaw. Dan qed iseħħ minkejja li erba' snin ilu l-gvernijiet kienu qablu dwar miżuri ta' konfiska," qalet il-Viċi-President Viviane Reding, il-Kummissarju tal-UE għall-Ġustizzja, id-Drittijiet Fundamentali u ċ-Ċittadinanza. "In-nuqqas ta' rieda min-naħa ta' ħafna Stati Membri li jsegwu d-Deċiżjonijiet ta' Qafas tal-Kunsill, li magħhom kienu lkoll qablu, juri biċ-ċar - għal darb'oħra - għal-liema raġuni l-qasam tal-ġustizzja tal-UE kellu bżonn it-Trattat ta' Lisbona. Għall-quddiem hemm bżonn li jkollna regoli aktar ċari, applikazzjoni u infurzar aktar konsistenti u – fuq kollox – fiduċja bejn is-sistemi tal-ġustizzja. Fil-frattemp, nappella lill-Istati Membri biex jattwaw ir-regoli kontra l-kriminalità sabiex l-awtoritajiet tal-ġustizzja jkunu jistgħu jaħdmu flimkien u b'mod effettiv jattakkaw il-profitti illegali li jkunu għamlu l-kriminali."

Il-kriminali jieħdu vantaġġ mill-konfini miftuħa fl-UE billi jmexxi assi misruqa jew prodotti illegali minn konfini għal ieħor. Il-konfiska hija għodda siewja biex din il-prassi titwaqqaf.

Skont ir-regoli tal-UE, pajjiż tal-UE jista' jibgħat ordni ta' konfiska lil pajjiż ieħor fejn ikun jgħix is-suġġett tal-ordni, jew fejn ikollu proprjetà jew dħul. Il-pajjiż l-ieħor jagħmel il-konfiska direttament, skont ir-regoli nazzjonali tiegħu, mingħajr aktar formalitajiet.

Madankollu, ir-rapport tal-lum juri li sa Frar 2010 kienu biss 13 mis-27 pajjiż tal-UE li attwaw ir-regoli. Għalkemm l-iskadenza għall-implimentazzjoni tal-miżuri kienet l-24 ta' Novembru 2008, seba' pajjiżi qalu lill-Kummissjoni li l-proċess leġiżlattiv għadu għaddej, filwaqt li seba' oħra ma taw l-ebda informazzjoni (ara l-Anness).

It-13-il Stat Membri li attwaw ir-regoli diġà qed jużawhom fil-ġlieda kontra l-kriminalità. L-awtoritajiet tal-ġustizzja fl-Olanda, pereżempju, bagħtu 121 ordni ta' konfiska lill-kollegi rispettivi tagħhom madwar l-UE mindu daħlu fis-seħħ ir-regoli, għal assi li jiswew total ta' kwazi €20 miljun.

Il-kooperazzjoni tal-ġustizzja tkun limitata jekk ma jkunx hemm fiduċja fis-sistemi tal-ġustizzja

Ir-regoli tal-UE li hemm bħalissa jelenkaw numru limit ta' ċirkostanzi li fihom l-Istati Membri jkunu jistgħu jirrifjutaw li jwettqu ordnijiet ta' konfiska, bħal ma huma vjolazzjoni tal-prinċipju ne bis in idem (li wieħed jiġi ġġudikat darbtejn għall-istess reat) jew inkella dewmien twil ħafna bejn it-twettiq tal-fatt u s-sentenza finali. Madankollu, ir-rapport tal-lum juri li l-pajjiżi kollha ħlief tlieta (l-Irlanda, il-Portugall u l-Pajjiżi l-Baxxi1) żiedu raġunijiet ulterjuri li minħabba fihom jistgħu jirrifjutaw li jwettqu ordnijiet ta' konfiska ta' pajjiżi oħra. Dan jillimita l-impatt ta' strument maħsub biex jippermetti lill-awtoritajiet biex jagħrfu mal-ewwel id-deċiżjonijiet tal-awtoritajiet l-oħrajn.

