Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1060

Bruxelles, den 20. august 2010

Europa-Kommissionen opfordrer til, at der bruges mægling for at spare tid og penge i retstvister på tværs af landegrænserne

Europa-Kommissionen har igen i dag fremhævet det potentiale, der ligger i de gældende EU-regler om mægling i retstvister på tværs af landegrænserne, og påpeget over for medlemsstaterne, at foranstaltningerne kun kan være effektive, hvis medlemsstaterne gennemfører dem på nationalt plan. Det er ikke alene dyrt og langsommeligt at løse tvister og uoverensstemmelser ved domstolene, det kan også være ødelæggende for gavnlige forretningsforhold. Retssager på tværs af landegrænserne er mere komplicerede på grund af de forskellige nationale love og retsinstanser og af praktiske grunde som omkostninger og sprog. Med alternativ konfliktløsning ved uvildige mæglere kan disse problemer takles, og der kan findes konstruktive løsninger. Men dette kræver uddannede mæglere og klare regler, som begge parter kan have tillid til. Mægling over landegrænserne er sværere, fordi der skal slås bro over forskellige forretningskulturer, og begge sider har brug for fælles regler, de kan stole på. Det er derfor, EU-reglerne om mægling trådte i kraft i maj 2008 og skal være gennemført senest i maj 2011. De indfører retsgarantier for mægling og sikrer en proces af høj kvalitet ved at anvende adfærdskodekser eller uddannelse af mæglere. Indtil videre har fire lande (Estland, Frankrig, Italien og Portugal) meddelt Kommissionen, at de har gennemført EU-reglerne om mægling i deres nationale lovgivning.

"Disse EU-foranstaltninger er meget vigtige, fordi de fremmer en alternativ og supplerende retsbeskyttelse i dagliglivet. Retssystemer giver folk mulighed for at gøre deres rettigheder gældende. Effektiv retsbeskyttelse er værnet ved EU-chartret om grundlæggende rettigheder. Borgerne og virksomhederne bør ikke afskæres fra deres rettigheder, bare fordi det er svært for dem at bruge retssystemet, eller fordi de ikke har råd til det, ikke kan vente, til deres sag kommer for, eller ikke kan klare bureaukratiet", udtaler næstformand og kommissær for retlige anliggender Viviane Reding. "Jeg opfordrer medlemsstaterne til at være ambitiøse med hensyn til hurtigt at indføre EU-reglerne om mægling: Som et minimum skal det gøres muligt at finde mindelige løsninger på tvister på tværs af landegrænserne. Men hvorfor stoppe der? Hvorfor ikke træffe de samme foranstaltninger på nationalt plan? I sidste ende er det jo borgere og virksomheder, samfund og økonomierne, og selve retssystemet, som det vil komme til gavn."

EU-mæglingsdirektivet finder anvendelse, når to parter, der er impliceret i en retstvist på tværs af landegrænserne frivilligt bliver enige om at løse tvisten ved hjælp af en uvildig mægler. Medlemsstaterne skal sikre, at mæglingsforlig kan tvangsfuldbyrdes. Ifølge en undersøgelse, som for nylig blev foretaget med støtte fra EU, anslås den tid, der spildes ved ikke at bruge mægling, til gennemsnitligt mellem 331 og 446 dage i EU, samtidig med at ekstraudgifterne til retssager ligger mellem 12 471 EUR og 13 738 EUR for hver sag1.

Ved mægling kan der løses problemer mellem virksomheder, arbejdsgivere og ansatte, udlejere og lejere eller i familier, så de kan bevare og endog styrke deres forhold på en konstruktiv måde – et resultat, der ikke altid kan nås ved retssager. Ved at afgøre retstvister udenretligt spares der på domstolenes ressourcer, og der er mulighed for at reducere udgifter til retssager. Løsning af tvister online gør det i stigende grad muligt at benytte mægling over lange distancer. Det eneste, der mangler, er regler på tværs af grænserne, der giver parterne sikkerhed med hensyn til proceduren og muligheden for tvangsfuldbyrdelse.

