Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1063

V Bruselu dne 23. srpna 2010

Evropská komise vyzývá 14 členských států EU, aby zajistily, že se přeshraniční kriminalita nevyplatí

V minulém měsíci zabavily italské orgány majetek mafie v hodnotě 60 milionů EUR. Ve Spojeném království bylo mezinárodně aktivnímu zločinnému gangu s majetkem v Dubaji konfiskováno 92,3 milionů GBP. Tyto zabavené peníze jsou pouhým zlomkem z celkového majetku zločinců, který je v současné době možné snadno přemístit za hranice. Proto dovolují pravidla EU platná od roku 2006 (rámcové rozhodnutí Rady 2006/783/JHA90) členským státům konfiskovat v zahraničí majetek pocházející z trestné činnosti. Evropská komise však dnes zveřejňuje zprávu, která dokládá, že polovina členských států EU tato pravidla ještě nezavedla. To znamená, že například majetek – ať už nemovitosti, špinavé peníze či ukradená auta – zločinné organizace stíhané ve Francii je na Slovensku nebo v Bulharsku v bezpečí. Pravidla EU by měla umožnit orgánům činným v trestním řízení požádat své protějšky v jiných členských zemích o vykonání příkazu ke konfiskaci. Dnešní zpráva nicméně ukazuje, že nedostatečné provádění pravidel a byrokracie, které jsou často důsledkem nedůvěry v soudní systém druhé strany, stále brání konfiskaci majetku pocházejícího z trestné činnosti.

„V době hospodářské krize je velmi nešťastné, když si členské státy EU nechají skrz prsty proklouznout majetek v hodnotě miliard eur pocházející prokazatelně z trestné činnosti. Dochází k tomu i přesto, že vlády před čtyřmi lety souhlasily s konfiskačními opatřeními,“ řekla místopředsedkyně Komise Viviane Redingová, evropská komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství. „Neochota mnoha členských států dodržovat rámcová rozhodnutí Rady, se kterými všechny vyjádřily souhlas, opět ukazuje, proč prostor práva EU vyžadoval Lisabonskou smlouvu. Do budoucna potřebujeme jasnější pravidla, která budou jednotně uplatňována a vymáhána, a – především – vzájemnou důvěru soudních systémů. Do té doby vyzývám členské státy, aby zavedly pravidla pro boj s trestnou činností, a justiční orgány tak mohly spolupracovat a účinně zasahovat proti výnosům z trestné činnosti.“

Pachatelé trestné činnosti zneužívají otevřené hranice v Evropské unii tím, že přesunují ukradený majetek či ilegální zboží za hranice. Konfiskace je cenný nástroj, jak tento postup zastavit.

Podle pravidel EU může členský stát EU zaslat příkaz ke konfiskaci do jiného členského státu, kde osoba, na kterou se příkaz vztahuje, žije či zde má majetek nebo příjmy. Tento stát provede v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy konfiskaci přímo, bez dalších formalit.

Dnešní zpráva však ukazuje, že do února 2010 zavedlo tato pravidla pouze 13 z 27 členských států EU. Ačkoli lhůtou pro provedení opatření byl 24. listopad 2008, sedm států sdělilo Komisi, že u nich přijímání dotčených právních předpisů stále ještě probíhá, a sedm zbývajících států se nevyjádřilo vůbec (viz příloha).

13 členských států, které příslušná pravidla zavedly, jich již v boji proti trestné činnosti využívají. Například soudní orgány v Holandsku již od doby, kdy pravidla vstoupila v platnost, zaslaly svým protějškům v EU 121 příkazů ke konfiskaci majetku v celkové hodnotě téměř 20 milionů EUR.