Ir-rapport tal-Kummissjoni tal-lum wissa wkoll li anki fejn ir-regoli ġew adottati, l-ordnijiet ta' konfiska għadhom mhux awtomatikament mogħtija għarfien minħabba formalitajiet legali, bħal ma huma seduti pubbliċi, li ġew miżjuda mar-regoli nazzjonali f'erba' pajjiżi (ir-Repubblika Ċeka, il-Polonja, ir-Rumanija u s-Slovenja).

F'Marzu, il-Kummissarju għall-Ġustizzja tal-UE Reding qalet li l-fiduċja reċiproka hija meħtieġa sabiex l-awtoritajiet tal-ġustizzja jkunu jistgħu jagħrfu d-deċiżjonijiet ta' xulxin (SPEECH/10/89). Il-Kummissjoni għalhekk għamlitha bħala prijorità li toħroġ bi standards minimi komuni – sa mid-drittijiet ta' interpretazzjoni u traduzzjoni għal dawk suspettati li wettqu att kriminali (li se jidħlu fis-seħħ din il-ħarifa - IP/10/746) kif ukoll ittra tad-drittijiet (proposta fl-20 ta' Lulju - IP/10/989).

Sfond

Fis-6 ta' Ottubru 2006, l-Istati Membri tal-UE qablu fuq Deċiżjoni ta' Qafas tal-Kunsill (2006/783/JHA) biex jagħrfu u immedjatament jibdew jeżegwixxu ordnijiet ta' konfiska li jkunu saru minn awtoritajiet kompetenti ta' pajjiżi oħra tal-UE.

Qabel it-Trattat ta' Lisbona, ir-regoli ta' ġustizzja tal-UE kienu jiġu adottati taħt dak li kien jissejjaħ "it-tielet pilastru" bħala "Deċiżjonijiet ta' Qafas", li kienu vinkolanti fuq l-Istati Membri għal dak li għandu x'jaqsam ma' riżultati, iżda l-forma u l-metodi kienu jitħallew f'idejn l-awtoritajiet nazzjonali. Minħabba f'hekk kien ikun possibbli li jitfasslu regoli approssimattivi li fil-prattika setgħu jvarjaw ħafna madwar l-UE. Għal perjodu tranżizzjonali sal-2014, il-Kummissjoni ma tista' tieħu l-ebda azzjoni legali biex tara li l-Istati Membri jinfurzaw dawn ir-regoli, bħal ma tista' tagħmel f'oqsma ta’ politika oħra. Sa dak iż-żmien hija se tkompli żżomm għajnejha fuq l-implimentazzjoni u l-konformità effettiva mill-Istati Membri, u tagħti l-appoġġ tagħha għal dan.

Il-Kamra tal-Aħbarijiet tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Il-paġna fuq l-internet ta' Viviane Reding, Viċi President u Kummissarju għall-Ġustizzja, id-Drittijiet Fundamentali u ċ-Ċittadinanza:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

Notification of implementation of Council Framework Decision 2006/783/JHA90 as of February 2010

Country

State of play

Extra grounds for refusal

Austria

Full implementation

Yes

Belgium

Implementation in process

Bulgaria

No notification

Cyprus

Implementation in process

Czech Republic

Full implementation

Yes

Denmark

Full implementation

Yes

Estonia

No notification

Finland

Full implementation

Yes

France

Implementation in process

Germany

Full implementation

Yes

Greece

Implementation in process

Hungary

Full implementation

Yes

Ireland

Full implementation

No

Italy

Implementation in process

Latvia

Full implementation

Yes

Lithuania

Implementation in process

Luxembourg

No notification

Malta

No notification

The Netherlands

Full implementation

No

Poland

Full implementation

Yes

Portugal

Full implementation

No

Romania

Full implementation

Yes

Slovakia

No notification

Slovenia

Full implementation

Yes

Spain

Implementation in process

Sweden

No notification

United Kingdom

No notification

1 :

Wieħed għandu jżomm f'moħħu li r-rapport adottat illum tlesta fi Frar 2010, filwaqt li l-Pajjiżi l-Baxxi introduċew il-liġi ta' implimentazzjoni nazzjonali f'April 2010. Bħala riżultat, ir-rapport jistqarr li l-Irlanda u l-Portugall huma l-uniċi żewġ pajjizi li ma introduċew l-ebda raġuni għal ċaħda.


Side Bar