Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1060

Brussell, l-20 ta’ Awwissu 2010

Il-Kummissjoni Ewropea tappella biex jiġu ffrankati l-ħin u l-flus fi kwistjonijiet legali transkonfinali bl-użu tal-medjazzjoni

Il-Kummissjoni Ewropea llum tenniet il-potenzjal tar-regoli tal-UE dwar il-medjazzjoni fi kwistjonijiet legali transkonfinali u fakkret lill-Istati Membri li dawn il-miżuri jistgħu jkunu biss effettivi jekk jiġu adottati mill-Istati Membri fil-livell nazzjonali. Ir-riżolviment ta’ tilwim u ta’ nuqqas ta’ ftehim permezz tal-qrati mhux biss jiswa ħafna fi flus u f’ħin iżda jista’ jġib fix-xejn relazzjonijiet profitabbli ta’ negozju. Il-kawżi transkonfinali huma aktar kumplessi minħabba l-liġijiet u l-ġuriżdizzjonijiet nazzjonali differenti kif ukoll minħabba kwistjonijiet prattiċi bħall-ispiża u l-lingwa. Ir-riżoluzzjoni alternattiva tat-tilwim (RAT) permezz ta’ medjaturi imparzjali tista’ tindirizza dawn il-problemi u toħloq soluzzjonijiet kostruttivi. Iżda teħtieġ medjaturi kompetenti u regoli ċari li ż-żewġ partijiet ikunu jistgħu jafdaw. Il-medjazzjoni transkonfinali hija aktar komplikata għaliex trid tkopri kulturi differenti tan-negozju u ż-żewġ naħat jeħtieġu regoli komuni li jistgħu jiddependu fuqhom. Huwa għal din ir-raġuni li r-regoli tal-UE dwar il-medjazzjoni daħlu fis-seħħ f’Mejju 2008 u jridu jiġu adottati sa Mejju 2011. Joħolqu garanziji legali għall-medjazzjoni u jiżgura li jkun hemm proċess ta’ kwalità għolja billi japplikaw kodiċijiet tal-kondotta jew permezz ta' taħriġ għall-medjaturi. S’issa erba’ pajjiżi (l-Estonja, Franza, l-Italja u l-Portugall) infurmaw lill-Kummissjoni li implimentaw ir-regoli tal-UE dwar il-medjazzjoni fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom.

"Dawn il-miżuri tal-UE huma ta’ importanza kbira minħabba li jippromwovu aċċess alternattiv u addizzjonali għall-ġustizzja fil-ħajja ta’ kuljum. Is-sistemi tal-ġustizzja jagħtu s-setgħa lin-nies biex jasserixxu d-drittijiet tagħhom. L-aċċess effettiv għall-ġustizzja huwa mħares mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE. Iċ-ċittadini u n-negozju m’għandhomx jiġu mċaħħda mid-drittijiet tagħhom sempliċement għaliex huwa diffiċli għalihom li jużaw is-sistema tal-ġustizzja u għaliex dan jiswa wisq flus jew għaliex ma jistgħux jistennew biex il-każ tagħhom jinstema' mill-qorti jew hija biċċa xogħol ikkumplikata wisq," sostniet il-Viċi President Viviane Reding, Kummissarju tal-UE għall-Ġustizzja. “Nappella lill-Istati Membri biex ikunu ambizzjużi u jdaħħlu malajr ir-regoli tal-UE dwar il-medjazzjoni fis-seħħ: Il-minimu assolut huwa li jippermettu li kwistjonijiet transkonfinali jiġu riżolti b’mod bonarju. Iżda għaliex għandhom jieqfu hemm? Għaliex m’għandhomx jagħmlu l-istess miżuri disponibbli fil-livell nazzjonali? Finalment huma ċ-ċittadini u n-negozji, is-soċjetajiet u l-ekonomiji, u s-sistema legali nfisha li se jgawdu."