Soudní spolupráci znesnadňuje nedůvěra ve spravedlivý soudní systém

Současná pravidla EU obsahují seznam jistých okolností, za kterých může členský stát odmítnout vykonat příkaz ke konfiskaci, jako je například porušení zákazu dvojího stíhání (být dvakrát stíhán za ten samý trestný čin) nebo velmi dlouhé prodlevy mezi spácháním trestného činu a odsouzením. Dnešní zpráva však svědčí o tom, že všechny země s výjimkou tří (Irsko, Portugalsko a Holandsko1) tyto okolnosti doplnily ještě o další důvody k odmítnutí příkazu ke konfiskaci podaného jinou zemí. Tato skutečnost brání tomu, aby byl nástroj, který má umožnit přímé uznání rozhodnutí navzájem, účinný.

Zpráva Komise z dnešního dne také upozorňuje na to, že třebaže jsou pravidla zavedena, příkazy ke konfiskaci stále ještě nejsou uznávány z důvodu právních formalit, jako jsou veřejná projednávání, které byly doplněny do vnitrostátních předpisů ve čtyřech zemích (Česká republika, Polsko, Rumunsko a Slovinsko).

Evropská komisařka pro spravedlnost v březnu prohlásila, že oboustranná důvěra je nutná pro to, aby si soudní orgány vzájemně uznávaly svá rozhodnutí (PROJEV/10/89). Komise proto označila vypracování společných minimálních norem za prioritu. Prvním počinem je ustanovení práva na tlumočení a překlad pro osoby podezřelé ze spáchání trestného činu (vstupuje v platnost již na podzim – IP/10/746) a práva být poučen o svých právech (navrženo dne 20. července – IP/10/989).

Souvislosti

Dne 6. října 2006 souhlasily členské státy s rámcovým rozhodnutím Rady (2006/783/JHA90) o uznání a okamžitém zahájení výkonu příkazu ke konfiskaci, který podaly příslušné orgány jiného členského státu EU.

Než vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, byla pravidla EU v oblasti spravedlnosti přijímána v rámci tzv. „třetího pilíře“ jako „rámcová rozhodnutí“, která byla pro členské státy závazná, pokud jde o výsledky, avšak volbu formy a prostředků k dosáhnutí výsledků ponechávala na vnitrostátních orgánech. V důsledku toho mohla být přijata přibližně stejná pravidla, která se však v rámci celé EU mohla značně různit. Po dobu přechodného období do roku 2014 nemůže Komise učinit žádné právní kroky, aby zajistila, že členské státy tato pravidla zavedou, jak tak může učinit v jiných oblastech politik. Do té doby bude Komise účinné provádění a dodržování pravidel členskými státy sledovat a aktivně podporovat.

Rubrika aktualit na stránkách pro spravedlnost a vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Internetová stránka Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a evropské komisařky pro spravedlnost, základní práva a občanství.

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

Notification of implementation of Council Framework Decision 2006/783/JHA90 as of February 2010

Country

State of play

Extra grounds for refusal

Austria

Full implementation

Yes

Belgium

Implementation in process

Bulgaria

No notification

Cyprus

Implementation in process

Czech Republic

Full implementation

Yes

Denmark

Full implementation

Yes

Estonia

No notification

Finland

Full implementation

Yes

France

Implementation in process

Germany

Full implementation

Yes

Greece

Implementation in process

Hungary

Full implementation

Yes

Ireland

Full implementation

No

Italy

Implementation in process

Latvia

Full implementation

Yes

Lithuania

Implementation in process

Luxembourg

No notification

Malta

No notification

The Netherlands

Full implementation

No

Poland

Full implementation

Yes

Portugal

Full implementation

No

Romania

Full implementation

Yes

Slovakia

No notification

Slovenia

Full implementation

Yes

Spain

Implementation in process

Sweden

No notification

United Kingdom

No notification

1 :

Je třeba poznamenat, že dnes přijatá zpráva byla dokončena v únoru 2010, zatímco Holandsko předložilo vnitrostátní prováděcí předpisy v dubnu 2010. Proto zpráva uvádí, že Irsko a Portugalsko jsou jediné dvě země, které neuvedly dodatečné důvody k odmítnutí.


Side Bar