Et afgørende element i enhver mægling er tillid til proceduren, særligt når de to parter kommer fra forskellige lande. EU-reglerne tilskynder derfor medlemsstaterne til at sørge for kvalitetskontrol, indføre adfærdskodekser og tilbyde uddannelse til mæglere, så det sikres, at der er en effektiv mæglingsordning. En gruppe interesserede parter har med bistand fra Europa-Kommissionen udviklet en europæisk adfærdskodeks for mæglere, der blev lanceret den 2. juli 2004. EU-adfærdskodeksen indeholder en række principper, som de enkelte mæglere frivilligt kan vælge at tilslutte sig. Principperne vedrører kompetence, udnævnelse af mæglere, mægleres honorar og anprisning af deres arbejde, deres uafhængighed og upartiskhed, mæglingsaftalen og behandling af fortrolige oplysninger.

Listen over organisationer, der har tilsluttet sig EU-adfærdkodeksen, er offentliggjort på: http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_list_org_en.pdf

Hvis mæglingen ikke lykkes, kan tvisterne altid tages op som en almindelig retssag.

Inden maj 2011 forventer Kommissionen, at 26 medlemsstater vil have gennemført disse regler (Danmark har valgt ikke at gennemføre dem – i overensstemmelse med Danmarks rettigheder i henhold til en protokol til EU-traktaterne). Indtil videre har fire lande (Estland, Frankrig, Italien og Portugal) meddelt Kommissionen, at de har gennemført EU-reglerne. Endvidere har Litauen og Slovakiet meddelt navnene på de retsinstanser, der har kompetence til at tvangsfuldbyrde mæglingsaftaler på tværs af landegrænserne.

Selv om de fleste medlemsstater allerede havde lignende regler på nationalt plan inden vedtagelsen af direktivet, skal de inden den 21. maj 2011 meddele Kommissionen de foranstaltninger, de vedtager for at gennemføre direktivet (de nationale foranstaltninger skal særligt nævne direktivet). Nogle lande har allerede regler om mægling inden for visse områder, f.eks. Irland og Danmark for arbejdsmarkedsforhold, Finland for forbrugertvister, Sverige for trafikuheld og Frankrig og Irland for familiesager. Portugal har uddannet mæglere siden 2001.

Medlemsstaterne skal give oplysninger om, hvilke retsinstanser der har kompetence til at gøre mæglingsforlig eksigible, inden et tidligere tidspunkt (den 21. november 2010), så Kommissionen kan offentliggøre oplysningerne og gøre det lettere for borgerne og virksomhederne at bruge mægling.

Baggrund

Direktiv 2008/52/EF om mægling på det civil- og handelsretlige område blev vedtaget den 23. april 2008 (IP/08/628). Kommissionen fremsatte forslag til direktivet i oktober 2004 (IP/04/1288).

Yderligere oplysninger

Presserummet for retlige anliggender

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Hjemmesiden for næstformand og kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

Mediation in the E.U. (August 2010)*

ADR Schemes in force (August 2010)

For domestic disputes

For cross-border disputes (implementing Dir.2008/52)

Austria

Mediation (statutory law)

Belgium

Mediation (statutory law)

Bulgaria

Mediation (statutory law)

Cyprus

n.a.

Czech Republic

Arbitration (statutory law)

Legislation in preparation

Denmark

Mediation

Not party to the Directive

Estonia

Conciliation (statutory law)

Notified legislation

Finland

Arbitration

France

Mediation (statutory law)

Notified legislation

Germany

Amicable settlement of disputes (statutory law)

Legislation in preparation

Greece

mediation

Legislation in preparation

Hungary

Mediation (statutory law)

Ireland

Mediation (statutory law)

Italy

Mediation (statutory law)

Notified legislation

Latvia

Conciliation (voluntary basis)

Lithuania

n.a.

Notified competent courts

Luxembourg

Arbitration (statutory law)

Legislation in preparation

Malta

n.a.

Netherlands

Mediation (voluntary basis)

Legislation in preparation

Poland

Mediation (statutory law)

Portugal

Mediation (statutory law)

Notified legislation

Romania

n.a.

Slovenia

Mediation (statutory law)

Slovak Republic

Mediation (statutory law)

Notified competent courts

Spain

Mediation (statutory law)

Legislation in preparation

Sweden

Mediation (voluntary basis)

Legislation in preparation

UK

Mediation (voluntary basis)

* sources: http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_gen_en.htm

http://www.adrcenter.com/international/cms/?page_id=259

1 :

The Cost of Non ADR – Surveing and Showing the Actual Costs of Intra-Community Commercial Litigation, et projet gennemført af ADR Center med støtte fra Europa-Kommissionen, juni 2010, s. 53, http://www.adrcenter.com/jamsinternational/civil-justice/Survey_Data_Report.pdf.


Side Bar