Id-EU Mediation Directive tapplika meta żewġ partijiet li jkunu involuti fi kwistjoni transkonfinali jaqblu minn rajhom li jirrisolvu dil-kwistjoni bl-użu ta' medjatur imparzjali. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ftehimiet li jirriżultaw minn medjazzjoni jkunu jistgħu jiġu infurzati. Skont studju reċenti ffinanzjat mill-UE, iż-żmien li jinħela f’kull każ meta ma tintużax medjazzjoni huwa stmat li jammonta għal medja ta’ 331 u 336 jum aktar fl-UE, filwaqt li jkun hemm bejn €12,471 u €13,738 spejjeż legali żejda għal kull każ1.

Il-medjazzjoni tista’ ssolvi problemi bejn negozji, bejn dawk li jħaddmu u l-impjegati tagħhom, bejn is-sidien u dawk li jikru mingħandhom, u l-familji, sabiex dawn ikunu jisgħu jżommu u saħansitra jsaħħu r-relazzjoni tagħhom b'mod kostruttiv – riżultat li mhux dejjem jista’ jinkiseb permezz ta’ proċedimenti tal-qrati. Ir-riżolviment ta’ kwistjonijiet barra l-qrati jiffranka mill-użu tar-riżorsi tas-sistemi tal-ġustizzja u jista’ potenzjalment inaqqas mill-ispejjeż legali. Ir-riżolviment ta’ kwistjonijiet onlajn jagħmel il-medjazzjoni mill-bogħod aktar u aktar aċċessibbli. Kull ma jonqos huma regoli transkonfinali li jagħtu lill-partijiet ċertezza dwar il-proċess u l-infurzabbiltà tiegħu.

Il-fiduċja fil-proċess hija element kruċjali f’kull medjazzjoni, b'mod speċjali meta ż-żewġ partijiet ikunu ġejjin minn pajjiżi differenti. Ir-regoli tal-UE għaldaqstant jinkoraġġixxu lill-Istati Membri biex jipprovdu kontroll tal-kwalità, ifasslu kodiċijiet tal-kondotta u joffru taħriġ lill-medjaturi biex jiżguraw li jkun hemm sistema effettiva ta’ medjazzjoni. Il-A European Code of Conduct for Mediators ġie mfassal minn grupp ta’ persuni interessati bl-għajnuna tal-Kummissjoni Ewropea u tnieda fit-2 ta’ Lulju 2004. Il-Kodiċi ta’ Kondotta Ewropew jistabbilixxi numru ta’ prinċipji li l-medjaturi individwali jistgħu jikkommettu ruħhom volontarjament li jirrispettawhom; dawn il-prinċipji jirreferu għall-kompetenza, il-ħatra u d-drittijiet tal-medjaturi, il-promozzjoni tas-servizzi tagħhom, l-indipendenza u l-imparzjalità tagħhom u r-regola dwar il-konfidenzjalità.

Il-lista ta’ organizzazzjonijiet li kkommettew ruħhom għall-Kodiċi ta’ Kondotta Ewropew hija ppubblikata fuq: http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_list_org_en.pdf

Jekk il-medjazzjoni ma tirnexxix, il-kwistjonijiet jistgħu dejjem jerġgħu jkunu suġġetti għall-proċedimenti tradizzjonali tal-qrati.

Il-Kummissjoni tistenna li sa Mejju 2011 26 Stat Membru jkunu adottaw dawn ir-regoli tal-UE (id-Danimarka għażlet li ma tinfurzax dawn ir-regoli – prerogattiva li għandha skont Protokoll anness mat-Trattati tal-UE). S’issa erba’ pajjiżi (l-Estonja, Franza, l-Italja u l-Portugall) infurmaw lill-Kummissjoni li adottaw dawn ir-regoli. Barra minn dan, il-Litwanja u s-Slovakkja nnotifikaw l-ismijiet tal-qrati li għandhom il-kompetenza biex jinfurzaw ftehimiet li jirriżultaw minn medjazzjoni transkonfinali.

