Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1060

Brüssel, 20. august 2010

Euroopa Komisjon: piiriüleste vaidluste lahendamine vahendusmenetluse teel hoiab kokku aega ja raha

Euroopa Komisjon tuletab täna veel kord meelde võimalusi, mida peidavad endas olemasolevad ELi eeskirjad, mis käsitlevad vahendusmenetlust piiriülestes vaidlustes, kuid mis saavad olla tõhusad vaid tingimusel, et liikmesriigid neid rakendavad. Vaidluste ja lahkarvamuste lahendamine kohtu teel ei ole mitte ainult kulukas ja aeganõudev, vaid võib ka hävitada kasulikud ärisuhted. Piiriülesed juhtumid muudavad keeruliseks nii erinevused riikide õigusaktides ja kohtupädevuses kui ka praktilised küsimused, nagu maksumus ja keel. Alternatiivne vaidluste lahendamine erapooletute vahendajate kaudu võib olla vastus nendele küsimustele ja pakkuda konstruktiivseid lahendusi. Et võita mõlema poole usaldus, peavad vahendajatel olema vajalikud oskused ja eeskirjad sõnaselged. Piiriülene vahendamine on keerulisem, sest arvestada tuleb eri ärikultuuridega ning mõlemal poolel on vaja lähtealuseks ühisreegleid. Seepärast jõustusid vahendusmenetlust käsitlevad ELi eeskirjad mais 2008 ja need tuleb üle võtta 2011. aasta maiks. Nendega luuakse vahendusmenetluse õiguslikud tagatised ja tagatakse käitumisjuhiste või vahendajate väljaõppe abil menetluse kõrge tase. Praeguseks on vahendusmenetluse eeskirjade ülevõtmisest komisjonile teatanud neli riiki (Eesti, Prantsusmaa, Itaalia ja Portugal).

Euroopa Komisjoni asepresident ning ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding peab neid ELi meetmed äärmiselt olulisteks, sest nendega edendatakse alternatiivset ja täiendavat õiguskaitse kättesaadavust igapäevaelus. „Õigussüsteemid pakuvad inimestele võimaluse kaitsta oma õigusi. Tõhus õiguskaitse kättesaadavus on sätestatud ELi põhiõiguste hartas. Kodanikud ja ettevõtjad ei saa jääda ilma oma õigustest lihtsalt seepärast, et õigussüsteemi kasutamine on neile keeruline, liialt kulukas, neil ei ole aega oodata oma asja jõudmist kohtusse või ei suuda nad läbi murda bürokraatiast. Kutsun liikmesriike üles võtma kiiresti üle vahendusmenetlust käsitlevad ELi eeskirjad: miinimumtulemus piiriüleste vaidluste puhul võiks olla rahumeelne kokkulepe. Kuid miks mitte minna kaugemale? Miks mitte kasutada samu meetmeid riigisiseselt? Lõppude lõpuks saavad sellest kasu kodanikud, ettevõtjad, ühiskond ja majandus ning õigussüsteem ise,” lisas ta.

ELi vahendusmenetlust käsitlevat direktiivi kohaldatakse juhul, kui kaks piiriülesesse vaidlusse kaasatud poolt nõustuvad vabatahtlikult kasutama oma vaidluse lahendamiseks erapooletut vahendajat. Liikmesriigid peavad tagama, et vahendusmenetluse teel jõutud kokkuleppeid saaks täita. ELi rahastatud hiljutise uuringu1 kohaselt oleks Euroopa Liidus vahendusmenetluse kasutamise teel hoitud kokku keskmiselt 331 kuni 446 päeva ning kohtumenetluskulude pealt 12 471 kuni 13 738 eurot kohtuasja kohta.

Vahenduse teel on võimalik leida lahendusi ettevõtjate, tööandjate ja töövõtjate, omanike ja üürnike või pereliikmete vahel konstruktiivselt nii, et säilib nendevaheline suhe või see muutub isegi paremaks – tulemus, milleni kohtumenetluse raames ei ole alati võimalik jõuda. Vaidluste lahendamine kohtuväliselt hoiab kokku õigusemõistmisesüsteemi vahendeid ja võib ka vähendada kohtukulusid. Võrgupõhine vaidluste lahendamine muudab kaugete vahemaade taguse vahendusmenetluse järjest kättesaadavamaks. Puudu on vaid piiriülesed eeskirjad, mis annaksid pooltele kindlustunde menetluse ja selle täitmisele pööratavuse suhtes.

