Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1060

Brussel, 20 augustus 2010

Europese Commissie: via mediation kan tijd en geld worden bespaard bij grensoverschrijdende juridische geschillen

De Europese Commissie wees vandaag nogmaals op de mogelijkheden die de bestaande EU‑regels inzake mediation bieden voor grensoverschrijdende juridische geschillen. Zij herinnert de lidstaten eraan dat deze maatregelen alleen doeltreffend kunnen zijn wanneer zij op nationaal niveau worden ingevoerd. Het beslechten van geschillen via de rechter is niet alleen duur en tijdrovend, maar kan er ook toe leiden dat winstgevende zakelijke relaties op de klippen lopen. Grensoverschrijdende zaken zijn complexer als gevolg van verschillende nationale wetgevingen en jurisdicties en praktische aangelegenheden zoals kosten en taalkwesties. Met alternatieve geschillenbeslechting (ADR) door onpartijdige mediators kunnen deze problemen worden aangepakt en kunnen constructieve oplossingen worden gevonden. Dat vereist echter geschoolde mediators en duidelijke regels, die door beide partijen kunnen worden vertrouwd. Grensoverschrijdende mediation is delicaat omdat zij verschillende ondernemingsculturen moet verzoenen en beide partijen betrouwbare gemeenschappelijke regels nodig hebben. Daarom zijn in mei 2008 EU-regels inzake mediation in werking getreden, die tegen mei 2011 moeten zijn ingevoerd. Die regels creëren juridische waarborgen voor mediation en zorgen voor een procedure van hoge kwaliteit door de toepassing van gedragscodes of de opleiding van mediators. Tot dusver hebben vier landen (Estland, Frankrijk, Italië en Portugal) de Commissie meegedeeld dat zij de EU‑regels inzake mediation hebben omgezet in nationale wetgeving.

"Deze EU-maatregelen zijn cruciaal omdat zij in het dagelijkse leven een alternatieve en extra toegang tot het recht bevorderen. Rechtsstelsels stellen mensen in staat hun rechten op te eisen. De daadwerkelijke toegang tot het recht wordt gewaarborgd door het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Burgers en ondernemingen mogen hun rechten niet worden ontzegd alleen omdat zij moeilijkheden ondervinden bij het gebruik van rechtsstelsels en omdat zij zich dat niet kunnen veroorloven, omdat zij niet kunnen wachten tot hun zaak door de rechter zal worden behandeld of omdat zij worden afgeschrikt door bureaucratische beslommeringen," zei vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie. "Ik roep de lidstaten op ambitieus te zijn en de EU-regels inzake mediation snel in te voeren: het strikte minimum is de minnelijke schikking van grensoverschrijdende geschillen mogelijk te maken. Maar waarom niet verder gaan? Waarom niet dezelfde maatregelen beschikbaar stellen op nationaal niveau? Uiteindelijk zal dat ten goede komen aan burgers en ondernemingen, samenlevingen en economieën, en aan de rechtsstelsels zelf."

De EU‑richtlijn inzake bemiddeling/mediation is van toepassing wanneer twee partijen vrijwillig aanvaarden hun grensoverschrijdend geschil te laten beslechten door een onpartijdige mediator. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat via mediation bereikte overeenkomsten ten uitvoer kunnen worden gelegd. Volgens een recente door de EU gefinancierde studie gaan er in de EU gemiddeld tussen 331 en 446 extra dagen verloren wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van mediation, met extra juridische kosten van 12 471 euro tot 13 738 euro per zaak1.

Met behulp van mediation kunnen problemen tussen ondernemingen, werkgevers en werknemers, verhuurders en huurders, of families worden opgelost zodat deze hun relatie op constructieve wijze in stand kunnen houden en zelfs versterken – een resultaat dat niet altijd kan worden bereikt via gerechtelijke procedures. Door een buitengerechtelijke beslechting van geschillen kan er worden bespaard op de middelen van justitie en kunnen juridische kosten worden teruggedrongen. Door online geschillenbeslechting wordt mediation over een grote afstand steeds toegankelijker. Het enige wat ontbreekt zijn grensoverschrijdende regels die partijen zekerheid bieden over de procedure en de tenuitvoerlegging.

