Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1060

Брюксел, 20 август 2010 г.

Европейската комисия призовава чрез посредничество да се пестят време и пари в трансграничните правни спорове

Европейската комисия днес отново насочи вниманието към потенциала на съществуващите правила на ЕС за медиация в трансгранични правни спорове, като напомни на държавите-членки, че предвидените мерки могат да бъдат ефективни само ако се прилагат от тях на национално равнище. Съдебното уреждане на спорове и конфликти е не само скъпо и отнемащо време – то може да разруши доходоносни делови взаимоотношения. Заради различаващите се национални закони и юрисдикции и с оглед на практически аспекти като цени и езици трансграничните дела са по-сложни. С алтернативното разрешаване на спорове (АРС) чрез безпристрастни медиатори тези проблеми могат да бъдат преодолени и да бъдат вземани конструктивни решения. За това, обаче, са нужни умели медиатори и ясни правила, на които се доверяват и двете спорещи страни. Трансграничното посредничество е по-специфично, защото трябва да обхваща различни бизнес култури и да се основава на общи правила, на които и двете страни да могат да разчитат. Ето защо през май 2008 г. влязоха в сила правила на ЕС за медиацията, които трябва да се приведат в действие до май 2011 г. С тях се създават правни гаранции за медиацията, а чрез кодекси за поведение и обучение на медиаторите се гарантира високото качество на процеса. До този момент четири държави (Естония, Франция, Италия и Португалия) са уведомили Комисията, че са привели в действие в националното законодателство правилата на ЕС за медиацията.

Тези мерки на ЕС са много важни, защото те въвеждат в ежедневието допълнителен и алтернативен достъп до правосъдие. Правосъдните системи дават правомощия на хората да предявяват правата си. Хартата за основните права на ЕС защитава ефективния достъп до правосъдие. Гражданите и деловите среди не трябва да се отказват от правата си само защото им е трудно да използват съдебната система или защото не могат да си го позволят, не могат да чакат да им дойде редът в съда или не могат да се справят с бюрокрацията,“ заяви Вивиан Рединг, заместник-председател на Комисията и комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. Призовавам държавите-членки да действат амбициозно и да приведат бързо в действие правилата на ЕС за медиацията. Абсолютният минимум е да се създадат условия, при които трансграничните спорове да намират дружески решения. Но защо да спираме дотук? Защо да не въведем същите правила и на национално равнище? Нали в крайна сметка от това ще спечелят гражданите и бизнесът, обществото, икономиката и самата правна система!

Директивата на ЕС за медиацията се прилага, когато двете страни по трансграничен спор доброволно се съгласят да го решат с помощта на безпристрастен медиатор. Държавите-членки трябва да гарантират, че постигнатите с посредничество споразумения имат правна сила. Данните от неотдавнашно проучване, финансирано от ЕС, сочат, че когато не се използва посредничество, в ЕС средно се губят между 331 и 446 допълнителни дни, като допълнителните правни разходи варират между 12 471 и 13 738 евро на дело.1

Медиацията може да реши конфликти между представители на бизнеса, между работодатели и служители, хазяи и наематели или между семейства, така че те да запазят, дори да укрепят отношенията си по един конструктивен начин – резултат, който не винаги може да бъде постигнат при съдебно производство. Извънсъдебното уреждане на спорове спестява на правосъдните системи ресурси и може да доведе до съкращаване на правните разходи. Възможността за решаване на спорове онлайн прави медиацията от дистанция все по-приемлива. Липсват само трансгранични правила, които да дават гаранции на страните за самия процес и за неговата правна сила.

При медиацията от решаващо значение е доверието в процеса, особено когато двете страни по спора са от различни държави. За тази цел с правилата си ЕС насърчава държавите-членки да осигуряват качествен контрол, да създадат кодекси за поведение и да предлагат обучение за медиаторите, така че да гарантират, че е налице ефективна система за медиация. Група заинтересовани участници с помощта на Европейската комисия разработи Европейски кодекс за поведение за медиатори, който беше представен на 2 юли 2004 г. В Европейския кодекс за поведение са формулирани редица принципи, които отделните медиатори могат доброволно да решат да спазват. Тези принципи се отнасят до правомощията, назначаването и таксите на медиаторите, популяризирането на техните услуги, тяхната независимост и безпристрастност, споразуменията за медиация и правилото за поверителност.

