Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1060

V Bruseli 20. augusta 2010

Európska komisia chce pri cezhraničných právnych sporoch ušetriť čas a peniaze vďaka mediácii

Európska komisia dnes opätovne poukázala na potenciál, ktorý prinášajú pravidlá EÚ v oblasti mediácie pri cezhraničných právnych sporoch, pričom členským štátom pripomenula, že tieto opatrenia môžu byť účinné iba vtedy, ak budú členskými štátmi zavedené na vnútroštátnej úrovni. Urovnávanie sporov prostredníctvom súdov je nielen nákladné a časovo náročné, ale môže narušiť aj dobré obchodné vzťahy. Cezhraničné prípady sa vyznačujú oveľa komplexnejším charakterom, a to v dôsledku rozdielnych vnútroštátnych právnych predpisov a jurisdikcie, ako aj vzhľadom na praktické aspekty, akými sú náklady a jazyková bariéra. Alternatívne riešenie sporov prostredníctvom nestranného mediátora môže teda prispieť ku konštruktívnemu riešeniu týchto problémov. Základným predpokladom sú však kvalifikovaní mediátori a jasné pravidlá, ktorým môžu dôverovať obe strany. Cezhraničná mediácia nie je jednoduchá, pretože si vyžaduje zladenie rôznych obchodných kultúr. Obe strany sporu navyše potrebujú spoločné pravidlá, z ktorých môžu vychádzať. Práve z tohto dôvodu vstúpili v máji 2008 do platnosti pravidlá EÚ v oblasti mediácie, ktoré musia byť v členských štátoch zavedené najneskôr do mája 2011. Tieto pravidlá predstavujú právnu záruku mediácie a zaručujú vysokú kvalitu tohto procesu prostredníctvom príslušného kódexu správania a odbornej prípravy mediátorov. Do dnešného dňa štyri krajiny (Estónsko, Francúzsko, Taliansko a Portugalsko) informovali Komisiu o tom, že pravidlá EÚ v oblasti mediácie transponovali do vnútroštátneho práva.

„Tieto opatrenia EÚ sú mimoriadne dôležité, pretože umožňujú ďalší, alternatívny prístup občanov k spravodlivosti. Vďaka justičným systémom sa môžu ľudia dožadovať svojich práv. Efektívny prístup k spravodlivosti je zaručený Chartou základných práv Európskej únie. Občanov ani podnikateľskú verejnosť nemožno pozbaviť práv len preto, že je pre nich náročné využívať justičný systém a že si to nemôžu dovoliť, alebo že nemôžu čakať na súdne konanie či jednoducho preto, že nie sú schopní čeliť byrokratickej záťaži“, uviedla Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Vyzývam členské štáty, aby boli ambiciózne a začali bezodkladne uplatňovať pravidlá EÚ v oblasti mediácie: základom je umožniť urovnávanie cezhraničných sporov v priateľskom duchu. Ale prečo by sme nemohli ísť ešte ďalej? Prečo by sme nemohli zaviesť rovnaké opatrenia na vnútroštátnej úrovni? V konečnom dôsledku z toho budú ťažiť nielen občania a podniky, ale aj spoločnosť a hospodárstvo či samotný právny systém.“

Smernica EÚ o mediácii sa uplatňuje v prípade, keď sa obe strany cezhraničného sporu dohodnú na urovnaní sporu prostredníctvom nestranného mediátora. Členské štáty musia zabezpečiť vykonateľnosť mediačných dohôd. Z nedávnej štúdie financovanej EÚ vyplýva, že v dôsledku nevyužitia mediácie došlo v EÚ k strate času zodpovedajúceho v priemere 331 až 446 dňom, pričom dodatočné právne náklady sa pohybovali v rozmedzí 12 471 – 13 738 EUR na prípad1.

Mediácia môže prispieť ku konštruktívnemu urovnaniu sporu medzi podnikmi, zamestnancami a zamestnávateľmi, prenajímateľmi a nájomcami alebo rodinnými príslušníkmi, a to takým spôsobom, že môže dokonca dôjsť k utuženiu vzťahov medzi jednotlivými stranami sporu. Takýto výsledok nemožno vždy zaručiť pri súdnych konaniach. Mimosúdne urovnávanie sporov šetrí zdroje dostupné v rámci justičného systému a zároveň môže prispieť k zníženiu právnych nákladov. Vďaka elektronickému urovnávaniu sporov sa mediácia stáva čoraz prístupnejšou aj pri dlhých vzdialenostiach. Chýbajú však cezhraničné pravidlá, na základe ktorých by strany sporu získali istotu ohľadne tohto procesu a jeho vykonateľnosti.

