Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1063

Briuselis, 2010 m. rugpjūčio 23 d.

Europos Komisija ragina 14 ES valstybių narių užtikrinti, kad tarpvalstybiniai nusikaltėliai negalėtų pasipelnyti

Praėjusį mėnesį Italijos valdžios institucijos konfiskavo 60 mln. EUR vertės mafijos turto. JK iš tarptautinės nusikalstamos grupuotės, valdančios turtą Dubajuje, konfiskuota 92,3 mln. svarų sterlingų. Tai tik nedidelės viso nusikaltėlių turto, kurį šiuo metu galima nesunkiai pervesti į kitas valstybes, dalies konfiskacija. Todėl vadovaujantis nuo 2006 m. galiojančiomis ES taisyklėmis (Tarybos pamatinis sprendimas 2006/783/TVR) valstybėms narėms leidžiama konfiskuoti nusikaltėlių turtą užsienyje. Tačiau iš Europos Komisijos šiandien paskelbtos ataskaitos matyti, kad pusė ES šalių šių taisyklių dar nepriėmė. Tai reiškia, kad Prancūzijoje persekiojamai nusikalstamai organizacijai priklausantis turtas – ar tai būtų nekilnojamasis turtas, išplauti pinigai ar vogti automobiliai – yra saugus, pvz., Slovakijoje ar Bulgarijoje. ES taisyklės turėtų leisti teisėsaugos institucijoms prašyti kitų valstybių narių partnerių vykdyti nutarimus konfiskuoti, tačiau dabartinėje ataskaitoje pabrėžta, kad dėl vengimo priimti taisykles ir biurokratizmo, kuris paprastai reiškia pasitikėjimo kitų šalių teisingumo sistemomis stygių, nusikaltėlių turtą vis dar sunku perimti.

„Gaila, kad ekonominės krizės metu ES valstybės narės išleidžia iš rankų milijonų eurų vertės nuteistų nusikaltėlių turtą. Ir taip yra nepaisant to, kad prieš ketverius metus vyriausybės sutarė dėl konfiskavimo priemonių, – teigė už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Daugelio valstybių narių nenoras laikytis Tarybos pamatinių sprendimų, dėl kurių jos visos sutarė, dar kartą parodo, kodėl Lisabonos sutartimi reikėjo reglamentuoti ES teisingumo erdvę. Ateityje privalome turėti aiškesnes taisykles, nuosekliau jas taikyti ir vykdyti ir svarbiausia užtikrinti pasitikėjimą teisingumo sistemomis. Taigi raginu valstybes nares priimti kovos su nusikalstamumu taisykles, kad teisėsaugos institucijos galėtų kartu dirbti ir veiksmingai perimti nusikaltėlių neteisėtai įgytą pelną.“

Nusikaltėliai naudojasi atviromis ES sienomis gabendami pavogtą turtą arba nelegalias prekes iš vienos valstybės į kitą. Konfiskacija yra vertinga priemonė, sustabdanti tokius veiksmus.

Remiantis ES taisyklėmis, viena ES šalis gali nusiųsti nutarimą konfiskuoti kitai šaliai, kurioje nutarime minimas subjektas gyvena arba turi turto ar pajamų. Pastaroji šalis tiesiogiai atlieka konfiskaciją vadovaudamasi nacionalinėmis taisyklėmis be jokių papildomų formalumų.

Vis dėlto iš šiandieninės ataskaitos matyti, kad iki 2010 m. vasario tik 13 iš 27 ES valstybių narių tokias taisykles priėmė. Nors terminas įgyvendinimo priemonėms priimti buvo 2008 m. lapkričio 24 d., septynios šalys pranešė Komisijai, kad teisėkūros procesas dar nebaigtas, o dar septynios šalys nepateikė jokios informacijos (žr. priedą).

13 taisykles priėmusių valstybių narių jomis jau naudojasi kovodamos su nusikalstamumu. Pavyzdžiui, Nyderlandų teisėsaugos institucijos nuo taisyklių taikymo pradžios išsiuntė savo ES partnerėms 121 nutarimą konfiskuoti turtą, kurio bendra vertė – 20 mln. EUR.

