Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1060

Bryssel den 20 augusti 2010

Europeiska kommissionen uppmanar till att spara tid och pengar genom medling i gränsöverskridande rättstvister

Europeiska kommissionen påtalade idag på nytt den potential som ligger i de befintliga EU-bestämmelserna om medling i gränsöverskridande tvister och påminde medlemsstaterna om att dessa åtgärder endast kan bli effektiva om de genomförs på nationell nivå. Att avgöra tvister och meningsskiljaktigheter i domstol är inte bara dyrt och tidskrävande, utan kan också förstöra lönsamma affärsförbindelser. Ärenden som berör flera länder är mer komplexa på grund av de olika nationella lagarna och jurisdiktionerna och av praktiska skäl som kostnader och språk. Alternativ tvistlösning genom oberoende medlare kan vara en konstruktiv lösning på dessa problem. Men det kräver skickliga medlare och tydliga bestämmelser som båda parter kan lita på. Gränsöverskridande medling är svårare eftersom hänsyn måste tas till olika företagskulturer och båda sidor behöver gemensamma regler som de kan lita på. Därför trädde EU:s bestämmelser om medling i kraft i maj 2008, och ska vara genomförda senast i maj 2011. Bestämmelserna skapar rättsliga garantier för medling och säkrar en högkvalitativ process med uppförandekoder eller medlarutbildning. Hittills har fyra länder (Estland, Frankrike, Italien och Portugal) informerat kommissionen att de har införlivat EU-bestämmelserna om medling i sin nationella lagstiftning.

”Dessa EU-åtgärder är väldigt viktiga eftersom de ger en ytterligare möjlighet till rättvisa i vardagen. Rättssystem ger människor möjlighet att hävda sin rätt. En effektiv tillgång till rättvisa skyddas enligt EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna. Medborgare och företag bör inte avskärmas från sina rättigheter bara för att det är svårt för dem att använda rättsystemet eller för att de inte har råd, inte kan vänta på att få ärendet behandlat i domstol eller inte klarar av byråkratin” sade vice ordförande Viviane Reding, EU:s kommissionsledamot med ansvar för rättvisa. ”Jag uppmanar medlemsstaterna att prioritera att snabbt införa EU-bestämmelserna om medling. Det minsta de kan göra är att tillåta uppgörelser i godo vid gränsöverskridande tvister. Men varför sluta där? Varför inte tillämpa samma åtgärder på nationell nivå? I slutändan är det medborgare och företag, samhällen och ekonomier och rättsystemet självt som kommer att vinna på detta”.

EU:s medlingsdirektiv är tillämpligt när två parter som är involverade i en gränsöverskridande tvist frivilligt kommer överens om att lösa tvisten genom en opartisk medlare. Medlemsstaterna ska se till att överenskommelser som är resultatet av medling kan verkställas. Enligt en ny EU-finansierad undersökning slösar man i EU i genomsnitt bort mellan 331 och 446 dagar på att inte använda medling, vilket även medför extra rättsliga kostnader på mellan 12 471 och 13 738 euro per ärende1.

Medling kan lösa problem mellan företag, mellan arbetsgivare och anställda, mellan hyresvärdar och hyresgäster eller inom familjer, så att de kan upprätthålla och även stärka sitt förhållande på ett konstruktivt sätt, vilket inte alltid kan uppnås genom domstolsförfaranden. Att lösa tvister utanför domstolarna sparar rättssystemens resurser och ger möjlighet att undvika onödiga rättegångskostnader. Genom ett system för tvistlösning online blir det lättare att medla mellan parterna då avstånden är långa. Allt som saknas är gränsöverskridande bestämmelser som ger parterna säkerhet om förfarandet och förutsättningarna för verkställighet.

Ett viktigt inslag i all medling är att parterna har förtroende för proceduren, särskilt när de kommer från olika kulturer. EU:s bestämmelser uppmuntrar därför medlemsstaterna att tillhandahålla kvalitetskontroll, upprätta uppförandekoder och erbjuda utbildning till medlare för att se till att det finns ett effektivt medlingssystem på plats. En grupp intressenter har med hjälp av Europeiska kommissionen utvecklat en europeisk uppförandekod för medlare som lanserades den 2 juli 2004. Den europeiska uppförandekoden innehåller en rad principer som enskilda medlare kan välja att ansluta sig till. Dessa principer omfattar medlarnas behörighet, hur de utnämns, deras arvoden och hur deras tjänster marknadsförs samt att de ska vara oberoende och opartiska och följa sekretessbestämmelserna.