Een cruciaal element bij bemiddeling is het vertrouwen in de procedure, met name wanneer beide partijen uit verschillende landen komen. EU-regels zetten de lidstaten er bijgevolg toe aan om te zorgen voor kwaliteitscontrole, gedragscodes op te stellen en een opleiding aan te bieden aan mediators, met het oog op de totstandbrenging van een doeltreffend mediationsysteem. Een Europese gedragscode voor bemiddelaars/mediators is opgesteld door een groep betrokken partijen met bijstand van de Commissie en is uitgebracht op 2 juli 2004. De Europese gedragscode bevat een aantal beginselen die individuele mediators vrijwillig in acht kunnen nemen; deze beginselen hebben betrekking op de bekwaamheid, aanstelling en honoraria van mediators en reclame voor hun diensten, hun onafhankelijkheid en onpartijdigheid, de mediationovereenkomst en vertrouwelijkheid.

De lijst van organisaties die de Europese gedragscode onderschrijven, is bekendgemaakt op: http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_list_org_en.pdf

Indien mediation mislukt, kan voor een geschil nog altijd een traditionele gerechtelijke procedure worden ingeleid.

De Commissie gaat ervan uit dat 26 lidstaten deze EU-regels zullen hebben ingevoerd tegen mei 2011 (Denemarken heeft ervoor gekozen deze regels niet om te zetten – Denemarken heeft dat recht op grond van een aan de EU-Verdragen gehecht protocol). Tot dusver hebben vier landen (Estland, Frankrijk, Italië en Portugal) de Commissie meegedeeld dat zij de regels hebben ingevoerd. Voorts hebben Litouwen en Slowakije de namen van de rechtbanken meegedeeld die bevoegd zijn voor de tenuitvoerlegging van via mediation bereikte overeenkomsten.

Hoewel de meeste lidstaten reeds vóór de vaststelling van de richtlijn soortgelijke regels hadden ingevoerd op nationaal niveau, moeten zij de Commissie vóór 21 mei 2011 de maatregelen ter omzetting van de richtlijn meedelen (in deze nationale maatregelen moet uitdrukkelijk worden verwezen naar de richtlijn). In een aantal landen zijn er reeds regels voor mediation in bepaalde sectoren; bijvoorbeeld, Ierland en Denemarken voor arbeidsrelaties, Finland voor consumentengeschillen, Zweden voor verkeersongevallen of Frankrijk en Ierland voor familiezaken. Portugal biedt sinds 2001 een opleiding aan aan mediators.

De lidstaten moeten op een eerder tijdstip (21 november 2010) meedelen welke rechtbanken bevoegd zijn om een via mediation bereikte overeenkomst uitvoerbaar te verklaren, zodat de Commissie deze gegevens kan bekendmaken en burgers en ondernemingen gemakkelijker gebruik kunnen maken van mediation.

Achtergrond

Richtlijn 2008/52/EG betreffende bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken is aangenomen op 23 april 2008 (IP/08/628). De Commissie heeft de richtlijn voorgesteld in oktober 2004 (IP/04/1288).

Voor meer informatie:

Justitie newsroom:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter en commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

Mediation in the E.U. (August 2010)*

ADR Schemes in force (August 2010)

For domestic disputes

For cross-border disputes (implementing Dir.2008/52)

Austria

Mediation (statutory law)

Belgium

Mediation (statutory law)

Bulgaria

Mediation (statutory law)

Cyprus

n.a.

Czech Republic

Arbitration (statutory law)

Legislation in preparation

Denmark

Mediation

Not party to the Directive

Estonia

Conciliation (statutory law)

Notified legislation

Finland

Arbitration

France

Mediation (statutory law)

Notified legislation

Germany

Amicable settlement of disputes (statutory law)

Legislation in preparation

Greece

mediation

Legislation in preparation

Hungary

Mediation (statutory law)

Ireland

Mediation (statutory law)

Italy

Mediation (statutory law)

Notified legislation

Latvia

Conciliation (voluntary basis)

Lithuania

n.a.

Notified competent courts

Luxembourg

Arbitration (statutory law)

Legislation in preparation

Malta

n.a.

Netherlands

Mediation (voluntary basis)

Legislation in preparation

Poland

Mediation (statutory law)

Portugal

Mediation (statutory law)

Notified legislation

Romania

n.a.

Slovenia

Mediation (statutory law)

Slovak Republic

Mediation (statutory law)

Notified competent courts

Spain

Mediation (statutory law)

Legislation in preparation

Sweden

Mediation (voluntary basis)

Legislation in preparation

UK

Mediation (voluntary basis)

* sources: http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_gen_en.htm

http://www.adrcenter.com/international/cms/?page_id=259

1 :

The Cost of Non ADR – Surveing and Showing the Actual Costs of Intra-Community Commercial Litigation, een project gefinancierd door de Europese Commissie en uitgevoerd door het ADR Center, juni 2010, bladzijde 53, http://www.adrcenter.com/jamsinternational/civil-justice/Survey_Data_Report.pdf


Side Bar