Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1060

V Bruselu dne 20. srpna 2010

Evropská komise vyzývá k lepšímu využívání času a peněz prostřednictvím mediace přeshraničních právních sporů

Evropská komise dnes zopakovala, jaký potenciál mají stávající pravidla EU o mediaci přeshraničních právních sporů, a připomněla členským státům, že taková opatření mohou být efektivní pouze tehdy, pokud je všechny členské státy zavedou na vnitrostátní úrovni. Soudní urovnávání sporů a neshod je nejen nákladné a časově náročné, ale může také narušit dobré obchodní vztahy. Přeshraniční případy jsou složitější kvůli odlišným vnitrostátním zákonům a jurisdikcím a také z praktických důvodů, jako jsou náklady a jazykové otázky. Alternativní řešení sporů pomocí nestranných mediátorů se může na tyto problémy zaměřit a přinést jejich konstruktivní řešení. K tomu je však potřeba mít schopné mediátory a jasná pravidla, jimž mohou obě strany věřit. Přeshraniční mediace je komplikovanější, protože musí překlenout odlišné kultury obchodování a obě strany při ní potřebují společná pravidla, na něž se mohou spolehnout. Z tohoto důvodu začala v květnu 2008 platit pravidla EU o mediaci, jež musí být v členských státech zavedena nejpozději do května 2011. Tato pravidla vytvářejí právní záruky pro mediaci a zajišťují vysokou kvalitu tohoto procesu prostřednictvím kodexů chování či odborné přípravy mediátorů. Čtyři země (Estonsko, Francie, Itálie a Portugalsko) již Komisi oznámily, že provedly pravidla EU o mediaci do vnitrostátních právních předpisů.

„Tato opatření EU jsou velmi důležitá, protože podporují další, alternativní přístup občanů ke spravedlnosti v každodenním životě. Soudní systémy umožňují lidem uplatňovat svá práva. Účinný přístup ke spravedlnosti je chráněn Listinou základních práv Evropské unie. Občanům a podnikům by neměla být upřena jejich práva jen proto, že je pro ně těžké využívat právní systém a že si to nemohou dovolit, nemohou čekat na soudní jednání nebo se nevyznají v úředním prostředí,“ řekla Viviane Redingová, místopředsedkyně Komise a komisařka EU pro spravedlnost. „Vyzývám členské státy, aby neváhaly při rychlém zavádění pravidel EU o mediaci: základem je umožnit přátelské urovnávání přeshraničních sporů. Ale proč nepokračovat dále? Proč stejná opatření neumožnit i na vnitrostátní úrovni? Jejich přínosy nakonec pocítí nejen občané a podniky, společnosti a ekonomiky, ale i samotný právní systém.“

Směrnice EU o mediaci se uplatňuje v případech, kdy dvě strany zapojené do přeshraničního sporu dobrovolně souhlasí s urovnáním sporu za pomoci nestranného mediátora. Členské státy mají zajistit, aby mohly být mediované dohody vykonány. Nedávná studie financovaná EU odhadla v důsledku nevyužití mediace došlo v EU ke ztrátě času odpovídající průměrně 331 až 446 dnům a dodatečné právní náklady vystoupaly na 12 471 EUR až 13 738 EUR na případ.1

Pomocí mediace se mohou vyřešit problémy mezi podniky, zaměstnavateli a zaměstnanci, pronajímateli a nájemníky nebo v rodinách tak, aby mohli konstruktivním způsobem udržet či dokonce upevnit své vztahy – a takového výsledku nelze při soudním řízení vždy dosáhnout. Mimosoudní urovnávání sporů šetří zdroje soudních systémů a může snížit právní náklady. Díky metodě řešení sporů on-line se čím dál více zpřístupňuje mediace na velkou vzdálenost. Chybějí tedy pouze přeshraniční pravidla, jež stranám poskytnou jistotu o tomto procesu a o jeho vykonatelnosti.

Klíčovým prvkem každé mediace je důvěra v tento proces, zejména pokud obě strany pocházejí z různých zemí. Pravidla EU proto vyzývají členské státy, aby prováděly kontroly kvality, vypracovávaly kodexy chování a nabízely mediátorům odborné vzdělávání, čímž zajistí vytvoření efektivního mediačního systému. Skupina zúčastněných subjektů za pomoci Evropské komise vytvořila Evropský kodex chování pro mediátory, který byl vydán dne 2. července 2004. Evropský kodex chování stanoví řadu zásad, k jejichž dodržování se jednotliví mediátoři mohou dobrovolně zavázat. Tyto zásady se týkají způsobilosti mediátorů, jejich jmenování a poplatků za jejich služby, propagace jejich služeb, jejich nezávislosti a nestrannosti, mediační dohody a pravidla důvěrnosti.

