Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

IP/10/1053

Brussel, 17 augustus 2010

Staatssteun: Commissie zet licht op groen voor Nederlandse herkapitalisatie AEGON

De Europese Commissie heeft, op basis van de EU-staatssteunregels die in het kader van de huidige crisis op de financiële sector van toepassing zijn, haar goedkeuring gehecht aan de herkapitalisatie van de Nederlandse verzekeringsmaatschappij AEGON. Het besluit werd genomen na een grondig onderzoek van het voorlopige plan en van het definitieve plan van de onderneming, op 19 november 2009 respectievelijk 26 juli 2010 door de Nederlandse autoriteiten ingediend. Op 27 november 2008 had de Commissie toestemming gegeven voor de herkapitalisatie als tijdelijke reddingsmaatregel (zie IP/08/1822). Het definitieve plan geeft aan op welke wijze AEGON levensvatbaarheid op lange termijn zal verwezenlijken, een voldoende verdeling van de lasten tussen de staat en de onderneming zal waarborgen en de beperkte marktverstorende effecten van de steunmaatregelen zal compenseren, waarmee Nederland de door hem aangegane verbintenis nakomt. De Commissie concludeerde dat de steun in lijn was met haar herstructureringsmededeling (zie IP/09/1180) en als dusdanig verenigbaar met artikel 107, lid 3, onder b), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Dat artikel biedt de mogelijkheid steun te verlenen "om een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen".

Joaquín Almunia, Vicevoorzitter van de Commissie en verantwoordelijk voor concurrentiebeleid zei: "Het plan dat wij vandaag hebben goedgekeurd geeft aan dat AEGON zich ertoe verbindt de steun binnen een termijn van slechts tweeënhalf jaar na de herkapitalisatie terug te betalen. De maatregelen in het plan dragen er ook toe bij dat een gelijke concurrentiesituatie in de Europese verzekeringsmarkt wordt gewaarborgd".

AEGON is een Nederlandse onderneming die op mondiaal niveau diensten op het gebied van verzekeringen en beleggingen aanbiedt. Haar activiteiten omvatten producten op het gebied van levensverzekeringen, vermogensbeheer en pensioenvoorzieningen. Het is een van de grootste financiële instellingen in Nederland, met circa 28 000 werknemers en ongeveer 40 miljoen klanten wereldwijd en een balanstotaal van 298,6 miljard EUR.

In november stelde de Nederlandse staat 3 miljard EUR ter beschikking van AEGON in de vorm van converteerbare core capital-effecten. De coupon over deze effecten werd vastgesteld als de hoogste van beide waarden: 8,5% of een oplopend percentage van het over gewone aandelen uitgekeerde dividend. De inkoopprijs voor deze effecten is vastgesteld op 150% van de uitgifteprijs. Een derde van de effecten kan binnen 12 maanden tegen gunstiger voorwaarden worden terugbetaald. Ook bestaat de mogelijkheid deze effecten drie jaar na de uitgiftedatum om te zetten in gewone aandelen.

Op 27 november 2008 heeft de Commissie deze kapitaalinjectie tijdelijk goedgekeurd als reddingssteun (zie IP/08/1822). Aan deze goedkeuring was de voorwaarde verbonden dat binnen zes maanden na het goedkeuringsbesluit voor de reddingssteun een plan moest worden ingediend waaruit bleek op welke wijze AEGON levensvatbaarheid op lange termijn zou waarborgen en op welke wijze concurrentieverstoringen tot het absolute minimum werden beperkt.

In augustus 2009 is AEGON erin geslaagd een kapitaalverhoging door te voeren; daarmee kon zij in november 2009 een eerste tranche van 1 miljard EUR terugbetalen.

In het kader van het door Nederland ingediende plan zal AEGON verdere wijzigingen in haar activiteiten aanbrengen om haar businessmodel weer in evenwicht te brengen. Het plan heeft hoofdzakelijk betrekking op de bedrijfsactiviteiten die de moeilijkheden van AEGON hebben veroorzaakt; dit betekent dat de op de "spread" gebaseerde institutionele bedrijfsactiviteiten worden gestaakt en dat het uit de variabele annuïteiten voortvloeiende aandelenrisico wordt afgedekt. Het totaalbedrag van de tegoeden van AEGON in de Verenigde Staten zal met 25 miljard dollar (19 miljard EUR) worden verminderd. Het plan omvat financiële prognoses in een stressscenario en een gevoeligheidsanalyse waaruit blijkt dat AEGON in staat is in de toekomst het hoofd te bieden aan ongunstige ontwikkelingen.

Het plan voorziet voorts in een tijdschema voor de terugbetaling van het resterende overheidskapitaal. AEGON zal 500 miljoen EUR van de staatssteun zo spoedig mogelijk en vóór 1 december 2010 terugbetalen en de resterende 1,5 miljard EUR vóór eind juni 2011.

Totdat de steun volledig is terugbetaald geldt voor AEGON een verbod op prijsleiderschap in specifieke segmenten van de Nederlandse markt en wordt de rating van haar voornaamste levensverzekeringsdochter in Nederland ingetrokken om concurrentieverstoringen op de Nederlandse markten voor hypotheekleningen, sparen en pensioenvoorzieningen te beperken. Daarnaast geldt voor AEGON een overnameverbod gedurende dezelfde periode.

De Commissie erkent de stappen die AEGON al heeft ondernomen om deze belangrijke strategische maatregelen ter verbetering van de vooruitzichten van de onderneming op lange termijn ten uitvoer te leggen.

De Commissie heeft het ingediende plan aan de bepalingen in haar Mededeling over herstructureringssteun aan banken (zie IP/09/1180) getoetst. Zij heeft de financiële prognoses van de onderneming onderzocht en is tot de slotsom gekomen dat met de beschreven maatregelen de levensvatbaarheid van de onderneming op lange termijn kan worden hersteld en concurrentieverstoringen kunnen worden tegengegaan.

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit is beschikbaar onder zaaknummer N 372/2009 in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost. Een overzicht van de recentste beschikkingen en besluiten inzake staatssteun die op internet en in het Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in State Aid Weekly e-News.


Side Bar