Mis tahes vahenduse puhul on äärmiselt oluline usk protsessi, eriti kui mõlemad pooled on pärit eri riigist. Seepärast kutsutakse ELi eeskirjades liikmesriike üles kontrollima kvaliteeti, koostama käitumisjuhiseid ja pakkuma vahendajatele väljaõpet, et tagada tõhus vahendussüsteem. Sidusrühmad on töötanud Euroopa Komisjoni abiga välja vahendajate Euroopa käitumisjuhendi, mis tuli välja 2. juulil 2004. Selles juhendis kehtestatakse mitmed põhimõtted, mida üksikvahendajad võivad vabatahtlikult järgida. Need põhimõtted hõlmavad vahendaja pädevust, määramist ja tasu, tema teenuste reklaami, sõltumatust ja erapooletust, vahemenetluse kokkulepet ja konfidentsiaalsusenõuet.

Loetelu vahendajate Euroopa käitumisjuhendist juhinduvatest organisatsioonidest on avaldatud siin: http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_list_org_en.pdf

Juhul kui vahendusmenetlus ei kanna vilja, võib alati kasutada tavakohtumenetlust.

Komisjon eeldab, et 2011. aasta maiks on 26 liikmesriiki need ELi eeskirjad üle võtnud (Taani otsustas jätta need eeskirjad jõustamata – õigus, mida ta võib ELi aluslepingutele lisatud protokolli kohaselt kasutada). Praeguseks on eeskirjade ülevõtmisest komisjonile teatanud neli riiki (Eesti, Prantsusmaa, Itaalia ja Portugal). Lisaks on Leedu ja Slovakkia teatanud kohtute nimed, kes on nende riigis pädevad piiriüleseid vahendusmenetluste kokkuleppeid jõustama.

Kuigi enamikus liikmesriikides kehtisid juba samasugused eeskirjad enne direktiivi vastuvõtmist, peavad riigid komisjonile teatama enne 21. maid 2011 meetmetest, mis nad on direktiivi ülevõtmiseks vastu võtnud (nendes tuleb eraldi nimetada direktiivi). Mõnes riigis kehtivad vahendust käsitlevad eeskirjad teatavates valdkondades, näiteks Iirimaal ja Taanis töösuhetes, Soomes tarbijavaidlustes, Rootsis liiklusõnnetustega seotud küsimustes või Prantsusmaal ja Iirimaal peresuhetes. Portugalis on vahendajaid koolitatud alates 2001. aastast.

Liikmesriigid peavad esitama teabe kohtute kohta, kes on pädevad jõustama vahendusmenetluse teel saavutatud kokkuleppeid juba varasemaks kuupäevaks (21. novembriks 2010), et komisjon saaks selle teabe avalikustada, et lihtsustada kodanike ja ettevõtjate jaoks vahendusmenetluse kasutamist.

Taust

Direktiiv 2008/52/EÜ vahendusmenetluse teatavate aspektide kohta tsiviil- ja kaubandusasjades võeti vastu 23. aprillil 2008 (IP/08/628). Komisjon tegi ettepaneku direktiivi kohta 2004. aasta oktoobris (IP/04/1288).

Lisateave

Õigusküsimuste uudistesait:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

Mediation in the E.U. (August 2010)*

ADR Schemes in force (August 2010)

For domestic disputes

For cross-border disputes (implementing Dir.2008/52)

Austria

Mediation (statutory law)

Belgium

Mediation (statutory law)

Bulgaria

Mediation (statutory law)

Cyprus

n.a.

Czech Republic

Arbitration (statutory law)

Legislation in preparation

Denmark

Mediation

Not party to the Directive

Estonia

Conciliation (statutory law)

Notified legislation

Finland

Arbitration

France

Mediation (statutory law)

Notified legislation

Germany

Amicable settlement of disputes (statutory law)

Legislation in preparation

Greece

mediation

Legislation in preparation

Hungary

Mediation (statutory law)

Ireland

Mediation (statutory law)

Italy

Mediation (statutory law)

Notified legislation

Latvia

Conciliation (voluntary basis)

Lithuania

n.a.

Notified competent courts

Luxembourg

Arbitration (statutory law)

Legislation in preparation

Malta

n.a.

Netherlands

Mediation (voluntary basis)

Legislation in preparation

Poland

Mediation (statutory law)

Portugal

Mediation (statutory law)

Notified legislation

Romania

n.a.

Slovenia

Mediation (statutory law)

Slovak Republic

Mediation (statutory law)

Notified competent courts

Spain

Mediation (statutory law)

Legislation in preparation

Sweden

Mediation (voluntary basis)

Legislation in preparation

UK

Mediation (voluntary basis)

* sources: http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_gen_en.htm

http://www.adrcenter.com/international/cms/?page_id=259

1 :

The Cost of Non ADR – Surveing and Showing the Actual Costs of Intra-Community Commercial Litigation, Euroopa Komisjoni rahastatud projekt, mille viis ellu ADR Center, juuni 2010, lk 53, http://www.adrcenter.com/jamsinternational/civil-justice/Survey_Data_Report.pdf


Side Bar