Listan på organisationer som skrivit på den europeiska uppförandekodexen finns på http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_list_org_en.pdf

Om medlingen misslyckas kan tvisterna alltid hänvisas till domstolsväsendet.

Till maj 2011 förväntar kommissionen att 26 medlemsstater kommer att ha genomfört dessa EU-bestämmelser (Danmark har valt att inte genomföra bestämmelserna, vilket landet kan göra eftersom det har ett undantag enligt ett protokoll till EU-fördragen). Hittills har fyra länder (Estland, Frankrike, Italien och Portugal) informerat kommissionen att de har genomfört bestämmelserna. Dessutom har Litauen och Slovakien uppgivit namnen på de domstolar som är behöriga att verkställa överenskommelser som uppnåtts genom gränsöverskridande medling.

Även om de flesta medlemsstater redan hade liknande bestämmelser på nationell nivå innan direktivet antogs bör de före den 21 maj 2011 meddela kommissionen om de åtgärder de antagit för att genomföra direktivet (dessa nationella åtgärder ska särskilt nämna direktivet). Vissa länder har redan bestämmelser för medling på vissa områden, t.ex. Irland och Danmark när det gäller arbetsförhållanden, Finland vid konsumenttvister, Sverige för trafikolyckor och Frankrike och Irland vid familjetvister. Portugal har utbildat medlare sedan 2001.

Medlemsstaterna ska dessförinnan (den 21 november 2010) tillhandahålla information om vilka domstolar som är behöriga att verkställa överenskommelser som är ett resultat av medling, så att kommissionen kan offentliggöra denna information och göra det lättare för medborgare och företag att använda medling.

Bakgrund

Direktiv 2008/52/EG om medling på privaträttens område antogs den 23 april 2008 (IP/08/628). Kommissionen lade fram ett förslag till direktiv i oktober 2004 (IP/04/1288).

Ytterligare information

Justice Newsroom:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Hemsida för Viviane Reding, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

Mediation in the E.U. (August 2010)*

ADR Schemes in force (August 2010)

For domestic disputes

For cross-border disputes (implementing Dir.2008/52)

Austria

Mediation (statutory law)

Belgium

Mediation (statutory law)

Bulgaria

Mediation (statutory law)

Cyprus

n.a.

Czech Republic

Arbitration (statutory law)

Legislation in preparation

Denmark

Mediation

Not party to the Directive

Estonia

Conciliation (statutory law)

Notified legislation

Finland

Arbitration

France

Mediation (statutory law)

Notified legislation

Germany

Amicable settlement of disputes (statutory law)

Legislation in preparation

Greece

mediation

Legislation in preparation

Hungary

Mediation (statutory law)

Ireland

Mediation (statutory law)

Italy

Mediation (statutory law)

Notified legislation

Latvia

Conciliation (voluntary basis)

Lithuania

n.a.

Notified competent courts

Luxembourg

Arbitration (statutory law)

Legislation in preparation

Malta

n.a.

Netherlands

Mediation (voluntary basis)

Legislation in preparation

Poland

Mediation (statutory law)

Portugal

Mediation (statutory law)

Notified legislation

Romania

n.a.

Slovenia

Mediation (statutory law)

Slovak Republic

Mediation (statutory law)

Notified competent courts

Spain

Mediation (statutory law)

Legislation in preparation

Sweden

Mediation (voluntary basis)

Legislation in preparation

UK

Mediation (voluntary basis)

* sources: http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_gen_en.htm

http://www.adrcenter.com/international/cms/?page_id=259

1 :

The Cost of Non ADR – Surveing and Showing the Actual Costs of Intra-Community Commercial Litigation, ett projekt som finansieras av Europeiska kommissionen och genomförs av centrumet för alternativ tvistlösning, juni 2010, sidan 53, http://www.adrcenter.com/jamsinternational/civil-justice/Survey_Data_Report.pdf


Side Bar