Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1060

Briuselis, 2010 m. rugpjūčio 20 d.

Sprendžiant tarpvalstybinius teisinius ginčus Europos Komisija ragina naudotis tarpininkavimu ir taip taupyti laiką ir pinigus

Šiandien Europos Komisija pakartojo, kad esamos ES tarpininkavimo sprendžiant tarpvalstybinius teisinius ginčus taisyklės suteikia įvairių galimybių, ir priminė valstybėms narėms, kad šios priemonės gali būti naudingos, tik jeigu bus įgyvendinamos nacionaliniu lygmeniu. Ginčų ir nesutarimų sprendimas teisme ne tik brangus ir ilgai trunka, dėl jo gali žlugti pelningi verslo santykiai. Tarpvalstybinės bylos sudėtingesnės dėl skirtingų nacionalinių teisės aktų ir jurisdikcijos, taip pat dėl tokių praktinių dalykų kaip išlaidos ir kalba. Minėtas problemas šalinti ir konstruktyvius sprendimus rasti galima alternatyviu sprendimo būdu, pasitelkiant nešališkus tarpininkus. Tačiau jie turi būti kvalifikuoti, be to, turi būti nustatytos aiškios taisyklės, kuriomis galėtų pasitikėti abi šalys. Tarpvalstybinis tarpininkavimas keblesnis, nes būtina atsižvelgti į skirtingas verslo kultūras, be to, būtinos bendros taisyklės, kuriomis galėtų remtis abi šalys. Todėl 2008 m. gegužės mėn. įsigaliojo ES tarpininkavimo taisyklės, kurios turi būti įgyvendintos iki 2011 m. gegužės mėn. Jomis užtikrinamos teisinės tarpininkavimo garantijos ir kokybiškas procesas, nes taikomi elgesio kodeksai ir tarpininkų mokymas. Kol kas keturios šalys (Estija, Italija, Portugalija ir Prancūzija) pranešė Komisijai perkėlusios ES tarpininkavimo taisykles į nacionalinę teisę.

„Šios ES priemonės labai svarbios, nes jomis užtikrinama alternatyva ir papildoma galimybė naudotis teise į teisingumą. Teisingumo sistemos suteikia žmonėms galimybę naudotis savo teisėmis. Teisė į veiksmingą teisingumą užtikrinama pagal ES pagrindinių teisių chartiją. Piliečiai ir verslo subjektai neturėtų netekti teisių vien dėl to, kad sunku naudotis teisingumo sistema arba jei tai per brangu, teismo procesas per ilgai trunka arba yra per daug biurokratizmo, – pažymėjo Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. – Raginu valstybes nares imtis plataus užmojo veiksmų ir skubiai įgyvendinti ES tarpininkavimo taisykles. Mažiausia, ką galima padaryti, tai nustatyti galimybę tarpvalstybinius ginčus spręsti taikiai. Tačiau kodėl nepadarius daugiau? Kodėl gi nesuteikus galimybės naudotis tomis pačiomis priemonėmis nacionaliniu lygmeniu? Juk galiausiai tai bus naudinga piliečiams, verslo subjektams, visuomenei, ekonomikai ir teisinei sistemai.“

ES Tarpininkavimo direktyva taikoma, kai dvi tarpvalstybinio ginčo šalys savanoriškai sutaria išspręsti savo ginčą pasitelkdamos nešališką tarpininką. Valstybės narės turi užtikrinti, kad tarpininkavimo susitarimus būtų galima įgyvendinti. Iš neseniai atlikto ES finansuoto tyrimo matyti, kad nesinaudojant tarpininkavimu ES vidutiniškai iššvaistomos 331–446 papildomos dienos, o papildomos vienos bylos teisinės išlaidos yra 12 471 – 13 738 EUR1.

Tarpininkaujant gali būti sprendžiamos verslo subjektų, darbdavių, darbuotojų, nuosavybės savininkų ir nuomotojų, šeimų ginčai, kad asmenys galėtų išsaugoti ir net sustiprinti santykius konstruktyviu būdu – tai ne visada pasiekiama teismo procesu. Kai ginčai sprendžiami ne teisme, saugomi teisingumo sistemų ištekliai ir gali būti sumažinamos teisinės išlaidos. Dėl to, kad ginčus galima spręsti internetu, vis labiau prieinamas tampa nuotolinis tarpininkavimas. Tetrūksta tarpvalstybinių taisyklių, kurios suteiktų šalims tikrumo dėl proceso ir jo įvykdomumo.