Základným prvkom každej mediácie je dôvera v samotný proces, a to predovšetkým vtedy, ak obe strany sporu pochádzajú z odlišných krajín. Na základe pravidiel EÚ sú teda členské štáty podnecované k tomu, aby v záujme zaistenia účinného uplatňovania systému mediácie vykonávali kontrolu kvality, vypracovali kódex správania a aby mediátorom ponúkali možnosť odbornej prípravy. Európsky kódex správania pre mediátorov, ktorý vypracovala skupina zainteresovaných strán v spolupráci Európskou komisiou, bol vydaný 2. júla 2004. Európsky kódex správania stanovuje určité zásady, ku ktorých dodržiavaniu sa môžu jednotliví mediátori dobrovoľne zaviazať. Tieto zásady sa vzťahujú na odbornú spôsobilosť mediátorov, ich ustanovenie a odmeňovanie, propagáciu služieb mediátora, ich nezávislosť a nestrannosť, dohody o mediácii a na pravidlá dôvernosti.

Zoznam organizácií, ktoré sa prihlásili k dodržiavaniu Európskeho kódexu správania, je uverejnený na: http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_list_org_en.pdf

V prípade neúspešnej mediácie existuje možnosť predložiť spor v rámci klasického súdneho konania.

Komisia očakáva, že do mája 2011 bude tieto pravidlá EÚ uplatňovať 26 členských štátov (Dánsko sa rozhodlo tieto pravidla nevykonávať – výsada na základe protokolu pripojeného k zmluvám o EÚ). Do dnešného dňa štyri krajiny (Estónsko, Francúzsko, Taliansko a Portugalsko) informovali Komisiu o tom, že tieto pravidlá začali uplatňovať. Okrem toho Litva a Slovensko oznámili názvy súdov príslušných v prípade vykonateľnosti cezhraničného urovnania sporov prostredníctvom mediácie.

Hoci väčšina členských štátov už podobné pravidlá uplatňovala na vnútroštátnej úrovni ešte pred prijatím smernice, členské štáty by mali Komisii do 21. mája 2011 oznámiť všetky opatrenia, ktoré príjmu v záujme uplatňovania smernice (tieto vnútroštátne opatrenia by mali výslovne odkazovať na smernicu). Niektoré krajiny už pravidlá mediácie uplatňujú v rôznych oblastiach: napr. Írsko a Dánsko v pracovnoprávnych vzťahoch, Fínsko v spotrebiteľských sporoch, Švédsko v prípade dopravných nehôd a Francúzsko a Írsko v rodinných sporoch. Portugalsko ponúka odbornú prípravu mediátorov od roku 2001.

Členské štáty musia do 21. novembra 2010 poskytnúť informácie o súdoch, ktoré sú príslušné vo veci vykonateľnosti mediačných dohôd. Komisia tieto informácie následne uverejní, čím občanom a podnikateľskej verejnosti uľahčí využívanie mediácie.

Kontext

Smernica 2008/52/ES o mediácii v občianskych a obchodných veciach bola prijatá 23. apríla 2008 (IP/08/628). Komisia predložila návrh smernice v októbri 2004 (IP/04/1288).

Ďalšie informácie

Informačná stránka GR pre spravodlivosť

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Domovská stránka Viviane Redingovej, podpredsedníčky Komisie a komisárky pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

Mediation in the E.U. (August 2010)*

ADR Schemes in force (August 2010)

For domestic disputes

For cross-border disputes (implementing Dir.2008/52)

Austria

Mediation (statutory law)

Belgium

Mediation (statutory law)

Bulgaria

Mediation (statutory law)

Cyprus

n.a.

Czech Republic

Arbitration (statutory law)

Legislation in preparation

Denmark

Mediation

Not party to the Directive

Estonia

Conciliation (statutory law)

Notified legislation

Finland

Arbitration

France

Mediation (statutory law)

Notified legislation

Germany

Amicable settlement of disputes (statutory law)

Legislation in preparation

Greece

mediation

Legislation in preparation

Hungary

Mediation (statutory law)

Ireland

Mediation (statutory law)

Italy

Mediation (statutory law)

Notified legislation

Latvia

Conciliation (voluntary basis)

Lithuania

n.a.

Notified competent courts

Luxembourg

Arbitration (statutory law)

Legislation in preparation

Malta

n.a.

Netherlands

Mediation (voluntary basis)

Legislation in preparation

Poland

Mediation (statutory law)

Portugal

Mediation (statutory law)

Notified legislation

Romania

n.a.

Slovenia

Mediation (statutory law)

Slovak Republic

Mediation (statutory law)

Notified competent courts

Spain

Mediation (statutory law)

Legislation in preparation

Sweden

Mediation (voluntary basis)

Legislation in preparation

UK

Mediation (voluntary basis)

* sources: http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_gen_en.htm

http://www.adrcenter.com/international/cms/?page_id=259

1 :

The Cost of Non ADR – Surveing and Showing the Actual Costs of Intra-Community Commercial Litigation (Náklady pri nevyužití alternatívneho riešenia sporov – prehľad a prezentácia skutočných nákladov pri obchodných sporoch v rámci Spoločenstva), projekt financovaný Európskou komisiou a realizovaným Centrom ADR (centrum pre alternatívne riešenie sporov), jún 2010, str. 53, http://www.adrcenter.com/jamsinternational/civil-justice/Survey_Data_Report.pdf


Side Bar