Jei netikima teisingumo sistemų sąžiningumu, teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas nėra visavertis

Dabartinėse ES taisyklėse išvardytos aplinkybės, kaip antai draudimas du kartus bausti už tą patį nusikaltimą arba labai didelis laikotarpis, praėjęs nuo įvykdyto nusikaltimo iki galutinio kaltinamojo nuosprendžio, kurioms esant valstybės narės gali atsisakyti vykdyti nutarimus konfiskuoti. Vis dėlto šiandieninė ataskaita rodo, kad visos šalys, išskyrus tris (Airiją, Portugaliją ir Nyderlandus1), įtraukė papildomus atsisakymo vykdyti kitų šalių nutarimus konfiskuoti pagrindus. Taip ribojamas priemonės, skirtos suteikti galimybę institucijoms nedelsiant pripažinti viena kitos sprendimus, poveikis.

Šiandien priimtoje Komisijos ataskaitoje taip pat pabrėžta, kad net ir tais atvejais, kai taisyklės yra priimtos, nutarimai konfiskuoti vis dar nėra automatiškai pripažįstami dėl teisinių formalumų, kaip antai viešo bylos nagrinėjimo, kurį į nacionalines taisykles įtraukė keturios šalys (Čekija, Lenkija, Rumunija ir Slovėnija).

Kovo mėn. už teisingumą atsakinga ES Komisijos narė V. Reding sakė, kad reikalingas abipusis pasitikėjimas tam, kad teisėsaugos institucijos pripažintų viena kitos sprendimus (SPEECH/10/89). Todėl Komisija bendrų būtiniausių standartų – pradedant įtariamųjų teisėmis gauti vertimo žodžiu ir raštu paslaugas (jau įsigalios šį rudenį – IP/10/746) ir pranešimu apie teises (pasiūlyta liepos 20 d. – IP/10/989) – rengimą laiko prioritetu.

Pagrindiniai faktai

2006 m. spalio 6 d. ES valstybės narės sutarė dėl Tarybos pamatinio sprendimo (2006/783/TVR) pripažinti ir nedelsiant pradėti vykdyti iš kitų ES šalių kompetentingų institucijų gautus nutarimus konfiskuoti.

Prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai, ES teisingumo taisyklės buvo priimamos kaip vadinamojo „trečiojo ramsčio“ pamatiniai sprendimai, kurie buvo privalomi valstybėms narėms rezultatų požiūriu, tačiau nacionalinės institucijos galėjo pasirinkti formą ir metodus tiems rezultatams pasiekti. Dėl to gali atsitikti taip, kad praktiškai taisyklės atskirose ES valstybėse narėse skirsis. Pereinamuoju laikotarpiu iki 2014 m. Komisija negali imtis teisinių veiksmų siekdama užtikrinti, kad valstybės narės šias taisykles priimtų, nors kitose politikos srityse ji tai gali padaryti. Iki tol Komisija ir toliau stebės ir aktyviai rems valstybių narių veiksmingo įgyvendinimo ir reikalavimų laikymosi veiksmus.

Teisingumo ir vidaus reikalų naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

Notification of implementation of Council Framework Decision 2006/783/JHA90 as of February 2010

Country

State of play

Extra grounds for refusal

Austria

Full implementation

Yes

Belgium

Implementation in process

Bulgaria

No notification

Cyprus

Implementation in process

Czech Republic

Full implementation

Yes

Denmark

Full implementation

Yes

Estonia

No notification

Finland

Full implementation

Yes

France

Implementation in process

Germany

Full implementation

Yes

Greece

Implementation in process

Hungary

Full implementation

Yes

Ireland

Full implementation

No

Italy

Implementation in process

Latvia

Full implementation

Yes

Lithuania

Implementation in process

Luxembourg

No notification

Malta

No notification

The Netherlands

Full implementation

No

Poland

Full implementation

Yes

Portugal

Full implementation

No

Romania

Full implementation

Yes

Slovakia

No notification

Slovenia

Full implementation

Yes

Spain

Implementation in process

Sweden

No notification

United Kingdom

No notification

1 :

Pažymima, kad šiandien patvirtinta ataskaita baigta rengti 2010 m. vasarį, o Nyderlandai nacionalinį įgyvendinamąjį teisės aktą pradėjo taikyti 2010 m. balandį. Todėl ataskaitoje teigiama, kad Airija ir Portugalija yra vienintelės dvi šalys, kurios nenustatė papildomų atsisakymo pagrindų.


Side Bar