Svarbus tarpininkavimo aspektas yra pasitikėjimas šiuo procesu, ypač kai dvi šalys yra iš skirtingų šalių. Taigi ES taisyklės skatina valstybes nares vykdyti kokybės kontrolę, nustatyti elgesio kodeksus ir rengti tarpininkų mokymus, kad veiktų veiksminga tarpininkavimo sistema. Europos Komisijos padedama suinteresuotųjų šalių grupė sukūrė Europos mediatorių elgesio kodeksą, kuris paskelbtas 2004 m. liepos 2 d. Jame išdėstyti principai, kurių savanoriškai gali laikytis atskiri tarpininkai. Principai susiję su tarpininkų kompetencija, paskyrimu ir atlygiu, paslaugų reklama, tarpininkų nepriklausomumu ir nešališkumu, tarpininkavimo susitarimu ir konfidencialumo taisykle.

Organizacijų, kurios laikosi minėto Europos elgesio kodekso, sąrašas skelbiamas adresu http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_list_org_en.pdf.

Tarpininkavimui nepavykus, ginčus visada galima spręsti tradiciškai – teismo procesu.

Komisija tikisi, kad iki 2011 m. gegužės mėn. 26 valstybės narės bus įgyvendinusios minėtas ES taisykles (Danija pasirinko jų neįgyvendinti, ši prerogatyva jai suteikta prie ES sutarčių pridėtu protokolu). Kol kas apie tai, kad įgyvendina taisykles, pranešė keturios šalys (Estija, Italija, Portugalija ir Prancūzija). Be to, Lietuva ir Slovakija pranešė tarpvalstybinius tarpininkavimo susitarimus vykdyti kompetentingų teismų pavadinimus.

Nors iki priimant direktyvą daugelyje valstybių narių jau galiojo panašios taisyklės, iki 2011 m. gegužės 21 d. jos turėtų pranešti Komisijai apie priemones, kurių imasi direktyvai įgyvendinti (šiose nacionalinėse priemonėse turėtų būti konkrečiai paminėta direktyva). Kai kuriose šalyse tam tikruose sektoriuose jau galioja tarpininkavimo taisyklės. Pavyzdžiui, Airijoje ir Danijoje darbo santykių, Suomijoje vartotojų ginčų, Švedijoje eismo įvykių, o Prancūzijoje ir Airijoje – šeimos teisės srityje. Portugalijoje tarpininkai mokomi nuo 2001 m.

Informaciją apie teismus, kurie kompetentingi skelbti tarpininkavimo susitarimus vykdytinais, valstybės narės turėtų pateikti anksčiau (iki 2010 m. lapkričio 21 d.), kad Komisija galėtų paskelbti šią informaciją ir piliečiai bei verslo subjektai galėtų lengviau naudotis tarpininkavimu.

Pagrindiniai faktai

Direktyva 2008/52/EB dėl tam tikrų mediacijos civilinėse ir komercinėse bylose aspektų priimta 2008 m. balandžio 23 d. (IP/08/628). Komisija pasiūlė direktyvą 2004 m. spalio mėn. (IP/04/1288).

Daugiau informacijos

Teisingumo naujienų tarnyba

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos Komisijos narės interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010–2014/reding/index_en.htm

ANNEX

Mediation in the E.U. (August 2010)*

ADR Schemes in force (August 2010)

For domestic disputes

For cross-border disputes (implementing Dir.2008/52)

Austria

Mediation (statutory law)

Belgium

Mediation (statutory law)

Bulgaria

Mediation (statutory law)

Cyprus

n.a.

Czech Republic

Arbitration (statutory law)

Legislation in preparation

Denmark

Mediation

Not party to the Directive

Estonia

Conciliation (statutory law)

Notified legislation

Finland

Arbitration

France

Mediation (statutory law)

Notified legislation

Germany

Amicable settlement of disputes (statutory law)

Legislation in preparation

Greece

mediation

Legislation in preparation

Hungary

Mediation (statutory law)

Ireland

Mediation (statutory law)

Italy

Mediation (statutory law)

Notified legislation

Latvia

Conciliation (voluntary basis)

Lithuania

n.a.

Notified competent courts

Luxembourg

Arbitration (statutory law)

Legislation in preparation

Malta

n.a.

Netherlands

Mediation (voluntary basis)

Legislation in preparation

Poland

Mediation (statutory law)

Portugal

Mediation (statutory law)

Notified legislation

Romania

n.a.

Slovenia

Mediation (statutory law)

Slovak Republic

Mediation (statutory law)

Notified competent courts

Spain

Mediation (statutory law)

Legislation in preparation

Sweden

Mediation (voluntary basis)

Legislation in preparation

UK

Mediation (voluntary basis)

* sources: http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_gen_en.htm

http://www.adrcenter.com/international/cms/?page_id=259

1 :

„Nealternatyvaus ginčų sprendimo kaina. Komercinio bylinėjimosi Bendrijoje realių išlaidų tyrimas ir pristatymas“ (angl. The Cost of Non ADR – Surveing and Showing the Actual Costs of Intra-Community Commercial Litigation), Europos Komisijos finansuotas ir organizacijos „ADR Center“ įgyvendintas projektas, 2010 m. birželio mėn., 53 psl., http://www.adrcenter.com/jamsinternational/civil-justice/Survey_Data_Report.pdf.


Side Bar