Minkejja li l-biċċa l-kbira tal-Istati Membri diġà kellhom regoli simili fis-seħħ fil-livell nazzjonali qabel l-adozzjoni tad-Direttiva, qabel il-21 ta’ Mejju 2011 huma jridu jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-miżuri li jadottaw biex idaħħlu d-Direttiva fis-seħħ (dawn il-miżuri nazzjonali għandhom isemmu d-Direttiva speċifikament). Xi pajjiżi diġà għandhom regoli għall-medjazzjoni f’ċerti setturi; pereżempju, l-Irlanda u d-Danimarka f’relazzjonijiet dwar l-impjiegi, il-Finlandja għal kwistjonijiet li jirrigwardaw il-konsumatur, l-Isvezja għal inċidenti tat-traffiku u Franza u l-Irlanda għall-familji. Il-Portugall beda taħriġ għall-medjaturi fl-2001.

L-Istati Membri għandhom jipprovdu l-informazzjoni dwar il-qrati li għandhom il-kompetenza biex jagħmlu l-ftehimiet li jirriżultaw minn medjazzjoni infurzabbli aktar kmieni (il-21 ta’ Novembru 2010), sabiex il-Kummissjoni tkun tista’ tagħti pubbliċità li din l-informazzjoni biex ikun aktar faċli għaċ-ċittadini u n-negozji li jużaw il-medjazzjoni.

Sfond

Directive 2008/52/EC dwar ċerti aspetti ta’ medjazzjoni f’materji ċivili u kummerċjali ġiet adottata fit-23 ta’ April 2008 (IP/08/628). Il-Kummissjoni ressqet il-Proposta għad-Direttiva f’Ottubru 2004 (IP/04/1288).

Għal aktar informazzjoni

Il-Kamra tal-Aħbarijiet tal-Ġustizzja:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Il-paġna fuq l-internet ta' Viviane Reding, Viċi President u Kummissarju għall-Ġustizzja, id-Drittijiet Fundamentali u ċ-Ċittadinanza:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

Mediation in the E.U. (August 2010)*

ADR Schemes in force (August 2010)

For domestic disputes

For cross-border disputes (implementing Dir.2008/52)

Austria

Mediation (statutory law)

Belgium

Mediation (statutory law)

Bulgaria

Mediation (statutory law)

Cyprus

n.a.

Czech Republic

Arbitration (statutory law)

Legislation in preparation

Denmark

Mediation

Not party to the Directive

Estonia

Conciliation (statutory law)

Notified legislation

Finland

Arbitration

France

Mediation (statutory law)

Notified legislation

Germany

Amicable settlement of disputes (statutory law)

Legislation in preparation

Greece

mediation

Legislation in preparation

Hungary

Mediation (statutory law)

Ireland

Mediation (statutory law)

Italy

Mediation (statutory law)

Notified legislation

Latvia

Conciliation (voluntary basis)

Lithuania

n.a.

Notified competent courts

Luxembourg

Arbitration (statutory law)

Legislation in preparation

Malta

n.a.

Netherlands

Mediation (voluntary basis)

Legislation in preparation

Poland

Mediation (statutory law)

Portugal

Mediation (statutory law)

Notified legislation

Romania

n.a.

Slovenia

Mediation (statutory law)

Slovak Republic

Mediation (statutory law)

Notified competent courts

Spain

Mediation (statutory law)

Legislation in preparation

Sweden

Mediation (voluntary basis)

Legislation in preparation

UK

Mediation (voluntary basis)

* sources: http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_gen_en.htm

http://www.adrcenter.com/international/cms/?page_id=259

1 :

The Cost of Non ADR – Surveying and Showing the Actual Costs of Intra-Community Commercial Litigation, proġett iffinanzjat mill-Kummissjoni Ewropew u implimentat miċ-Ċentru RAT, Ġunju 2010, paġna 53, http://www.adrcenter.com/jamsinternational/civil-justice/Survey_Data_Report.pdf


Side Bar