Списъкът на организациите, приели Европейския кодекс за поведение, е публикуван на следния уебсайт: http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_list_org_en.pdf

Ако с посредничество не бъде постигнат успех, спорът винаги може да се насочи към традиционното съдебно производство.

Комисията очаква, че до май 2011 г. 26 държави-членки ще приведат в действие правилата на ЕС (Дания предпочете да не прилага тези правила, което е нейно право съгласно протокол към договорите за ЕС). До този момент четири държави (Естония, Франция, Италия и Португалия) са уведомили Комисията, че са привели в действие правилата. Освен това Литва и Словакия са оповестили кои съдилища са компетентни да изпълняват споразумения, постигнати с трансгранична медиация.

Въпреки че повечето държави-членки са разполагали с подобни действащи правила на национално равнище преди приемането на директивата, те трябва преди 21 май 2011 г. да уведомят Комисията за мерките, които приемат в изпълнение на директивата (като тези национални мерки трябва изрично да се позовават на директивата). Някои държави вече имат правила за медиацията в определени сектори - напр. Ирландия и Дания в трудовоправната сфера, Финландия – в спорове с участието на потребители, Швеция – за пътни произшествия и Франция и Ирландия – в семейното право. В Португалия се обучават медиатори от 2001 г.

Крайният срок, в който държавите-членки следва да предоставят информация за съдилищата, компетентни да изпълняват споразумения, постигнати с медиация, е с по-ранна дата (21 ноември 2010 г.) Така Комисията ще може да огласи тази информация, за да улесни гражданите и бизнеса в използването на медиация.

Контекст

Директива 2008/52/ЕС относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси беше приета на 23 април 2008 г. (IP/08/628) Комисията внесе предложението за директивата през октомври 2004 г. (IP/04/1288).

За повече информация:

Новини по въпроси на правосъдието:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Уебстраница на Вивиан Рединг, заместник-председател на Комисията и комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

Mediation in the E.U. (August 2010)*

ADR Schemes in force (August 2010)

For domestic disputes

For cross-border disputes (implementing Dir.2008/52)

Austria

Mediation (statutory law)

Belgium

Mediation (statutory law)

Bulgaria

Mediation (statutory law)

Cyprus

n.a.

Czech Republic

Arbitration (statutory law)

Legislation in preparation

Denmark

Mediation

Not party to the Directive

Estonia

Conciliation (statutory law)

Notified legislation

Finland

Arbitration

France

Mediation (statutory law)

Notified legislation

Germany

Amicable settlement of disputes (statutory law)

Legislation in preparation

Greece

mediation

Legislation in preparation

Hungary

Mediation (statutory law)

Ireland

Mediation (statutory law)

Italy

Mediation (statutory law)

Notified legislation

Latvia

Conciliation (voluntary basis)

Lithuania

n.a.

Notified competent courts

Luxembourg

Arbitration (statutory law)

Legislation in preparation

Malta

n.a.

Netherlands

Mediation (voluntary basis)

Legislation in preparation

Poland

Mediation (statutory law)

Portugal

Mediation (statutory law)

Notified legislation

Romania

n.a.

Slovenia

Mediation (statutory law)

Slovak Republic

Mediation (statutory law)

Notified competent courts

Spain

Mediation (statutory law)

Legislation in preparation

Sweden

Mediation (voluntary basis)

Legislation in preparation

UK

Mediation (voluntary basis)

* sources: http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_gen_en.htm

http://www.adrcenter.com/international/cms/?page_id=259

1 :

Цената на липсващото алтернативно разрешаване на спорове (АРС) – проучване и разкриване на реалните разходи за търговски съдебни спорове в рамките на Общността, проект, финансиран от Европейската комисия и реализиран от Център за АРС, юни 2010 г., стр. 53 http://www.adrcenter.com/jamsinternational/civil-justice/Survey_Data_Report.pdf


Side Bar