Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL ET MT

IP/10/1040

Briselē, 2010. gada 6. augustā

Ceļā uz īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma pilnīgu atcelšanu Eiropas pilsoņiem ieceļošanai Brazīlijā

Šodien Komisija pieņēma lēmumu projektus par nolīgumu parakstīšanu un noslēgšanu ar Brazīliju par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu parasto, diplomātisko, dienesta un oficiālo pasu turētājiem. Spēkā esošie divpusējie nolīgumi starp Brazīliju un ES valstīm tiks saglabāti.

"Tiklīdz šie nolīgumi stāsies spēkā, tiem būs reāla pozitīva ietekme uz mūsu pilsoņu ikdienas dzīvi; īpaši tas attieksies uz Maltas, Igaunijas, Kipras un Latvijas pilsoņiem, kuriem pagaidām joprojām ir vajadzīga vīza ceļošanai uz Brazīliju", teica ES iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma. "Komisija pieliks visas pūles, lai pēc iespējas ātrāk varētu parakstīt un ratificēt šos nolīgumus."

Nolīgumi par vīzu režīma atcelšanu starp ES un Brazīliju nodrošinās savstarpēju bezvīzu ceļošanas režīmu visiem Brazīlijas un ES pilsoņiem, tostarp to četru dalībvalstu (Maltas, Igaunijas, Kipras un Latvijas) valstspiederīgajiem, kuriem ceļošanai uz Brazīliju pašlaik ir vajadzīga vīza.

Parasto pasu turētājiem nolīgums attiecas uz ceļošanu tūrisma un uzņēmējdarbības nolūkā. Vienlaikus tajā ir paredzēts, ka arī turpmāk tiks piemēroti divpusējie nolīgumi, kas noslēgti starp Brazīliju un dalībvalstīm un ietver kategorijas, uz kurām neattiecas ES un Brazīlijas nolīgums. Tādējādi ES pilsoņi, kuri vēlas ceļot citā, nevis tūrisma vai uzņēmējdarbības, nolūkā, arī turpmāk baudīs priekšrocības, ko sniedz šie divpusējie nolīgumi.

Pieņemot šodien iesniegtos priekšlikumus, tiek iezīmēts svarīgs solis ceļā uz to, lai noslēgtu šos nolīgumus par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu starp Eiropas Savienību un Brazīliju. Tiklīdz tie būs noslēgti, visi ES pilsoņi varēs ceļot uz Brazīliju bez vīzas, un tādējādi tiks atrisināta ilgstošā savstarpības trūkuma problēma starp Brazīliju un četrām ES dalībvalstīm.

Lēmumi par parakstīšanu ir jāapstiprina Padomei, un tad šos divus nolīgumus varēs parakstīt līgumslēdzējas puses.

Vispārīga informācija

Saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 539/2001 Brazīlijas pilsoņiem nav vajadzīga īstermiņa uzturēšanās vīza ceļošanai uz visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Brazīlijai jārīkojas saskaņā ar savstarpīguma principu. Tomēr četru dalībvalstu — Igaunijas, Kipras, Maltas un Latvijas — pilsoņiem tā joprojām pieprasa vīzas.

Konstitucionālu iemeslu dēļ Brazīlija nevar vienpusēji atcelt vīzu režīmu šīm dalībvalstīm, tādēļ ir jānoslēdz nolīgums par vīzu režīma atcelšanu, kurš jāratificē tās parlamentam.

Brazīlija ir noslēgusi divpusējus nolīgumus par vīzu režīma atcelšanu ar dalībvalstīm, izņemot šīs četras minētās. Šie divpusējie nolīgumi ievērojami atšķiras viens no otra attiecībā uz to individuālo piemērošanas jomu (t. i., saistībā ar to personu grupām, uz kurām attiecas vīzu režīma atcelšana).

No kopējās vīzu politikas rakstura un Eiropas Savienības ekskluzīvās ārējās kompetences šajā jomā izriet, ka tikai Savienība, nevis atsevišķas dalībvalstis, var risināt sarunas par vīzu režīma atcelšanas nolīgumu un noslēgt to. Tādēļ Padome 2008. gada 18. aprīlī pieņēma lēmumu, ar ko pilnvaroja Komisiju sākt sarunas ar Brazīliju par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Brazīliju. Sarunas sākās 2008. gada 2. jūlijā.

Sarunu gaitā līgumslēdzējas puses vienojās noslēgt divus atsevišķus nolīgumus — vienu par parasto pasu turētājiem un otru par diplomātisko un dienesta pasu turētājiem (nolīgums par diplomātisko un dienesta pasu turētājiem nav jāratificē Brazīlijas Kongresā, tādējādi to var ratificēt ātrāk un atsevišķi no nolīguma par parasto pasu turētājiem).

Pēdējā sarunu kārtā, kas notika Brazīlijā no 2009. gada 29. septembra līdz 1. oktobrim, bija iespējams pabeigt teksta sagatavošanu ES un Brazīlijas nolīgumam par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu parasto pasu turētājiem, un tādējādi sarunas tika noslēgtas. Sarunas par nolīgumu par vīzu režīma atcelšanu diplomātisko un dienesta pasu turētājiem pabeidza 2009. gada nogalē.

Šos divus nolīgumus formāli parafēja 2010. gada 28. aprīlī.

Ar nolīgumu par vīzu režīma atcelšanu parasto pasu turētajiem tiek saglabāti divpusējie nolīgumi, ciktāl tajos noteikts bezvīzu ceļošanas režīms tām personu kategorijām, uz kuram neattiecas ES un Brazīlijas nolīgums. Eiropas Savienība var apturēt nolīgumu, ja Brazīlija sāktu denonsēt spēkā esošos divpusējos nolīgumus.

Uzturēšanās ilgums

Nolīgumā ņemta vērā to dalībvalstu situācija, kas Šengenas noteikumus vēl nepiemēro pilnībā. Kamēr tās vēl neietilpst Šengenas zonā bez iekšējām robežām, vīzu režīma atcelšana dod tiesības Brazīlijas valstspiederīgajiem katras šādas dalībvalsts (Kipra, Bulgārija, Rumānija) teritorijā uzturēties trīs mēnešus neatkarīgi no laikposma, kas aprēķināts attiecībā uz visu Šengenas zonu.

Saskaņā ar nolīgumu uzturēšanās ilgums Šengenas zonā nepārsniedz trīs mēnešus sešu mēnešu laikposmā. Tādējādi ar šo nolīgumu vairs netiek nodrošināta iespēja, ko divpusējie nolīgumi sniedza Brazīlijas pilsoņiem, porti, trīs mēnešus ilgu uzturēšanos vienā Šengenas zonas dalībvalstī summēt ar trīs mēnešu uzturēšanos citā dalībvalstī.

Nolīguma par vīzu režīma atcelšanu diplomātisko, dienesta un oficiālo pasu turētajiem galīgais saturs ir līdzīgs parasto pasu turētājiem paredzētā nolīguma saturam, izņemot to, ka pirmo piemēro visiem ceļošanas nolūkiem.

Papildu informācija

Iekšlietu komisāres Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Tieslietu un iekšlietu jomas ziņas:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm


Side Bar