Seznam organizací, které se přihlásily k dodržování Evropského kodexu chování, je zveřejněn na adrese http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_list_org_en.pdf

V případě, že by mediace selhala, lze spor vždy postoupit ke klasickému soudnímu řízení.

Komise očekává, že do května 2011 zavede tato pravidla EU 26 členských států (Dánsko se provádění těchto pravidel neúčastní – tuto možnost mu dává protokol připojený ke smlouvám o EU). Čtyři země (Estonsko, Francie, ItáliePortugalsko) již Komisi sdělily, že tato pravidla zavedly. Litva a Slovensko oznámily jména příslušných soudů pro vymáhání přeshraničního urovnání za pomoci mediace.

Většina členských států sice měla podobná pravidla na vnitrostátní úrovni již před přijetím této směrnice, ale do května 2011 by měly vyrozumět Komisi o tom, jaká opatření přijaly pro její zavedení (vnitrostátní opatření by měla na směrnici konkrétně odkazovat). Některé země již mají pravidla pro mediaci v některých odvětvích, například IrskoDánsko v oblasti pracovních vztahů, Finsko u spotřebitelských sporů, Švédsko u dopravních nehod, Francie a Irsko u rodinných vztahů. Portugalsko školí mediátory od roku 2001.

Členské státy mají do 21. listopadu 2010 poskytnout informace o tom, které soudy jsou příslušné ve věci vykonatelnosti dohod, aby Komise mohla tyto informace zveřejnit a aby bylo pro občany a podniky snazší mediaci používat.

Souvislosti

Směrnice 2008/52/ES o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech byla přijata dne 23. dubna 2008 (IP/08/628). Komise předložila návrh této směrnice v říjnu 2004 (IP/04/1288).

Další informace

Aktuální zprávy GŘ pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Internetová stránka Viviane Redingové, místopředsedkyně a členky Komise odpovědné za spravedlnost, základní práva a občanství:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

Mediation in the E.U. (August 2010)*

ADR Schemes in force (August 2010)

For domestic disputes

For cross-border disputes (implementing Dir.2008/52)

Austria

Mediation (statutory law)

Belgium

Mediation (statutory law)

Bulgaria

Mediation (statutory law)

Cyprus

n.a.

Czech Republic

Arbitration (statutory law)

Legislation in preparation

Denmark

Mediation

Not party to the Directive

Estonia

Conciliation (statutory law)

Notified legislation

Finland

Arbitration

France

Mediation (statutory law)

Notified legislation

Germany

Amicable settlement of disputes (statutory law)

Legislation in preparation

Greece

mediation

Legislation in preparation

Hungary

Mediation (statutory law)

Ireland

Mediation (statutory law)

Italy

Mediation (statutory law)

Notified legislation

Latvia

Conciliation (voluntary basis)

Lithuania

n.a.

Notified competent courts

Luxembourg

Arbitration (statutory law)

Legislation in preparation

Malta

n.a.

Netherlands

Mediation (voluntary basis)

Legislation in preparation

Poland

Mediation (statutory law)

Portugal

Mediation (statutory law)

Notified legislation

Romania

n.a.

Slovenia

Mediation (statutory law)

Slovak Republic

Mediation (statutory law)

Notified competent courts

Spain

Mediation (statutory law)

Legislation in preparation

Sweden

Mediation (voluntary basis)

Legislation in preparation

UK

Mediation (voluntary basis)

* sources: http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_gen_en.htm

http://www.adrcenter.com/international/cms/?page_id=259

1 :

The Cost of Non ADR – Surveing and Showing the Actual Costs of Intra-Community Commercial Litigation (Co stojí řešení sporů nealternativní cestou – průzkum a důkazy skutečných nákladů na urovnávání obchodních sporů uvnitř Společenství), projekt financovaný Evropskou komisí a prováděný ADR Center, červen 2010, s. 53, http://www.adrcenter.com/jamsinternational/civil-justice/Survey_Data_Report.pdf


Side Bar